Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСТРОГОРСЬКИЙ
   

ОСТРОГОРСЬКИЙ

Мойсей Якович (1854, Бєльський пов. Гроднен. губ., тепер Білорусь — 10.ІІ 1921, Петроград) — рос. юрист і політ, мислитель. Зак. 1875 юрид. ф-т Петерб. ун-ту. До 1882 служив у м-ві юстиції. З 1883 О. жив за кордоном, переважно у Франції. Навч. 1883—85 у Вільній школі політ, наук (Париж). Написав працю «Права жінок» (1892), яку юрид. ф-т Паризького ун-ту відзначив премією ім. Россі. 1902 в Англії видав свою гол. працю — 2-томну монографію «Демократія і організація політичних партій». Того самого року повернувся у Росію, зайнявся активною політ, діяль

Острогорський М.Я. - leksika.com.ua

ністю, у 1906 обирався депутатом 1-ї Держ. думи від партії кадетів. Після розгону Думи (9.VII 1906) відійшов від політ, справ. Згодом виїхав до США, де видав кн. «Демократія і партійна система в США» (1910). Повернувшись на батьківщину, ост. роки життя О. присвятив викладацькій діяльності, переважно в Петерб. (Петроградському) психоневрол. ін-ті. О. відомий як один з фундаторів політ, соціології та основоположник партології — наук, напряму, що вивчає діяльність політ, партій і функціонування парт, систем. Вважав, що тільки партії, організовані на принципах свободи та незалежності їх членів, можуть будувати і розвивати засади демократії. Життєздатна дем. д-ва, зазначав О., може виникнути лише тоді, коли демократія наповнюється моральною відповідальністю вільних особистостей. На думку О., сучасні йому демократії здатні надати індивіду лише матеріальну свободу, а духовна свобода, свобода вибору, можливість діяти відповідно до своїх переконань нездійсненні навіть у розвинених д-вах. Перешкодою на шляху до моральної свободи є «партійний формалізм», який придушує волю і автономію особистості. Тогочасну систему представництва О. трактував як занадто олігархічну, нездатну адекватно відображати інтереси різних груп сусп-ва. У зв'язку з цим він вважав найбільш представницькою партійну систему, побудовану за функц. ознакою, яка уможливлює конкуренцію законодавчої і викон. гілок влади.

О. першим вказав на зв'язок таких параметрів розвитку, як перехід до масового сусп-ва й можливість маніпуляції волею виборців, взаємозалежність мас і політичних партій, бюрократизації і формалізації парт, діяльності в конкурент, б-бі за владу. Однією з небезпеч. тенденцій еволюції політ, партій, за О., є виникнення т. з. кокусу — політ, механізму, що дає змогу вузькому колу парт, лідерів зосереджувати у своїх руках владу над парт, структурами. Особливо небезпечними для сусп-ва О. вважав такі наслідки цієї практики, як відчуження соціуму від політ, життя, розрив між політикою і мораллю, формування конформіст, свідомості і громадян, індиферентності. Сучасне значення теор. висновків О. полягає у тому, що він не лише вказав на небезпеку негат. тенденцій розвитку демократії, а й намітив шляхи подолання їх. Це — відмова від колект. парт, відповідальності, шо спричинює відставку уряду, й заміна її індивід, відповідальністю міністрів і депутатів; подолання тиранії більшості через забезпечення інтересів і представництва тих груп, які опинились у меншості; висування депутатів не за ознакою належності до певної партії, а від громад, рухів, які більш гнучко виражають різноманітні інтереси населення; подолання розриву між громадян, сусп-вом і д-вою, між сусп-вом і політ, життям, між політикою і мораллю; заміна закритих партій широкими громад, рухами, об'єднаними конкр. цілями та інтересами.

Тв.: Демократия и полит, партии. М., 1997. Літ.: Lipset S. M. Moisei Ostrogorski and the Analitical Approach to the Comparative Study of Political Parties. В кн.: Revolution and Counter-revolution. Change and Persistence in Social Structures. N.Y., 1968; Rosanvallon P. Lire Ostrogorski. В кн.: Ostrogorski M. La democratic et les parties politiques. Paris, 1979; Медушевский A. H. M. Я. Острогорский и полит, социология в XX в. «Социол. исследования», 1992, № 8; Його ж. М. Я. Острогорский и проблемы совр. демократии. «Конст. право: Восточноевроп. обозрение», 1997, № 3-4.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази