Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ, ЗБОРУ (ОБОВ'ЯЗКОВОГО ПЛАТЕЖУ)
   

ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ, ЗБОРУ (ОБОВ'ЯЗКОВОГО ПЛАТЕЖУ)

- особи юридичні, їхні філії, відділення, ін. відокремлені підрозділи, що не мають статусу юрид. особи, а також особи фізичні, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки чи збори (обов'язкові платежі). Поняття «платник податку» і «суб'єкт оподаткування» є тотожними і використовуються у податковому праві.

Відповідно до податкового законодавства України П. п., з. (о. п.) — це особи, які або безпосередньо самі сплачують податок чи збір за рахунок власних коштів до бюджету чи до держ. цільового фонду, або утримують суми конкр. податку чи збору і перераховують їх до бюджету чи до держ. цільового фонду. При справлянні деяких видів податків одна й та сама особа і сплачує за рахунок власних коштів, і перераховує суми податку чи збору до бюджету чи держ. цільового фонду. Це відбувається, зокрема, при сплаті осн. маси прямих податків {податок на прибуток підприємств, податок із власників трансп. засобів та ін. самохідних машин і механізмів тощо). Такий платник податку несе відповідальність за невиконання податкового зобов 'язання відповідно до Законів «Про державну податкову службу в Україні» (1990, з наст, змінами і доп.), «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (2000) та ін. правових актів.

При сплаті деяких ін. видів податків одна особа сплачує податок за рахунок власних коштів, а інша утримує суму цього податку і перераховує кошти до бюджету чи держ. цільового фонду. Так, при сплаті прибуткового податку з гр-н останні віддають д-ві у вигляді податку певну частину свого доходу, а утримання та перерахування до бюджету цієї суми здійснює не сам гр-нин, а юрид. чи фіз. особа, яка здійснювала виплату доходів цьому гр-нину. Відповідно до декрету КМ України «Про прибутковий податок з громадян» (1992) саме на цих осіб покладено обов'язок утримувати та перераховувати суми прибуткового податку до бюджету. Така ж ситуація виникає і при сплаті непрямих податків — податку на додану вартість та акцизного збору. Відповідальність у цьому випадку настає для тих суб'єктів, на яких покладено обов'язок утримувати і сплачувати до бюджету чи держ. цільового фонду суму податку. За Законом «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», якщо П. п., з. (о. п.) здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або грош. виплати без поперед, нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо це є обов'язковою передумовою даного продажу (відчуження) або виплати, такий платник податку сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з податку, збору (обов'язкового платежу). Сплата зазначеного штрафу не звільняє платника податків від адм. або крим. відповідальності та/або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно до закону.

В Україні існує спец, система обліку платників податків. Для цього створено Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів і Єдиний банк даних про платників податків — юрид. осіб, формування та ведення яких відповідно до Закону «Про державну податкову службу в Україні» (1990, з наст, змінами і доп.) є одним з осн. завдань органів держ. податкової служби. Зобов'язання П. п., з. (о. п.) сплатити до бюджетів або держ. цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та строки, встановлені зак-вом, є його податковим зобов'язанням. Якщо П. п., з. (о. п.) самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, він зазначає її у податковій декларації, яку подає за базовий податковий (звітний) період. Суму податкового зобов'язання П. п., з. (о. п.) повинен самостійно визначити контролюючий орган у таких випадках: якщо П. п., з. (о. п.) не подає у встановлені строки податкової декларації; якщо дані докум. перевірок результатів діяльності П. п., з. (о. п.) свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях; якщо контролюючий орган виявляє арифметичні або методол. помилки в поданій податковій декларації, що призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання; якщо особою, відповідальною за нарахування податку або збору (обов'язкового платежу) згідно з законами з питань оподаткування, є контролюючий орган. Якщо контролюючий орган не може самостійно визначити суму податкового зобов'язання П. п., з. (о. п.) у зв'язку з невстановленням факт, місцезнаходження підприємства, його відокремлених підрозділів або фіз. особи, чи ухиленням П. п., з. (о. п.) або його посад, осіб від надання відомостей, передбачених зак-вом, а також якщо неможливо визначити суму податкових зобов'язань через неведения П. п., з. (о. п.) податкового обліку або відсутність первинних док-тів, суму податкових зобов'язань П. п., з. (о. п.) може бути визначено непрямим методом. Цей метод застосовується і у випадках, коли декларацію було подано, але під час докум. перевірки П. п., з. (о. п.) не підтверджує розрахунки, наведені в декларації, наявними док-тами обліку.

П. п., з. (о. п.) повинен самостійно сплатити суму свого податкового зобов'язання у чітко визначені зак-вом строки. Якщо цього не сталося, дана сума вважається сумою податкового боргу (недоїмки).

П. п., з. (о. п.) мають обов'язки та права, які визначені Законом України «Про систему оподаткування» (1991, з наст, змінами і доп.). Закон «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» встановлює, що в разі, коли норма закону чи ін. нормат.-прав. акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нор-мат.-прав. актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків П. п., з. (о. п.) або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як П. п., з. (о. п.), так і контролюючого органу, рішення у межах апеляц. узгодження приймається на користь П. П., 3. (О. П.).

Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази