Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow меро-мец arrow МЕТОДОЛОГІЯ
   

МЕТОДОЛОГІЯ

(від метод і грец. — вчення) — 1) Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці. 2) Вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Історично М. виникла у зв'язку з необхідністю філос. осмислення світу під кутом зору критичного дослідження методів пізнання. Необхідність систематизації та пояснення нагромадженого наукою емпіричного матеріалу зробила проблему пошуку універсального, філософськи обґрунтованого методу одержання істинного знання центром філос. досліджень 16—17 ст. Значний внесок у розробку наук. М. внесли Ф. Бекон, якому належить, зокрема, обґрунтування методу індукції, Р. Декарт, Б. Спіноза. Г. В. Лейбніц, які розвивали дедуктивний метод (див. Дедукція). І. Кантом була висунута ідея "трансцендентальної методології", завдання якої полягає у відкритті формальних умов "чистого розуму", завдяки чому, на його думку, тільки і можлива наука. Значний внесок у дослідження проблем М. зробив Г. В. Ф. Гегель, який, щоправда, на ідеалістичній основі розкрив значущість діалектики як філос. методу дослідження істини та як наук. М. Марксистсько-ленінське вчення про М. виходить з того, що методологічною і світоглядною основою науки є діалектичний матеріалізм та історичний матеріалізм. Матеріалістично розв'язуючи питання про природу науки га її методів і принципів, діалектичний матеріалізм вбачає основу методів пізнання в законах об'єктивної дійсності, яка дана людині у формах сусп.-істор. практики. Проблеми М. науки набувають особливої актуальності у зв'язку з сучас. станом п розвитку в умовах науково-технічної революції, характерною рисою якого є ускладнення зв'язку між досвідною основою пізнання й теор. узагальненнями. Аналіз методологічної основи науки виявляє її багаторівневу структуру, в якій доцільно виділити філос. та спеціальнонаук. рівні, які відповідно представлені філос. та спеціальнонаук. засобами осягнення дійсності. Методологічна структура спеціальнонаук. рівня включає як спец. часткові методи, розроблені для розв'язання досить вузьких наук. проблем, так і загальніші методи, які щодо вужчих областей знання відіграють методологічну функцію. Заг. методом розвитку сучас. природознавства є матеріалістична діалектика, методологічна функція якої реалізується через систему категорій, принципів і законів як необхідних факторів системно-цілісного пізнання та відтворення об'єктивної реальності у сфері наук. мислення. Допомагаючи виявити конкретну структуру М. науки, такий поділ однак не означає розірваності га абсолютної самостійності кожного з цих рівнів. Тільки спираючись на матеріалістичну діалектику, конкретно-наукові методи виконують методологічну функцію.

Л. В. Озадовська.

 

Схожі за змістом слова та фрази