Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow гуди-гяу arrow ГУМАНІЗМ
   

ГУМАНІЗМ

(від лат. humanus - людський, людяний) - 1) Система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність, що відображує спрямованість ідеології й моралі робітничого класу на знищення будь-яких форм експлуатації і гноблення та створення необхідних суспільних умов для всебічного розвитку кожної особистості. 2) В істор. аспекті Г.- прогресивна течія західноєвроп. культури епохи Відродження, спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і здібностей. Зародки гуманістичних ідей були ще в стародавніх літ. пам'ятках, фольклорі доби рабовласництва і феодалізму. В них висловлено стихійний протест нар. мас проти поневолення, їхнє прагнення до свободи, справедливості, вільної мирної праці. Під прапором Г. відбувалась боротьба за звільнення від феод. сваволі, духовного гніту церкви і встановлення прогресивних на той час бурж. відносин. Залишаючись на позиціях захисту приватної власності, не розуміючи ролі соціального середовища в процесі становлення особи, Г. епохи Відродження був непослідовним і суперечливим. Новим ступенем у розвитку гуманістич. ідеалів став Г. представників утопічного соціалізму, революційного демократизму, їхній Г. ішов від критики феод, гніту до визнання необхідності визволення людини шляхом знищення соціальної нерівності між людьми. Якісно новий етап розвитку Г. пов'язаний з формуванням світогляду й революційного вчення пролетаріату - марксизму-ленінізму. Теор. основу пролет., соціалістичного Г. становлять діалектико-матеріалістичне розуміння історії, сутності людини як сукупності всіх суспільних відносин, вчення про всесвітньо-істор. місію робітн. класу і комунізм. Марксизм-ленінізм пов'язав проблему людини та її визволення з класовою боротьбою пролетаріату, інтереси якого збігаються з інтересами всіх трудящих усіх народів і націй. Тому пролетарський, соціалістичний Г. є водночас і загальнолюдським. Проблеми Г. перебувають у центрі світової ідеологічної боротьби. Сучас. бурж. псевдо гуманістичні теорії - екзистенціалізм, неофрейдизм, персоналізм, неотомізм, філософська антропологія використовуються антикомунізмом у його боротьбі проти марксистсько-ленінського вчення, фальшивому буржуазному "гуманізмові" протистоїть дійсно науковий марксистсько-ленінський Г., що знайшов втілення в практиці СРСР, ін. країн соціалістичної співдружності. Характерними морально-етичними рисами соціалістичного Г. є відданість справі комунізму, рад. патріотизм, соціалістичний спосіб життя, інтернаціоналізм, відстоювання прав і свобод трудящих, дружба народів, засудження будь-яких форм дискримінації та експлуатації людини людиною. Втіленням принципів і рис соціалістичного Г. є політика КПРС, спрямована на утвердження справді гуманних взаємовідносин між народами, звільнення людства від загрози термоядерної катастрофи, створення умов життя і праці, гідних людини. Виявом дійового, реального Г. є соціальна програма КПРС, здійснювана під гаслом "Все в ім'я людини, для блага людини!" Гуманістичний характер соціалістичної держави, що ставить перед собою мету побудови комунізму в ім'я інтересів трудящої людини, в ім'я інтересів народів світу, дістав законодавче закріплення в Конституції СРСР.

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. З ранніх творів. К., 1973; Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: т. 4. Маркс К. і Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії; т. 19. Енгельс Ф. Розвиток соціалізму від утопії до науки; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 33. Держава і революція; т. 41. Завдання спілок молоді; Гуманізм радянського суспільства. К., 1973; Попов С. И. Социализм и гуманизм. М., 1974; Ковалев С. М. Реальний гуманизм и его противники. М., 1975; Гонтаржевський І. С, Городиський І. Є. Людина -найвища цінність соціалістичного суспільства. К., 1975.

В. О. Курганський.

 

Схожі за змістом слова та фрази