Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА
   

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

- складова частина інформ., культурно-осв. та виховної діяльності, що включає комплекс держ., громад., наук, та практ. заходів, які забезпечують організацію бібліотек, їх н.-д. і метод, роботу. Регулюється Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995). Осн. напрямами діяльності бібліотек є формування, зберігання докум.-інформ. ресурсів та бібліот. обслуговування. Гр-ни України мають право на доступ до бібліот. фондів та одержання бібліотечних послуг. Воно забезпечується створенням мережі бібліотек, заснованих на державній (загальнодержавній і комуна льній), колект. чи приватній формах власності. Ця мережа функціонує на основі: тер., відомчих (галуз.) та ін. бібліот. систем і об'єднань, підпорядкованих відповідним центр, (головним) б-кам, та окремих бібліотек різних типів і видів; здійснення на загально-держ., регіон, і галуз. рівнях централізованого, скооперованого або скоординованого комплектування фондів бібліотек, обробки докум.-інформ. ресурсів, створення єдиних довідкових банків даних; узгодження профілю комплектування фондів бібліотек,спільної організації н.-д., наук.-бібліогр. та наук.-метод, роботи, незалежно від підпо­рядкованості в масштабах міста, району, об­ласті, АР Крим, д-ви в цілому, а також окр. галузей нар. г-ва.

В Україні діють б-ки та системи бібліотек, що відрізняються своїм цільовим призна­ченням: публічні — для дорослих, юнацтва, дітей; наукові і спеціальні, спеціалізовані — заг. користування, а також для осіб з фіз. вадами; б-ки навч. закладів та наук, уста­нов; універсальні, багатогалузеві і галузеві та ін. За значенням і функціями створю­ються б-ки: всеукраїнські, АР Крим, обласні, центральні районні і міські центр, бібліо­течних систем, а також окр. районні, міські та сільські. Віднесення бібліотек до зазна­чених категорій здійснюється відповідними органами М-ва культури і мистецтв Украї­ни, АР Крим, місц. органами влади. Особливе місце займає Національна бібліо­тека України імені В. І. Вернадського — гол. всеукр. б-ка, яка є культурним, докум.-ко­мунікативним і н.-д. центром, що забезпе­чує у взаємодії з нац. спеціалізованими та ін. б-ками максимально повне формування, зберігання та загальнодоступність докум.-інформ. ресурсів. Такий самий статус має і Національна парламентська бібліотека Ук­раїни. Законом про б-ки і бібліот. справу передбачено, що статус національних спеці­алізованих бібліотек надає КМ України за пропозицією засновника та М-ва культури і мистецтв України.

Центр, органом держ. викон. влади, що здій­снює заг. метод, керівництво б-ками і коор­динує їхню роботу, є М-во культури і мис­тецтв України. М-ва, держ. к-ти, відомства, ін. держ. органи та організації здійснюють керівництво підпорядкованими їм б-ками. Законом визначено порядок створення, ре­єстрації, реорганізації та ліквідації бібліо­тек, комплектування і використання біблі­от. фондів (книг, документів, рукописів, аудіовіз. матеріалів, ін. носіїв інформації). Фонди бібліотек становлять Державний біб­ліотечний фонд України. Особливо цінні, рідкісні видання та колекції включаються до Державного реєстру національного куль­турного надбання України. Особи, які запо­діяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законо­давством. Б-ки в порядку, передбаченому їхніми статутами чи положеннями, мають право визначати зміст, напрям і конкретні форми своєї діяльності, здійснювати спів­робітництво з б-ками зарубіж. країн. До бібліот. системи належать і спеціаліз. б-ки юрид. л-ри. Серед них — б-ки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Інституту держави і права імені В. М. Корецького HAH України, Української

правничої фундації Та ін. В: І. Акуленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази