Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК
   

ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК

— вид зв'язку, осн. завданням якого є приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень (листів, пакетів, телеграм, пошт, листівок, преси тощо), матеріальних цінностей (бандеролей, посилок, пошт, контейнерів та ін.), а також виконання доручень користувачів щодо пошт, переказів і банківських операцій. Здійснюється операторами П. з. — суб'єктами підприєм. діяльності, які в установленому зак-вом порядку надають відповідні послуги. Об'єктами П. з. є поштамти, центри обробки і перевезення пошти, вузли, відділення, пункти та ін. підрозділи зв'язку, задіяні в єдиному вироб.-технол. процесі з надання пошт, послуг. В Україні прав., соціально-екон. та орг. основи діяльності у сфері П. з. (в т. ч. фельд'єгерського і спец, зв'язку), права та обов'язки операторів і користувачів послуг П. з. визначено Законами «Про зв'язок» (1995), «Про поштовий зв'язок», «Про переказ грошей і платіжні системи» (обидва — 2001), Правилами надання послуг поштового зв'язку (затв. КМ України 22.ХІІ 1997; у ред. від 4.Х 2000), Правилами обробки та відправлення міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України (затв. Держ. к-том зв'язку та інформатизації України і Держ. митною службою України 7.XI 2000), Правилами Всесв. пошт, союзу, а також ін. нормат.-прав. актами. Захист прав споживачів на послуги П. з. гарантованої якості, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються Законами України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (1992), «Про захист прав споживачів» (1993) та ін.

Відповідно до чинного зак-ва України осн. засадами діяльності у сфері надання послуг П. з. є: захист інтересів користувачів та забезпечення їхніх прав на таємницю інформації, доступність до ринку послуг П. з. і забезпечення їх надання встановленого рівня якості; єдність правил, стандартів і норм П. з.; держ. регулювання діяльності операторів П. з. шляхом запровадження відповід. екон. методів, тариф, регулювання, виконання держ. замовлень, ліцензування, стандартизації та сертифікації, контролю за додержанням зак-ва про П. з. та ін. Всі оператори П. з., незалежно від їх орг.-прав. форми, виконують однакові обов'язки, забезпечують доступ користувачів до інформації про тарифи, правила надання послуг П. з., строки пересилання пошт, відправлень, режим роботи об'єктів П. з., заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед користувачами, номер і строк дії ліцензії на надання послуг П. з. тощо. Послуги П. з. надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг П. з. і повинні відповідати встановленим нормам (стандартам) якості. У договорі про надання послуг П. з. (якщо він укладається у письмовій формі), та у квитанції, касовому чеку тощо (якщо договір укладається в усній формі), обов'язково зазначаються найменування оператора та об'єкта П. з., які надають послуги, дата і вид послуги, її вартість. Договір вважається укладеним після оплати користувачем вартості цієї послуги, якщо інше не передбачено відповід. договорами.

Згідно з зак-вом про П. з. виїмку та огляд письм. кореспонденції, вкладень в ін. пошт, відправленнях, одержання будь-яких довідок щодо них заборонено, крім випадків, визначених законом. Заборонені до пересилання вкладення у пошт, відправленнях вилучаються операторами у встановленому порядку в присутності відправника або уповноваженої ним особи. Приміщення, в яких здійснюються обробка пошт, відправлень і зберігання грошових коштів, повинні бути оснащені необхід. обладнанням і засобами охоронно-пож. сигналізації, а також відповідати діючим тех. вимогам. Для охорони об'єктів П. з., забезпечен ня схоронності пошт, відправлень і грош. коштів оператор може мати підрозділи пошт, безпеки та воєніз. охорони. Ці підрозділи забезпечують безпеку об'єктів П. з., персоналу оператора і трансп. засобів, а також охорону пошт, відправлень і фош. коштів. Вони здійснюють також заходи щодо запобігання втратам і крадіжкам пошт, відправлень та грош. коштів, контролюють дотримання вимог пересилання предметів і речей. З метою захисту об'єктів П. з., пошт, відправлень і грош. коштів (у т. ч. під час перевезень) персоналу операторів, який пройшов спец, підготовку, надається право використовувати зброю і засоби самооборони та індивід, захисту.

За порушення зак-ва у сфері надання послуг П. з. оператори несуть відповідальність. Зокрема, за невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутр. поштових відправлень, доручень користувачів щодо пошт, переказів передбачено таку матеріальну відповідальність перед користувачами: за повну втрату реєстрованих пошт, відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, пошт, картки, повідомлення про вручення пошт, відправлення), посилок та прямих контейнерів без оголошеної цінності — відшкодування вартості послуг П. з. і штраф у розмірі 100 % вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності — відшкодування його вартості пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення і штраф у розмірі 100 % вартості послуг П. з.; за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю — відшкодування у розмірі суми оголошеної цінності пошт, відправлення, вартості послуг П. з. і штраф у розмірі 25 % вартості цих послуг; за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю з описом вкладення — повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг П. з. і штраф у розмірі 25 % вартості цих послуг [Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або адресатом. У разі відмови відправника або адресата від одержання частково пошкодженого вкладення воно реалізується оператором. У разі не-зазначення в описі вартості вкладених предметів або пересилання без опису розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення, незалежно від її факт, вартості, але не більше оголошеної цінності посилки, листа або бандеролі. В цьому випадку вартість одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення]; за невиплату грошей за пошт, переказами, а також порушення строків пересилання пошт, переказів — відповідно до зак-ва України; за несвоєчасну доставку всіх видів реєстрованих пошт, відправлень — штраф у розмірі 25 % вартості послуг П. з.; у разі порушення встановлених строків пересилання пошт, відправлень повітр. тр-том — відшкодування у розмірі різниці між платою за пересилання повітр. та наземним тр-том і штраф у розмірі 25 % вартості послуг П. з. За втрату (пошкодження) міжнар. пошт, відправлень і посилок оператори несуть відповідальність згідно з актами Всесв. пошт, союзу та зак-ва України, за невиплату міжнар. поштових переказів — відповідно до міжнар. договорів України, згода на обов'язковість яких дана Верх. Радою України. Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи ін. док-та про оплату цих послуг.

У разі незгоди користувача з визначеним розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому факт, збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами своїх зобов'язань, а також ін. спори між користувачами та операторами розглядаються у суд. порядку. Оператор не несе матеріальної відповідальності за пошт, відправлення, якщо: пошт, відправлення на підставі закону підлягає вилученню, конфіскації або знищенню; втрата або пошкодження вкладення пошт, відправлення сталися внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо); нестача або пошкодження вкладення пошт, відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених зак-вом України правил щодо обмежень у пересиланні предметів та речей;

пошт, відправлення (пошт, переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;

заяву про розшук пошт, відправлення (пошт, переказу) подано до об'єкта П. з. після 6 місяців з дня приймання; пошт, відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер були прийняті від відправника закритими, оболонка поштового відправлення або сам контейнер, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса пошт, відправлення або прямого контейнера відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.

За неможливості вручити адресатам пошт, відправлення (пошт, перекази) вони повертаються відправникам. У разі неможливості вручити адресатам та відправникам пошт, відправлення (пошт, перекази) вони зберігаються в об'єктах П. з. протягом 6 місяців від дня їх приймання. Порядок розкриття невручених пошт, відправлень визначається уповноваженим центральним органом викон. влади у галузі зв'язку. Порядок розпорядження грош. коштами за невиплаченими пошт, переказами, вкладеннями з невручених пошт, відправлень встановлюється КМ України.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази