Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СТУДЕНТ
   

СТУДЕНТ

[лат.— той, хто старається, ретельно вчиться, вивчає] — особа, яка навчається у вищих навч. закладах. У Рим. імперії та за часів Середньовіччя С. називали будь-яку особу, яка займалася процесом пізнання, підвищувала свій осв., інтелектуальний рівень. З уведенням для викладачів учених звань (професор та ін.) С. стали називати лише осіб, які навчаються у вищих навч. закладах. У деяких країнах С. називають також осіб, які здобувають освіту в серед, навч. закладах, напр., коледжах (США, Великобританія). З часу заснування перших ун-тів статус С. та умови їх навчання встановлювалися навч. закладами. При вступі до навч. закладів особи користувалися рівними правами (Данія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Росія та ін.), і для їх зарахування вимагалося лише свідоцтво про закінчення держ. чи приватного серед, навч. закладу, за винятком богосл. ф-ту, для вступу на який потрібно було довести причетність до певного віросповідання.

Строк навчання та вік С. спочатку не обмежувалися. С. поділялися на такі категорії: а) дійсні (матрикулярні), тобто ті, хто був включений до університетських списків; б) сторонні (нематрикулярні) слухачі — особи, які відвідували лише певні лекції з дозволу декана; в) вільні слухачі — особи, які на підставі встановлення ступеня їх підготовки, за дозволом декана, допускалися до слухання лекцій, але без можливості складати випускні екзаменац. іспити. По закінченню навчання С. отримували відповід. док-т (диплом, свідоцтво). Для захисту своїх прав та інтересів С. об'єднувались у різні спілки — земляцтва тощо. До серед. 20 ст. в країнах існувало багато студ. спілок, які не були об'єднані між собою в єдину студ. орг-цію. У сучас. період утворені й діють численні неурядові міжнар. та регіональні студ. спілки та асоціації, серед яких найвпливовішими і масовими є Міжнар. спілка студентів (засн. 1946, Прага, Чехія) та Міжнар. рух молоді й студентів на підтримку ООН (засн. 1947), пізніше (1954) реорганізований у самостійну міжнародну студентську організацію.

В Україні С. — особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навч. закладу і навчається за денною (очною), вечірнюю або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття відповідного осв. та осв.-кваліфікац. рівня. Прав, статус С, умови їх навчання і здобуття освіти регламентуються Законами України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2002), пост. КМ України «Про навчання іноземних громадян в Україні» від 26.ІІ 1993, Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навч. закладів освіти (затв. М-вом освіти і науки України 15.VII 1996), статутами закладів освіти та ін. нормативними актами. Статусу С. абітурієнт набуває при успішному складанні вступ, іспитів і зарахуванні на конкурс, основі за їх результатами до вузу. В період навчання С. видаються: посвідчення особи — студ. квиток, який одночасно є перепусткою до вузу, а також док-т про успішність — залікова книжка С. Гол. обов'язками, що покладаються на С, є: дотримання відповід. норм законів, нормат.-прав. актів, статуту і правил внутр. розпорядку закладу; виконання графіка навч. процесу та індивід, навч. плану. С. мають право на: вибір форми навчання; безпечні та нешкідливі умови навчання, праці й побуту; обрання навч. дисциплін за спеціальністю; захист від будь-яких форм експлуатації, фіз. та псих, насильства; моральне або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні тощо. Окр. категорії С. (інваліди, сироти, хворі тощо) користуються пільгами, встановленими зак-вом України. С. мають право утворювати у вузах органи студ. самоврядування, завданнями яких є забезпечення і захист прав та інтересів С, забезпечення виконання С. своїх обов'язків, сприяння навч., наук, і творчій діяльності С, створення відповід. умов для проживання і відпочинку С. тощо. Органи студ. самоврядування діють відповідно до затверджених ними положень, а прийняті цими органами рішення мають дорадчий характер. Після закінчення вищого навч. закладу С. видається диплом встановленого зразка із зазначенням набутого осв. та осв.-кваліфікац. рівня. Для вирішення нагальних питань студ. молоді, всебіч. і повного врахування позицій студентів при Президентові України у лист. 2001 утворено консульт.-дорадчий орган — Всеукраїнську студентську раду.

Щорічно, 17 листопада, в Україні відзначається День студента, встановлений указом Президента України від 16.УІ 1999.

К. О. Бакаева.

 

Схожі за змістом слова та фрази