Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КООПЕРАЦІЯ
   

КООПЕРАЦІЯ

(лат. - співробітництво) — система певних видів кооперативів, їхніх спілок, об'єднань, створених з метою задоволення екон. та соціальних потреб членів кооперативів. На законод. рівні в Україні врегульовано правовий статус і діяльність двох кооп. систем — споживчої та сільськогосподарської. Разом з тим утворюються і функціонують ін. види кооперативів: житл.-будівельні, дачні, гаражні, заготівельні тощо, які діють на основі типових або примірних статутів. За цілями і характером своєї діяльності кооперативи поділяються на споживчі, виробничі і змішані.

Згідно із Законом України «Про споживчу кооперацію» (1992) первин, ланкою споживчої К. є споживче т-во — самостійна, дем. організація гр-н, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об'єднуються для спільного господарювання з метою поліпшення свого екон. і соціального становища. Споживче т-во вважається утвореним, визнається юрид. особою і може здійснювати госп. та ін. діяльність з дня його держ. реєстрації. Вищим органом управління споживчого т-ва є заг. збори його членів, які приймають статут, визначають розміри вступного та обов'язкового пайових внесків, обирають керівні та контрольні органи т-ва, а також вирішують ін. питання, пов'язані з його діяльністю. Членство у споживчому т-ві може бути індивідуальним (гр-ни віком від 16 років, учні — з 14 років) і колективним (селянські або фермерські господарства, колективні сільськогосп. підприємства, госп. т-ва, держ., кооп. та ін. підприємства). Споживчі т-ва можуть на добровільних засадах об'єднуватись у місц. спілки, Центральну спілку споживчих товариств України і мають право вільного виходу з них. Взаємовідносини між споживчими т-вами та їх спілками будуються на договірних засадах. Частину своїх повноважень та виконання окр. функцій т-ва можуть делегувати своїм спілкам.

Члени споживчого т-ва наділені такими правами: а) брати участь у діяльності т-ва, обирати і бути обраним до його органів управління і контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності т-ва для усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб; б) на перевагу у придбанні товарів і одержанні послуг у магазинах та ін. підприємствах споживчої К.; в) одержувати частину прибутку, що розподіляється за результатами госп. діяльності між членами споживчого т-ва відповідно до їх майнового внеску, тощо. Член т-ва зобов'язаний дотримуватися його статуту, виконувати свої обов'язки перед т-вом, пов'язані з участю в його діяльності, та рішення заг. зборів, виб. органів управління і контролю.

Споживчі кооперативи та їх спілки є суб'єктами права власності на засоби в-ва, вироблену продукцію та ін. майно, що належить їм і необхідне для здійснення статут, завдань. Власність організацій споживчої К. утворюється із внесків їх членів, прибутків, одержуваних від реалізації товарів, продукції, послуг, цінних паперів та ін. діяльності, не забороненої чинним зак-вом. Об'єкти права власності споживчої К. можуть перебувати у спільній власності (володінні) споживчих товариств та їх спілок. Розмір їхніх часток у власності визначається за взаєм. угодами. Як суб'єкти господарювання споживчі т-ва та їх спілки мають певну госп. самостійність, покривають свої витрати за рахунок доходів, для виконання своїх завдань можуть утворювати будь-які підприємства, біржі, комерц. банки, вступати як засновники або учасники до госп. товариств, асоціацій тощо, придбавати майно, набувати майнових та особистих немайнових прав, зокрема в результаті здійснення зовнішньоекон. діяльності. Д-ва гарантує додержання прав і закон, інтересів споживчої К. та її членів. Підприємства та організації споживчої К. користуються пільгами, передбаченими для господарств агропром. комплексу. Споживчими є житл.-будівельні, дачні, гаражні та ін. кооперативи, оскільки вони утворюються з метою задоволення потреб гр-н у житлі, гаражах для автомобілів тощо. Так, житлово-будівельний кооператив (ЖБК) утворюється з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їхніх сімей шляхом буд-ва багатокв. жилого будинку, а у випадках, передбачених зак-вом, — одно- чи двоквартирних жилих будинків садиб, типу або багатокв. блокового жилого будинку з надвірними госп. приміщеннями за власні кошти кооперативу, за допомогою банк, кредиту, а також для наст, експлуатації та управління цим будинком. З дня реєстрації статуту кооператив набуває прав юрид. особи. Жилий будинок і надвірні прибудови належать ЖБК на правах кооп. власності. Член ЖБК має право власності на пай у кооперативі. Члени сім'ї, які спільно проживають із членом ЖБК, мають рівне з ним право користування жилим приміщенням. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про власність» (1991), член ЖБК, який вніс повну суму пайового внеску, набуває права власності на квартиру в кооп. будинку. Якщо право власності на пай мали й ін. особи, крім члена кооперативу, який завершив сплату пайового внеску (його дружина, чоловік, члени сім'ї, спадкоємці), право власності на квартиру виникає в усіх учасників спільної власності на пай відповідно до розміру їхніх часток у заг. сумі пайового внеску. Под. чином визначаються права та обов'язки членів ін. споживчих кооперативів (да чних, гаражних тощо).

До виробничих К. відносять кооперативи сільськогосподарські та їх об'єднання (асоціації, спілки), що діють на підставі Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997). Кооперативи, які увійшли до об'єднання, зберігають статус юрид. особи та повну госп. самостійність і можуть добровільно вийти з об'єднання за рішенням заг. зборів. Об'єднання формують органи управління, утворюють і поповнюють майнові фонди та фінансуються в порядку, визначеному установчими док-тами. Кооперативи, що належать до змішаних, можуть здійснювати як виробничу, так і торговельну, заготівельну та ін. діяльність, не заборонену чинним зак-вом України.

Літ.: Вінник О. М. Госп. т-ва і вироб. кооперативи: правове становище. К., 1998.

В. В. Луць.

 

Схожі за змістом слова та фрази