Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВДА
   

ПРАВДА

— масова щоденна газета, орган ЦК КПРС, видається в Москві. Почала виходити 22.IV (5.V) 1912 в Петербурзі. Створена за ініціативою передових петерб. робітників, за рішенням Шостої (Празької) Всеросійської конференції РСДРП. Засновником і ідейним керівником "П." був В. І. Ленін. Видання легальної загаль-норос. робітн. газети "П." знаменувало новий етап у розвитку більшовицької преси. "П." у своїй діяльності спиралася на значний досвід більшовицьких газет: ленінської "Искры", "Вперед", "Пролетария", "Новой жизни", "Социал-демократа", "Рабочей газеты". Велику роль у підготовці видання "П." відіграла газ. "Звезда", яка розгорнула в кін. 1911 широку кампанію за створення щоденної робітн. газети. "П." почала виходити в період нового революц. піднесення, коли по всій країні відбувалися масові політ. страйки. "Саме квітневе піднесення робітників,— писав В. І. Ленін,— створило робітничу газету ,,Правду"" (Повне зібр. творів, т. 21, с. 410). Видавалася на добровільні внески робітників. Тираж окремих номерів доходив до 60 тис. примірників. Політ. лінію газети, її ідейний зміст визначали статті В. І. Леніна. За 70 років на сторінках "П." опубліковано понад 1000 статей, заміток, доповідей, виступів, парт. і держ. документів, написаних В. І. Леніним. Членами редколегії "П." та її активними співробітниками були М. М. Батурін, Дем'ян Бєдний, А. І. Ульянова-Єлізарова, К. С. Єремєєв, М. І. Калінін, Н. К. Крупська, С. В. Малишев, Л. Р. і В. Р. Менжинські, В. І. Невський, М. С. Ольмінський, М. І. Подвойський, М. Г. Полетаєв, М. О. Савельєв, К. М. Самойлова, Я. М. Свердлов, М. О. Скрипник, Й. В. Сталін, П. І. Стучка та ін. В газеті друкував свої твори О. М. Горький. Навколо "П." склалася численна армія робітничих кореспондентів, зокрема з України. Нелегальні більшовицькі орг-ції використовували "П." як свою трибуну. "П." мала великий авторитет серед робітників. Значне місце в газеті приділялося висвітленню становища селянства. "П." поширювали у великих пром. містах країни, зокрема тільки на Україні 1914 — в 121 нас. пункті. Робітники України матеріально підтримували газету. На гроші, зібрані гірниками Донбасу, "П." організувала видання "Шахтёрского листка". В 1912—14 в "П." було опубліковано понад 16 тис. кореспонденцій, у т. ч. 1550 з України. Величезну роль у піднесенні парт. роботи і розгортанні революц. робітн. руху на Україні відіграли надруковані в "П." статті В. І. Леніна про Україну, зокрема "Кадети про українське питанням "Землевпорядження і сільська біднота". Газета допомагала зміцнювати існуючі й створювати нові більшовицькі орг-ції на Україні. Питання про роботу редакції "П." обговорювалося на Краківській нараді ЦК РСДРП

з партійними працівниками 1913. Нарада прийняла написану В. І. Леніним резолюцію "Про реорганізацію і роботу редакції газ. "Правда", в якій накреслено заходи щодо поліпшення діяльності редакції. В дореволюц. час"П." зазнавала постійних поліцейських репресій — газету конфісковували, проти редакторів її порушувалися судові справи. Царський уряд 8 разів закривав "П.", але вона виходила під ін. назвами: "Рабочая правда", "Северная правда", "Правда труда", "За правду", "Пролетарская правда", "Путь правды", "Рабочий", "Трудовая правда". Протягом двох з лишком років було випущено 636 номерів "П.". 8 (21).VІІ 1914 цар. уряд заборонив видання газети. Після повалення царизму, за рішенням Бюро ЦК РСДРП(б), з 5 (18).Ш 1917 "П." почала виходити як орган Центр. і Петерб. к-тів партії. 5 (18).ІV 1917 до складу редакції після повернення з еміграції ввійшов В. І. Ленін. Під керівництвом В. І. Леніна газета сприяла зростанню революц. свідомості мас, їхній згуртованості навколо партії більшовиків, викривала підступи контрреволюції, зрадницьку роль дрібнобурж. партій — меншовиків, есерів, анархістів. У липні— жовтні 1917 "П.", переслідувана контрреволюц. бурж. Тимчасовим урядом, виходила під назвами "Листок „Правды"", "Рабочий в солдат", "Пролетарий", "Рабочий", "Рабочий путь". Після перемоги Великої Жовтн. соціалістич. революції з 27.Х (9.ХІ) 1917 газета виходить під своєю початковою назвою як орган ЦК партії. "П." почала неоціненну допомогу укр. народові в боротьбі за владу Рад на Україні. Винятково важливе значення для трудящих України мали надруковані в "П." статті В. І. Леніна "Україна", "Україна і поразка, правлячих партій Росії" та ін.і які викривали укр. бурж. націоналістів, Центральну раду, підкреслювали, що дружба трудящих України і Росії є найважливішою запорукою соціального і нац. визволення України та створення суверенної Укр. д-ви. "П." відіграла велику роль у перемозі соціалістичної революції на Україні, вітала створення Української Радянської Республіки. Через "П." ЦК партії, особисто В. І. Ленів подавали постійну допомогу більшовикам України у створенні місцевої революц. преси. За допомогою! і при активній підтримці "П." на Україні було створено газ. і "Звезда". "Голос пролетария", "Голос социал-демократа". "Донецкий пролетарий", "Пролетарии", які систематично передруковували матеріали "П.", ленінські статті, доповіді, промови. З березня 1918 "П." видається в Москві, до 1952 — орган Центрального і Моск. к-тів партії, з жовтня 1952 — орган ЦК КПРС. Значеная "П." в історії КПРС надзвичайно велике. "П."— ідейна зброя партії, колективний пропагандист, агітатор і організатор у боротьбі за перетворення в життя політики партії. "П." перебувала в центрі боротьби за чистоту і єдність лав партії, вела рішучу боротьбу проти меншовиків, ліквідаторів, одзовістів, троцькістів, викриваючи їхню зрадницьку роль. Після перемоги Вачикого Жовтня діяльність "П." спрямована на здійснення творчих завдань соціалістичної революції. На своїх сторінках газета розгорнула кампанію за індустріалізацію країни, широко висвітлювала питання колективізації с. г., соціалістичного змагання, ліквідації неписьменності тощо. В газеті виступали видатні діячі науки, культури, новатори виробництва. В період Великої Вітчизн. війни! "П." — організатор боротьби проти фашизму. Сторінки "П." — літопис істор. перетворень, які звершуються під керівництвом Комуністичної партії. Газета активно сприяє здійсненню екон. і соціальної політики, згуртуванню рядів партії зміцненню її зв'язків з масами. Газета вносить великий вклад у боротьбу за дальше зміцнення позицій світового соціалізму, за політ. та ідейну згуртованість міжнар. комуністичного і робітн. руху, за забезпечення миру і безпеки народів. "П." є найпопулярнішою і найвпливовішою газетою р СРСР. Тираж її 11 млн. примірників (1981). Вона має 63 постійних кореспонденти у всіх союзних республіках, областях, великих пром., наукових, культурних центрах країни (в т. ч. на Україні 8 кореспондентів), а також у зарубіжних країнах. Газету нагороджено двома орденами Леніна (1945, 1962), орденом Жовтневої Революції (1972). Н а ознаменування виходу першого номера "П." день 5.V став (починаючи з 1914) святом робітн. преси, тепер — святом радянської преси.

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів (Про газету "Правда" див. Предметний покажчик Довідкового тому до Повного зібрання творів В. І. Леніна]; Ленін В. І. Про пресу. К., 1975; В. И. Ленин и "Правда". 1912 — 1962. М., 1962; Страницы славной истории. Воспоминания о "Правде". М., 1962; Андронов С. А. Боевое оружие партии. Газета "Правда" в 1912 — 1917 гг. Л., 1962; Ленин в "Правде". Воспоминания. М., 1970; Бережной А. Ф. Ленин — создатель печати нового тижа (1893-1914 гг.). Л., 1971; Логинов В. Т. Ленинская "Правда". 1912 — 1914 гг. М., 1972; Кузнецов И. В., Фингерит Е. М. Газетный мир Советского Союза, т. 1. М., 1972; Дорогами дружбы. М., 1972.

 

Схожі за змістом слова та фрази