Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow У-українська arrow УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
   

УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

(УРЕ) — перша багатотомна енциклопедія укр. народу (1-е і 2-е видання), універсальний довідник з усіх галузей сучасного суспільно-політ. життя, науки, техніки й культури, зведення знань про істор. минуле й сучасне укр. народу, про здійснені ним соціалістичні перетворення й успіхи, досягнуті в комуністичному будівництві в братній сім'ї народів СРСР;подає найважливіші відомості з питань історії народів Рад. Союзу, всіх народів світу. Створення УРЕ стало можливим у результаті могутнього піднесення соціалістичної економіки й культури Рад. України, розвитку її державності. Уперше завдання підготовки й видання багатотомної Української Радянської Енциклопедії поставлено в рішеннях X з'їзду КП(б)У (листопад 1927). З цією метою було створено спеціальне вид-во. Проте тодішній стан марксистсько-ленінського розроблення багатьох питань історії України та ін. галузей знань, а також нечисленність по-справжньому озброєних марксистсько-ленінською методологією кадрів на Україні не дали змоги редакційній колегії УРЕ на чолі з М. О. Скрипником, а потім В. П. Затонським виконати поставлене завдання. Робота над підготовкою енциклопедії з 9.XI 1934 припинилася. У 1944 створено Головну редакційну колегію УРЕ на чолі з академіком О. О. Богомольцем. Але практично до видання енциклопедії вона не приступила. За постановою ЦК Компартії України й Ради Міністрів УРСР від 18.ХІІ 1957 видання УРЕ доручено Академії наук УРСР. При Президії АН УРСР було створено науково-редакційну установу — Головну редакцію Української Радянської Енциклопедії (з 1974 — в системі Держкомвидаву УРСР). Перше видання УРЕ здійснено 1959—65. Складається воно з 16 томів, де статті розміщено за алфавітом, і спеціального 17 тому — "Українська Радянська Соціалістична Республіка". Окремою книгою 1968 видано Алфавітний предметно-іменний покажчик. У всіх томах вміщено понад 45 тис. термінів-статей. У 1975 Головна редакція УРЕ почала роботу над 2-м виданням УРЕ в 12 тт., кожен том якої виходить українською і російською мовами. Передбачено вмістити понад 50 тис. термінів-статей, 300 вклейок з ілюстраціями, 100 вклейок з кольоровими картами, бл. 15 тис. ілюстрацій в тексті. 1-й т. українською мовою вийшов 1977, російською—1978. На січень 1984 вийшло 10 томів укр. і 10 томів рос. мовою. До складу Головної редакційної колегії 1-го і 2-го видань увійшли відомі вчені й діячі культури, новатори виробництва, представники громад. орг-цій. Гол. редактором УРЕ протягом 1957— 83 був акад. АН УРСР, Герой Со ціалістичної Праці, лауреат Ленінської та Державних премій СРСР і УРСР М. П. Бажан. Статті УРЕ розкривають об'єктивну закономірність зростання керівної і спрямовуючої ролі Комуністичної партії в поступальному русі рад. суспільства, всесвітньо-істор. значення Великої Жовтн. соціалістич. революції, нездоланну силу марксистсько-ленінського вчення, ідей пролет. інтернаціоналізму. В них показано характерні риси розвинутого соціалістичного суспільства, рад. народу — нової соціальної та інтернац. спільності людей, торжество ленінської нац. політики, соціалістичної демократії. УРЕ подає матеріали про миролюбну зовн. політику Союзу РСР, висвітлює всебічну діяльність Радянської загальнонар. держави, яка виражає волю її робітн. класу, селянства, інтелігенції, всіх її націй і народностей. Зберігаючи універсальний характер, УРЕ докладно знайомить громадськість з багатовіковою історією України, висвітлює братерські зв'язки укр. народу з російським і всіма ін. народами Рад. Вітчизни. Особливу увагу приділено рад. періодові. Видання вміщує ґрунтовні матеріали про розвиток економіки республіки в єдиному народногосп. комплексі країни, про природні ресурси УРСР та використання їх, про охорону природи. Широко представлено духовне життя укр. народу, розквіт його культури — складової частини єдиної радянської багатонац. культури. Близько третини заг. кількості статей в енциклопедії — біографічні матеріали про вітчизняних і зарубіжних революц., політичних і держ. діячів, учених, письменників, митців, а також новаторів виробництва в СРСР. Значне місце приділено революц. і трудовим здобуткам трудящих соціалістичних к раїн, процесам соціалістичної екон. інтеграції, питанням міжнар. комуністичного і робітн. руху, антиімперіалістичної національно-визвольної боротьби, а також інформації про історію, економіку й культуру всіх країн планети. УРЕ містить матеріали про поглиблення заг. кризи капіталізму, наук. критику бурж. концепцій сучас. ідеологів антикомунізму, правого й "лівого" ревізіонізму та опортунізму, укр. бурж. націоналізму. Широке коло статей пов'язане з досягненнями науки й техніки та найважливішими напрямами наук-тех. революції, висвітлюк її досягнення у поєднанні з перевагами соціалізму. Сусп. цикл займає 52—54 % обсягу всіх матеріалів. Значну частину 2-го видання становлять нові статті, присвячені подіям істор. значимості в житті республіки і країни в цілому та на міжнар. арені, показові масштабності й комплексності соціально-екон. розвитку, притаманного зрілому соціалістичному суспільству. Заплановано видати окремий том "Українська Радянська Соціалістична Республіка". 1-е і 2-е видання УРЕ —колективна праця діячів науки й культури УРСР, представників її широкої громадськості. Велику участь у підготовці матеріалів для УРЕ взяли автори з Москви, Ленінграда, союзних і авт. республік СРСР.

А. В. Кудрицький.

українська радянська енциклопедія - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази