Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow висоц-відн arrow ВИЩА ОСВІТА
   

ВИЩА ОСВІТА

- сукупність систематизованих знань і практичних навичок, які дають змогу вирішувати теоретичні й практичні завдання за профілем підготовки з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки й культури та перспектив їхнього розвитку. Під терміном "вища освіта" розуміють також систему підготовки спеціалістів вищої кваліфікації для різних галузей управління, нар. господарства і культури. В. о. будується на основі середньої (заг. або спец.) освіти. Велика Жовтн. соціалістич. революція створила політ., екон. і соціальні умови для розвитку В. о. в нашій країні. В СРСР В. о. є частиною єдиної системи освіти, яка служить комуністичному вихованню, духовному і фізичному розвиткові молоді, підготовці її до суспільно корисної праці і громадської діяльності. Згідно з Конституцією СРСР всі громадяни мають право на освіту, яке забезпечується безплатністю всіх її видів, здійсненням заг. обов'язкової серед. освіти молоді, широким розвитком професійно-технічної, серед. спец. та В. о., наданням держ. стипендій та ін. пільг учням і студентам тощо. Орг-ція В. о. проводиться відповідно до Основ законодавства Союзу PCP і союзних республік про народну освіту (1973) і Закону Укр. PCP про народну освіту (1974). В. о. здобувають в ун-тах, ін-тах, академіях та ін. вищих учбових закладах, віднесених у встановленому порядку до вузів, шляхом денного (з відривом від виробництва) навчання, вечірньої освіти та заочної освіти (без відриву від виробництва). Осн. завдання В. о. в СРСР в період будівництва комунізму визначені Програмою партії, документами XXIII-XXV з'їздів КПРС, постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про заходи по дальшому удосконаленню В. о. в країні (липень 1972), постановою ЦК КПРС про роботу в Моск. вищому тех. уч-щі ім. M. Е. Баумана і Саратов. держ. ун-ті ім. М. Г. Чернишевського по підвищенню ідейно-теоретичного рівня викладання сусп. наук (червень 1974) та ін. Характерним для сучас. системи В. о. в СРСР є підготовка спеціалістів відповідно до вимог науково-технічної революції, глибоке вивчення фундаментальних дисциплін; спец. підготовка на рівні сучас. потреб виробництва та практики, широкий розвиток н.-д. роботи та використання її як форми навчання студентів; наук. орг-ція і управління навч. процесом, його інтенсифікація та застосування тех. засобів навчання, розвиток і вдосконалення форм самостійної роботи студентів. Це забезпечується розвитком наук. досліджень у вузах, підвищенням кваліфікації викладацького складу. У вузах працює понад третина всіх наук. працівників країни, в т. ч. більше половини з ученими ступенями і званнями. В Українській PCP на 10 тис. чол. населення припадає 388 спеціалістів з В. о. і 172 студенти вузів (1977). Згідно з Основними напрямами розвитку народного г-ва СРСР на 1976-80 pp. у десятій п'ятирічці буде підготовлено 3,7 млн. спеціалістів, зокрема 665,4 тис. у вузах УРСР.

Літ.: Ленин В. И. О науке и высшем образовании. M., 1971; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Матеріали XXV з'їзду Комуністичної партії України. К., 1976; Брежнєв Л. І. Промова на Всесоюзному зльоті студентів 19 жовтня 1971 p. К., 1971; Щербицкий В. В. XXV съезд КПСС о совершенствовании социалистического образа жизни и формировании нового человека. М., 1977; Высшая школа СССР за 50 лет. М., 1967; Вища школа Української PCP за 50 років, ч. 1-2. К., 1967-68; Едютин В. П. Развитие высшей школы в СССР (1966 - 1970). М., 1971.

Г. Г. Єфіменко.

Вища освіта

 

Схожі за змістом слова та фрази