Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ
   

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ

- система узагальнених підсумкових показників бухгалтерського обліку, що відображає наростаючим підсумком майнове та фін. становище підприємства, установи, результати їх госп. діяльності за звіт, період (місяць, квартал, рік) і грунтується на даних синтетичного та аналіт. обліку. Є заверш. етапом облікового процесу. Складання Б. з. підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунк. організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, представництвами іноз. організацій, що працюють в Україні, а також установами, організаціями, основна діяльність яких фінансується з бюджету, регулюється Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності, затв. Кабінетом Міністрів (3.IV 1993) зі змінами та доповненнями, внесеними уряд, постановами (15. VIІ 1993, 24.ІХ 1993, 21.III 1994, 26.IV 1995, 14.VIII 1996 та П.УІІІ 1997). Існують типові форми Б. з. та інструкції про порядок їх заповнення, що розробляються і затверджуються М-вом фінансів України за погодженням з Держ. к-том статистики України. М-ва і відомства за погодженням з Мінфіном та Держкомстатом можуть встановлювати дод. спеціаліз. форми Б. з. не пізніше як за 45 днів до поч. звітного періоду. Підприємство, установа складає місячну, квартальну і річну Б. з., у якій відображається склад майна та джерела його формування, включаючи майно виробництв, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, виділених на окремий баланс. Об'єднання, до яких входять підприємства, складають самост. баланс. Централіз. бухгалтерія, що обслуговує підприємства і установи, складає Б. з. про результати їхньої госп. діяльності, склад майна та джерела його формування. М-ва та відомства, до сфери управління яких входять підприємства, установи загальнодерж. власності, Укоопспілка, а також органи, у віданні яких перебувають підприємства, установи респ. (АР Крим) та комунал. власності, складають зведену кварт, і річну Б. з.

Звіт, роком вважається період з 1 січня по 31 грудня включно. Першим звіт, роком для підприємств і установ, що створюються, вважається період з дати набуття ними прав юрид. особи по 31 грудня включно, а для тих, що набули цього права після 1 жовтня (крім створених шляхом їх реорганізації, на базі підрозділів підприємств і установ, а також на базі ліквідованих підприємств та установ), — по 31 грудня наст, року включно. Дані вступного балансу повинні відповідати даним затвердженого заключного балансу за період, що передує звітному, а розбіжності повинні бути пояснені. Зміни (виправлення) перекручених даних Б. з. (після її затвердження) проводяться у тому звіт, періоді, в якому були виявлені перекручення. Виправлення помилок у Б. з. підтверджується підписами посад, осіб, які її раніше підписали, із зазначенням дати внесення змін.

Забороняється вимагати подання Б. з. за формою, не затвердженою у встановленому порядку, а також за невстановленими адресами. Підприємство подає Б. з.: а) учасникам, засновникам — відповідно до установчих документів; б) органу, до сфери управління якого воно належить; в) органу держ. статистики; г) фін. органу — у випадках одержання асигнувань з бюджету; д) ін. адресатам відповідно до зак-ва. Квартальна Б. з. подається підприємством (за винятком СП з іноз. інвестиціями) не пізніше 25 числа місяця, наступного за звіт, періодом, а річна — не пізніше 15 лютого наступного (за звітним) року. Терміни подання Б. з. в зазначених межах встановлюють орган, до сфери управління якого належить підприємство, або засновники підприємства. Мінфін за погодженням з Держкомстатом та М-вом економіки України може продовжити термін подання квартальної Б. з. Установа, що утримується за рахунок бюджету, подає місячну, квартальну і річну Б. з. про виконання кошторисів витрат вищестоящому органу у встановлені ним терміни. Датою подання Б. з. вважається день факт, передачі її за належністю, а в разі надіслання її поштою з повідомленням про вручення адресату — дата його одержання, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. Бух. звіти підписуються керівником і гол. бухгалтером підприємства, установи, а при відсутності там бух. служби — спеціалістом, що веде облік. Річна Б. з. підприємства, для якого зак-вом передбачено обов'язкове проведення аудиту, підтверджується аудиторським висновком про її достовірність і повноту.

М-ва і відомства, до сфери управління яких входять підприємства та установи загально-держ. власності, а також органи, у віданні яких перебувають установи респ. (АР Крим) і комунал. власності, зведену Б. з. подають Мінфіну, фін. органам у встановлені ними терміни. Якщо м-ва та відомства, управління і відділи держ. викон. влади не подають звіти у встановлений термін, Мінфін та фін. органи можуть обмежити, а в необхід. випадках припинити бюдж. фі нансування з повідомленням про це керівників вказаних Органів управління.

Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази