Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОГРАМИ
   

ДЕРЖАВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОГРАМИ

- комплекс взаємоузгоджених тер. заходів, спрямованих на організацію і координацію діяльності щодо охорони навкол. природ, середовища, забезпечення безпеки екологічної, рац. використання і відтворення природ, ресурсів на перспективу. Д. е. п. розробляються і затверджуються на загальнонац., між-держ., регіон, та місц. рівнях. Згідно з п. 6 ст. 85 Конституції України, затвердження загальнодерж. програм охорони довкілля належить до повноважень ВР України. Питання, пов'язані з порядком розроблення, погодження, затвердження і реалізації Д. е. п. всіх рівнів, регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), а також Положенням про порядок розробки екологічних програм, затв. КМ України 31.ХІІ 1993. Порядок розроблення, погодження та затвердження міждержавних екол. програм визначається між-держ. договорами.

Д. е. п. передбачають заходи щодо стабілізації та поліпшення стану навкол. природ, середовища України чи окр. його складових (повітр. басейну, вод. ресурсів тощо). д. е. п. загальнодерж. рівня визначається єдина політика в галузі охорони довкілля і рац. природокористування, що повинна реалізовуватися через відповідні регіон, програми. Регіональна екол. програма включає приро-доохор. заходи, що поширюються за межі однієї адм. області. Місцева екол. програма складається із природоохор. заходів, які реалізуються у межах однієї області (району, міста). Підготовка і реалізація д. е. п. здійснюються з урахуванням вимог чинного зак-ва України та підписаних нею міждерж. договорів.

д. е. п. охоплюються такі питання: необхідність і стисле обгрунтування доцільності розроблення програми; осн. мета програми і строк її реалізації; характеристика сучас. стану проблеми, на розв'язання якої спрямована програма; осн. (пріоритетні) напрями дій для досягнення кінцевої мети програми; етапи вирішення завдань програми і строки їх виконання; комплекс заходів, що мають здійснюватися на кожному з етапів; орієнтовні розрахунки вартості реалізації програми та джерела її фінансування; очікувані результати реалізації заходів програми та їх відповідність гол. меті, прогнозна характеристика стану навкол. середовища по етапах реалізації програми; механізм реалізації та фінансування програми і контролю її виконання.

Рішення про розроблення загальнонац. і регіон, екол. програм ухвалює КМ України за поданням М-ва охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України (Мін-екобезпеки). Розроблення загальнодерж. і регіон, екол. програм організує Мінекобезпеки із залученням заінтересованих міністерств та ін. держ. органів.

Проекти загальнонац. і регіон, екол. програм погоджуються з органами викон. влади, до компетенції яких належить здійснення природоохор. заходів, передбачених програмами. Проекти д. е. п. після їх розгляду КМ України подаються до ВР України. Регіональні екол. програми затверджуються рішеннями відповідних обл. рад. Проекти місц. екол. програм погоджуються з відповідними місц. держ. адміністраціями та органами Мінекобезпеки й затверджуються відповідними МІСЦ. радами.

Я. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази