Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ
   

ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ

- об'єднання страховиків-резидентів України, які в установленому порядку отримали ліцензію на здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Є неприбутковою організацією, що утримується лише за рахунок внесків її членів і не провадить підприєм. діяльності. Засновується на невизначений строк без створення статут, фонду. Може мати філії, представництва та ін. відокремлені підрозділи на території України і за її межами, а також утворювати відповідні фонди.

Прав, регулювання діяльності Я. с. п. здійснюється на основі відповідних норм Законів України «Про страхування» (1996, в редакції 2001), «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» (2001), постанови КМ України «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» від 23.УІ 2003, а також Положення про Ядерний страховий пул (затверджене КМ України 23.УІ 2003) і установчих документів.

Метою Я. с. п. є координація діяльності його членів, пов'язаної з проведенням обов'язкового страхування цив. відповідальності за ядерну шкоду, забезпечення фін. надійності страхування, а також координування ін. видів страх, діяльності своїх членів у сфері використання ядер, енергії. До осн. завдань пулу віднесено: організацію співстрахування на принципах солідар. відповідальності в рамках Я. с. п. та перестрахування за страховими ризиками, страх, обов'язки за якими перевищують фін. можливості членів пулу щодо страх, покриття цих ризиків власними активами; впровадження єдиних для всіх членів пулу зразків договорів страхування, ін. док-тів, стандартів і правил поведінки на страх, ринку; участь у розробці відповід. актів страх, зак-ва; забезпечення представництва пулу у відносинах з органами держ. влади, страхувальниками, страховиками тощо; аналіз і узагальнення досвіду страхування у сфері використання ядер, енергії та ін. завдання.

Членом Я. с. п. може бути будь-який страховик, що має дозвіл (ліцензію) на право проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Права та обов'язки членів об'єднання, кількість яких необмежена, визначаються його статутом, що містить також положення про порядок вступу до пулу та виходу з нього, про органи управління, припинення діяльності тощо. Я. с. п. не має права втручатися у господарську діяльність своїх членів і не відповідає за їхніми зобов'язаннями, а його члени — за зобов'язаннями пулу.

Вищим органом управління Я. с. п. є заг. збори його членів, до компетенції яких належить вирішення будь-яких питань діяльності пулу. Рішення зборів приймається простою більшістю голосів заг. кількості членів пулу. Голосування відбувається за принципом пропорц. розподілу голосів відповідно до квот відповідальності серед членів пулу. Кількість голосів, що належать одному членові Я. с. п., не може перевищувати 10 % їх загальної кількості. Квоти відповідальності та кількість голосів щороку розподіляються серед його членів пропорційно максимальному обсягу їх відповідальності відповідно до заяв та балансу на останню звітну дату і затверджуються загальними зборами.

Порядок та умови проведення Я. с. п., співстрахування та перестрахування цив. відповідальності за ядерну шкоду, а також припинення його діяльності визначаються цив., страховим та ядерим законодавством, згаданим Положенням і статутом пулу.

В. П. Нагребельний, В. В. Семеняка.

 

Схожі за змістом слова та фрази