Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧЕРЕПНІН
   

ЧЕРЕПНІН

Лев Володимирович [30.ІІІ (12.IV) 1905, Рязань - 12.ІV 1977, Москва] -рос. історик, доктор істор. наук з 1947, професор з 1947, академік АН СРСР з 1972, з. д. н. РСФРР з 1970. Закін. 1925 Моск. ун-т. У 1926—29 — аспірант Ін-ту історії Рос. асоціації н.-д. ін-тів сусп. наук Опублікував кілька наук, статей, брав участь у підготовці видання «Руська Правда за списками Академічним, Троїцьким і Карамзінським» (1928) і зб. документів «Пам'ятники соціально-економічної історії Московської держави XIV— XVII ст.» (1929). У 1930 арештований у сфабрик. справі «Всенародного союзу боротьби за відродження вільної Росії» і відбув 3-річне заслання (реабіліт. 1956). Тривалий час був позбавлений можливості займатися наук, працею. 1942 Ч. зарахували до Ін-ту історії АН СРСР (з 1968 — Ін-т історії СРСР АН СРСР): наук, співробітник, ст. наук, співробітник, з 1951 — зав. сектора історії СРСР періоду феодалізму й одночасно (з 1969) — зав. відділу історії докап. формацій на тер. СРСР. Працюючи в ін-ті, захистив канд. дис. «Давньоруська церковна феодальна вотчина XIV—XVI ст.» (1942), докторську — «Російські феодальні архіви» (1946). За сумісництвом викладав у Моск. держ. ун-ті, Моск. ін-ті міжнар. відносин, Моск. держ. істор.-архів. ін-ті, Академії сусп. наук та ін. навч. закладах. Був віце-президентом Міжнар. комісії з історії пар-лам. і представн. установ (з 1970).

Ч. причетний як упорядник або редактор до багатьох видань прав, пам'яток, що здійснювалися під егідою Ін-ту історії АН СРСР та ін. наук, установ: «Документи і матеріали з історії Мордовської АРСР» (т. 1—3, 1939—40), «Духовні та договірні грамоти великих і удільних князів XIV—XVI ст.» (1950), «Акти феодального землеволодіння і господарства»

Черепнін Лев Володимирович - leksika.com.ua

(ч. 1— З, 1951-61), «Судебники ХУ-ХУІ ст.» (1952), «Акти соціально-економічної історії Північ-но-Східної Русі кінця XIV — початку XVI ст.» (т. 1—3, 1952—64) тощо. Був редактором 2—7-го випусків видання «Памятники русского права» (в. 1-8, 1952-63).

Одним з перших у рад. науці Ч. зробив висновок, що генеза феод, відносин у Київській Русі завершилася на поч. 11 ст. і Давньорус. д-ву слід характеризувати як ранньофеод. монархію. Ч. обгрунтував тезу про етнічну належність Київ. Русі єдиній давньорус. народності й проаналізував дальшу етн. еволюцію, яка привела до формування укр., рос. і білорус, народностей. Цикл праць Ч. присвячено «Руській Правді»: «Руська правда (в Короткій редакції) і літопис як джерела з історії класової боротьби» (1952), «Суспільно-політичні відносини в Давній Русі й Руська Правда» (1965), «Руська Правда і новгородські берестяні грамоти: До аналізу судово-правової системи в Давній Русі» (1969). Ч. належать наук, пріоритети в дослідженні періодизації руської історії часів феодалізму, політ, історії Русі 10—13 ст., розвитку станово-представн. монархії та абсолютизму в Росії, клас, і політ, б-би в 14—17 ст. тощо. Він є одним з основоположників рад. історіографії, джерелознавства, палеографії, дипломатики та допоміж. істор. дисциплін. Лауреат Держ. премії СРСР (1981) — за цикл праць «Утворення і розвиток Російської централізованої держави».

Літ.: Феод. Россия во всемирно-истор. процессе. Сб. статей, посвя щенных Л. В. Черепнину. М., 1972; Лев Владимирович Черепнин (1905—1977). «Мат-лы к библиографии ученых СССР. Серия историческая», в. 14. М., 1983; Горский А. Д. Памяти акад. Л. В. Черепнина. «Вопр. истории». 1985, № 5; Янин В. Л., Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин (Творческий облик исследователя). «История СССР», 1986, № 1; Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин. В кн.: Историки России XVIII—XX веков, в. 2. М., 1995; Пушкарев Л. Н. Лев Владимирович Черепнин — человек и ученый. «Отечеств, история», 2001, № 1.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази