Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow оск-ото arrow ОСНОВНІ ФОНДИ
   

ОСНОВНІ ФОНДИ

— сукупність засобів праці, що діють протягом тривалого періоду. О. ф. (основний капітал за капіталізму) характеризують рівень розвитку продуктивних сил, є матеріальною основою організаційно-технологічних процесів. "Економічні епохи,— писав К. Маркс,— різняться не тим, що виробляється, а тим, як виробляється, якими засобами праці > (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23, с. 177). За капіталізму, функціонуючи як приватна власність, осн. капітал є засобом експлуатації найманої робочої сили (див. Капітал). О. ф. є гол. частиною нац. багатства соціалістичних країн. За існуючою типовою класифікацією О. ф. групують за галузями народного господарства. О. ф. поділяють на виробничі й невиробничі. О. ф. виробничого призначення функціонують у сфері матеріального виробн. і переносять свою вартість на виготовлюваний продукт частинами в міру їхнього зношування протягом ряду кругооборотів. До них належать виробничі споруди, силові й робочі машини, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, трансп. засоби, виробничий та госп. інвентар, інструмент, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження тощо. Невиробничі О. ф. функціонують у галузях невиробничої сфери, не беруть участі в процесі виробн. і призначені для невиробничого споживання. До невиробничих О. ф. відносять будівлі, споруди та ін. об'єкти тривалого користування, які задовольняють культур.-побутові потреби колективів підприємств та орг-цій, а також О. ф. житл.-комунального г-ва, охорони здоров'я, освіти, науки й мистецтва, культури тощо (житл. будинки, школи, клуби, лікарні, дит. заклади, б-ки та ін.). У госп. практиці планування й облік О. ф. проводять у вартісному виразі та в натуральних показниках. О. ф. у грош. оцінці відображають у балансі основних фондів. О. ф. є загальнонар. або колективною власністю і використовуються в інтересах трудящих. О. ф. України на кін. 1979 досягли 276 млрд. крб., у т. ч. виробничі О. ф. — 183 млрд. крб. Порівняно з 1970 вартість усіх О. ф. зросла в 1,76 раза, вартість виробничих О. ф.— у 1,89 раза. Зростання О. ф., якісне вдосконалення конкретних видів засобів праці, поліпшення виробничої й галузевої структур та ефективне використання їх в усіх галузях сусп. виробн. є важливою передумовою створення матеріально-технічної бази комунізму, підвищення продуктивності праці і зростання матеріального добробуту рад. народу.

Г. М. Підлісецький.

 

Схожі за змістом слова та фрази