Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow волок-вост arrow ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

(1958-70 - Луганська) -одна з обласних організацій Комуністичної партії України. Бере початок від с.-д. гуртків, що виникли на Луганщині в кін. 19 - на поч. 20 ст. На ряді з-дів Луганська вони з'явилися 1900. Незабаром у місті оформилась с.-д. орг-ція [див. Луганська організація РСДРП(б)], на поч. 1903 створено Алмазно-Юр'ївську організацію РСДРП. У діяльності с.-д. гуртків і орг-цій РСДРП активну участь брали більшовики В. А. Шелгунов, К. М. Норинський, К Є. Ворошилов, О. Я. Пархоменко. І. 1. Алексєєв, П. І. Пузанов, І. Д. Литвинов, Ф. Р. Якубовський та ін. Під час 1-ї рос. революції Луганська більшовицька орг-ція очолила боротьбу робітників проти самодержавства.

Велику роль в орг. та ідейному згуртуванні трудящих відіграла легальна більшовицька газ. "Донецкий колокол" (1906-07). В перших рядах пролетаріату України виступили робітники Луган-щини в період Лютн. революції 1917. Про зростання авторитету більшовиків Луганська свідчило збільшення рядів міської орг-ції протягом березня - квітня 1917 з 100 до 1500 чол. Луганський партійний комітет очолили К. Є. Ворошилов, М. К. Афонін, А. 3. Каменський, Ю. X. Лутовинов, 3. Ф. Ляпін, І. І. Николаєнко, І. І. Шмирьов. Одностайно схваливши Квітневі тези В. І. Леніна, рішення Шостого з'їзду РСДРЩб), більшовики Луганщини очолили боротьбу трудящих за перемогу соціалістичної революції. В червні 1917 Луганський к-т почав видавати газ. "Донецкий пролетарий". Протягом жовтня - грудня 1917 Рад. владу було встановлено в переважній більшості районів Луганщини. В грудні 1917 - січні 1918 трудящі Луганщини, очолені більшовиками, разом з рос. червоно-гвардійцями вели боротьбу проти каледінщини та військ Центральної ради. В квітні 1918 Луганщи-ну окупували австро-нім. війська. В умовах жорстокого терору більшовики, працюючи в глибокому підпіллі, керували боротьбою трудящих мас проти іноземних окупантів і внутр. контрреволюції. В жовтні 1918 Луганська підпільна орг-ція мала підпільну друкарню, створила міський ревком, проводила агітаційну роботу у військах окупантів. Під керівництвом парт. орг-цій трудящі Луганщини боролись проти білогвардійських військ ген. Краснова (див., зокрема Біловодське повстання 1918- 19), виявили масовий героїзм під час Луганської оборони 1919 від денікінців. Парт. орг-ції Луганська, Алчевська, Кадіївки та ін. пром. міст організовували робітн. полки і загони, які героїчно билися проти сил контрреволюції. Після закінчення громадян. війни зусилля більшовицьких орг-цій Луганщини були спрямовані на відбудову нар. г-ва. Здійснюючи курс партії на індустріалізацію, трудящі Луганщини під керівництвом окружної партійної організації успішно провели реконструкцію старих і будівництво нових шахт, з-дів і фабрик. Зростала й міцніла парт. орг-ція. За кількістю комуністів, що вступили в дні ленінського призову в партію, парт. орг-ція Донбасу посіла третє місце в країні (після Ленінградської і Московської). В 1923 у зв'язку з адм.-тер реформою на тер. Донбасу було створено 5 окружних парт. орг-цій, зокрема на території сучас. Ворошиловгр. обл.- Луганську і Старобільську. В 1930 окружкоми ліквідовано. В 1932 утворено Донецьку обл., до складу якої ввійшла й тер. сучас. Ворошиловгр. області. В 1938, після поділу Донецької обл. на Сталінську (з 1961 - Донецька) і Вороши-ловградську, оформилась В. о. п. о. На цей час вона налічувала в своїх рядах понад 28 тис. комуністів За роки довоєнних п'ятирічок Ворошиловгр. обл. стала висо-корозвинутим індустріально-колгоспним краєм. Тут 1935 покладено початок стахановському рухові. З перших днів Великої Вітчизн. війни 1941-45 з 49 тис. членів обл. парт. орг-ції пішли на фронт майже 25 тис. чол. У період тимчасової окупації області тут діяли підпільний обком партії, очолений С. О. Стеценком та І. М. Яковен-ком, підпільний обком комсомолу на чолі з Н. Т. Фесенком, три міськкоми, три райкоми партії та понад 20 підпільних парт.-комсомольських орг-цій і груп, зокрема підпільна комсомольська орг-ція "Молода гвардія", що діяла в м. Краснодоні під керівництвом підпільної парт. орг-ції, очолюваної П. П. Лютиковим і М. П. Ба-раковим. На тер. області діяли 16 партизан. загонів і груп. У вересні 1943 рад. війська визволили область від нім.-фашист. загарбників. Обл. парт. орг-ція мобілізувала трудящих на боротьбу за відбудову і дальший розвиток пром-сті, с. г., культури і підвищення матеріального добробуту трудящих. У 1950 було досягнуто і перевищено довоєнний рівень виробництва пром. і с.-г. продукції. В наступні роки, втілюючи в життя рішення з'їздів КПРС, трудящі області під керівництвом обл. парт. орг-ції добилися значних успіхів у розвитку економіки і культури, піднесенні життєвого рівня трудящих. Ворошиловгр. область стала одним з найбільших індустріальних районів республіки. Докорінні перетворення відбулися в с. г. області. Успішному виконанню народногосп. планів активно сприяє традиційне соцзма-гання трудящих області з трудящими ін. областей УРСР та братніх республік. Обл. парт. орг-ція виховала багатьох передовиків і новаторів виробництва. 202 з них присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.

За післявоєнні роки зросли ряди обл. парт. орг-ції, посилився її вплив на маси. На 1.І 1978 у 14 міських і 22 районних парт. орг-ціях налічувалося 183 959 членів і кандидатів у члени партії. Здійснюючи рішення XXIII-XXV з'їздів КПРС, з'їздів Компартії України, обл. парт. орг-ція спрямовує зусилля трудящих на успішне виконання завдань комуністичного будівництва, виховання трудящих у дусі рад патріотизму і пролет. інтернаціоналізму В різний час обл., парт. орг-цію очолювали А. І. Гайовий, В. К. Клименко, П. М. Любавін та ін. За час існування В о. п. о, відбулося 19 обл. парт. конференцій. Надійним помічником парт. орг-ції є комсомольська орг-ція області, яка на 1.І 1978 налічувала в своїх рядах 403 тис. комсомольців. На відзнаку заслуг комсомольців Донбасу Донецьку комсомольську орг-цію 1935 нагороджено орденом Леніна, Краснодонську комсомольську орг-цію 1968 - орденом Червоного Прапора. Понад 8 тис. комсомольців області виїхали на освоєння цілинних і перелогових земель. Комсомольці Ворошилов-градщини беруть участь у спорудженні найважливіших будов країни.

Органами В. о. п. о. є газ. "Прапор перемоги" і "Ворошиловград-ская правда". Про розвиток економіки і культури області див. також Ворошиловградська область.

Літ.: Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; История городов и сел Украинской CCP. Ворошиловградская область. К., 1976.

Б. Т. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази