Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
   

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

- представник Укр. народу у Верховній Раді України. Покликаний виражати і захищати сусп. інтереси народу, брати активну участь у здійсненні законод., установчої, контрольної, зовнішньо-політ. та ін. функцій ВР. Статус Н. д. У. визначається Конституцією України, Законами «Про статус народного депутата України» (1992, в ред. 2001), «Про вибори народних депутатів України» (2001). За цими актами повноваження Н. д. У. починаються з моменту складення ним присяги та скріплення її тексту особистим підписом. Припиняються повноваження депутата одночасно з припиненням повноважень ВР. В заг. порядку це відбувається у день відкриття першого засідання ВР України нового скликання. Повноваження Н. д. У. також можуть припинятися достроково за рішенням ВР у разі: складення повноважень за його особистою письм. заявою; набуття закон, сили обвинувальним вироком щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; припинення його громадянства або виїзду на пост, проживання за межі України; смерті; порушення вимог зак-ва щодо сумісності мандата депутатського з ін. видами діяльності. Рішення про дострокове припинення повноважень Н. д. У. приймається більшістю від конст. складу ВР. Крім того, повноваження Н. д. У. припиняються достроково на підставі рішення суду, за поданням Голови ВР України, яке він робить відповідно до висновку К-ту ВР з питань депут. етики або згідно з рішенням ВР. Н. д. У. має депут. посвідчення і нагруд. знак, якими користується протягом строку своїх повноважень. Нагруд. знак носить при виконанні депут. обов'язків, під час офіц. церемоній та за ін. обставин, коли повинен бути відомий його статус. Посвідчення Н. д. У. має спец, вкладку, в якій виписані його осн. права. Депут. мандат несумісний з ін. видами діяльності, за винятком викладацької, наук., творчої діяльності, а також мед. практики у вільний від виконання обов'язків Н. д. У. час. Нар. депутат не має права: бути членом КМ України, керівником центр, органу викон. влади; мати ін. представн. мандат чи одночасно бути на держ. службі; обіймати посаду міського, сільс., селищ, голови; залучатись як експерт органами досуд. слідства, прокуратури, суду, а також займатися адвокат, діяльністю; входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку. Депутат зобов'язаний також дотримуватися ін. вимог і обмежень, встановлених зак-вом. Н. д. У. здійснює свої повноваження на пост, основі, керуючись Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі. Це вимагає від особи депутата бути високопорядною, чесною і законослухняною людиною. Він повинен завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність ін. нар. депутатів, служб, та посад, осіб, гр-н, утримуватися від дій, заяв і вчинків, що компрометують його самого, виборців, ВР України, д-ву.

Відповідно до Закону «Про статус народного депутата України» Н. д. У. має відповід. обсяг повноважень у ВР при організації і проведенні пленар. засідань, роботі депут. фракцій і груп, к-тів, тимчас. спеціальних і тимчас. слідчих комісій. Названий Закон визначає також права депутата у взаємовідносинах з органами держ. влади, місц. самоврядування, під приємствами, установами та організаціями, ЗМІ, об'єднаннями гр-н тощо.

Н. д. У. має значний обсяг прав, що забезпечують його активну участь у діяльності парламенту та утворених ним органів. Він несе відповідальність перед ВР, виконує доручення ВР та її органів. Користується правом ухвального голосу в усіх питаннях, що розглядаються на засіданнях парламенту та його органів, до складу яких його обрано. У ВР та її органах, членом яких він є, має один голос. Депутат, який не є членом певного органу ВР, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу, якщо інше не передбачено законом. Н. д. У. бере особисту участь у засіданнях ВР чи її органів, не несе юрид. відповідальності за результати голосування або висловлювання у ВР та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Голосування і позиція депутата у роботі ВР та її органів не можуть бути предметом розгляду в парламенті та його органах. При здійсненні своїх повноважень Н. д. У. має право: обирати і бути обраним до органів ВР; пропонувати питання для розгляду ВР або її органами; законод. ініціативи у ВР; порушувати питання про заміну головуючого на пленар. засіданні; висловлювати думку і голосувати щодо персон, складу органів і кандидатур посад, осіб, які обираються, призначаються або затверджуються ВР; звертатися із запитами та зверненнями, брати участь у дебатах, ставити питання про недовіру складу органів, утв. ВР, а також посад, особам, яких обрано, призначено або затверджено ВР; брати участь у перевірках додержання законів держ. органами та органами об'єднань гр-н, підприємствами, установами, організаціями, а також у депут. розслідуваннях; об'єднуватися у депутатські фракції (групи); брати участь у роботі місц. рад тощо.

Н. д. У. має право вступати у відносини з посадовими особами і держ. органами іноз. держав від імені ВР України лише за наявності спец, повноважень на таке представництво, а в разі їх відсутності — лише від свого імені. При цьому він повинен захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її гр-н і не завдавати своїми вчинками шкоди ні Україні, ні її гр-нам. Нар. депутат користується правом невідклад. прийому з питань депут. діяльності керівниками та ін. посад, особами органів держ. влади й органів місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності. При пред'явленні посвідчення має право безперешкодно відвідувати органи держ. влади та органи місц. самоврядування, а також без-перешкод. доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на тер. України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Вимоги до пред'явлення чи оформлення ін. док-тів, а також особистий огляд Н. д. У., огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом. Н. д. У. має також право: порушувати у ВР або її органах питання про необхідність проведення перевірок дотримання законів органами держ. влади, органами місц. самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями гр-н, розташованими на тер. України, чи посад, особами, про проведення розслідувань з питань, що становлять сусп. інтерес, та брати участь у таких розслідуваннях у порядку, встановленому законом; брати участь у розгляді в органах держ. влади і органах місц. самоврядування пропозицій та вимог виборців, ін. питань, пов'язаних із здійсненням депут. повноважень. Зокрема, депутат може: брати участь, з правом дорадчого голосу, в роботі сесій сільс., селищ., міських, районних у містах з районним поділом, районних і обл. рад та засіданнях їх органів; залучати, в разі необхідності, до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, що надійшли на його ім'я, а також у прийомі гр-н, посад, осіб органів держ. влади і органів місц. самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. Керівник органу держ. влади чи органу місц. самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі Н. д. У. особисто або (за погодженням з ним) уповноважити на це замість себе ін. посад, особу; одержувати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням депутатом своїх повноважень, від органів держ. влади та органів місц. самоврядування, їх посад, осіб, зобов'язаних надати таку інформацію у порядку та строки, визначені законом, тощо; виступати з питань його депут. діяльності не рідше одного разу на місяць у друкованих ЗМІ, по радіо (до 10 хв. на місяць) та на телебаченні (до 20 хв. на місяць), безкоштовно, засновником (співзасновником) яких виступають органи держ. влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів держ. бюджету.

Обов'язки Н. д. У.: бути присутнім і особисто брати участь у засіданнях ВР та її органів, до складу яких його обрано; виконувати їх доручення; додержуватися Регламенту ВР України та ін. нормат. актів; брати участь у контролі за виконанням законів та ін. актів ВР, рішень її органів; підтримувати зв'язки з виборцями; розглядати пропозиції, заяви, скарги гр-н тощо.

У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у ВР або її органах, порушення ним встановленого порядку їх роботи питання про його поведінку може розглядатися ВР або утворюваними нею органами. Н. д. У. може бути обраний одночасно членом одного к-ту ВР і тимчас. слідчої чи тимчас. спеціальної комісій. Він постійно підтримує зв'язки з виборцями. Депутати, обрані в одномандатних виб. округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Н. д. У., обрані в багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі, підтримують зв'язок з виборцями, які мешкають на тер. України, в порядку персон, представництва, визначеного депутатськими фракціями (групами) ВР.

Порядок реалізації прав та обов'язків Н. д. У. встановлюється Законами «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України» (1998), Регламентом ВР України, ін. прав, актами.

Осн. формами реалізації повноважень Н. д. У. є участь у засіданнях ВР України, робота в к-тах, фракціях, групах ВР, депутатські запити і депут. звернення. Депут. звернення — це пропозиція депутата у письм. формі, звернена до посад, осіб держ. органів, кер. підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, здійснити певні дії, дати офіц. роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. Депут. звернення є обов'язковим для розгляду посад, особами, яким воно адресовано, у строки, визначені законом. Д-ва гарантує Н. д. У. необхідні умови здійснення ними депут. повноважень. Зак-во передбачає гарантії депут. діяльності: непорушність повноважень депутатів; недоторканність; право на забезпечення інформ. мат-лами та юрид. допомогою, на використання ЗМІ і тех. засобів, на першочерг. поселення у готелі та на отримання служб, житлової площі, на безоплат. проїзд на всіх залізнич., автомоб., повітр., водних внутр. шляхах, який здійснюється відповідно до закону; відповідальність посад, осіб за невиконання обов'язків щодо Н. д. У.; відповідальність за посягання на честь і гідність Н. д. У. тощо. Існує також передбачений зак-вом спец, режим захисту труд, прав депутатів.

За винятком встановлених Законом «Про статус народного депутата України» обставин дострокового припинення повноважень Н. д. У. зберігає своє депут. звання із зазначенням порядкового номера скликання ВР України довічно.

Див. також Вибори народних депутатів України.

Літ.: Манчуленко Г., Філіпчук В. Нар. депутат України: конст.-прав. статус. «Віче», 1998, № 1; Журавський В. С. Конст.-правовий статус нар. депутатів та їх парлам. об'єднань. К, 2000.

М. І. Ставнійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази