Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
   

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

- постійно діючий спільний консультат.-дорадчий орган трудового колективу підприємства, установи, організації та власника цього підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, який утворюється згідно зі ст. 26 Закону України «Про охорону праці» (1992) з метою залучення представників власника і труд, колективу до співробітництва в галузі управління охороною праці та узгодженого вирішення питань, що виникають у цій сфері. К. з п. о. п. може створюватися на підприємствах, в установах, організаціях з кількістю працівників 50 і більше чоловік незалежно від форми власності та видів госп. діяльності. Рішення про доцільність створення К. з п. о. п., її кількісний і персональний склад, строк повноважень приймається труд, колективом на заг. зборах (конференції) за поданням власника, органу самоврядування труд, колективу та профсп. к-ту (комітетів). Заг. збори (конференція) затверджують Положення про К. з п. о. п. підприємства, що розробляється за участю сторін на основі Типового положення про К. з п. о. п. підприємства, яке затверджується Держ. департаментом з нагляду за охороною праці за погодженням з профспілками. Комісія формується на засадах рівного представництва від власника та від труд, колективу. До її складу від власника включаються спеціалісти з безпеки і гігієни праці, вироб., юрид. та ін. служб. Від труд, колективу рекомендуються працівники осн. професій, уповноважені з питань охорони праці, представники профспілки (профспілок).

Осн. завдання К. з п. о. п.: захист закон, прав та інтересів працівників у сфері охорони праці; підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці на в-ві рекомендацій власникові та працівникам щодо профілактики вироб. травматизму та профес. захворювань, практ. реалізації принципів держ. політики у сфері охорони праці; узгодження шляхом двостор. консультацій позицій сторін у вирішенні практ. питань у сфері охорони праці з метою забезпечення поєднання інтересів д-ви, власника і труд, колективу, кожного працівника, запобігання конфліктам; вироблення пропозицій щодо включення до колект. договору окр. питань з охорони праці та використання коштів фонду охорони праці підприємства. У виняткових випадках комісія може виконувати функції пожежно-технічної комісії. К. з п. о. п. має право: звертатися до власника або уповноваженого ним органу, органу самоврядування труд, колективу, профсп. комітету (комітетів) з пропозиціями шодо регулювання відносин у сфері охорони праці; встановлювати ступінь вини потерпілого в порядку, що визначається труд, колективом за поданням власника та профсп. комітету, при вирішенні питання про розміри одноразової допомоги, коли нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормат. актів про охорону праці й факт наявності його вини встановлено комісією по розслідуванню нещасних випадків; здійснювати контроль за дотриманням вимог зак-ва з питань охорони праці безпосередньо на роб. місцях, забезпеченням працівників засобами колект. та індивід, захисту, миючими та знешкоджуючими засобами, лік.-профілакт. харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, а також контроль за станом сан.-по-бут. приміщень тощо; знайомитися з будь-якими мат-лами з питань охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання відповід. програм і колект. договорів тощо. Комісія наділена правом делегувати своїх представників для участі у розв'язанні разом з представниками держ. нагляду за охороною праці конфліктів, пов'язаних з відмовою працівника виконувати доручену роботу з мотивів небезпечної для його здоров'я чи життя вироб. ситуації на підприємстві, де відсутня профсп. орг-ція, а також в обговоренні питань охорони праці власником або уповноваженим ним органом, профсп. к-том чи органом самоврядування труд, колективу за погодженням з цим органом. Комісію очолює голова, який обирається на її засіданні. Зі складу К. з п. о. п. обирається також заст. голови і секретар комісії. Члени К. з п. о. п. виконують свої обов'язки, як правило, на громад, засадах. При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання вони можуть звільнятися від осн. роботи на передбачений колект. договором термін із збереженням за ними серед, заробітку. Рішення комісії оформляються протоколами і мають рекомендац. характер, впроваджуються у життя наказами власника. В разі незгоди власника з рекомендаціями комісії він у письм. формі обґрунтовує свою позицію. К. з п. о. п. не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на заг. зборах (конференції) труд, колективу. Заг. збори (конференція) можуть вносити зміни до складу комісії, розпустити її у разі визнання діяльності К. з п. о. п. незадовільною та сформувати новий склад комісії.

І. В. Зуб.

 

Схожі за змістом слова та фрази