Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сереж-силог arrow СЕСІЇ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
   

СЕСІЇ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

— в СРСР періодичні зібрання народних депутатів відповідних представницьких органів держ. влади для виконання ними своїх функцій; осн. організаційно-правова форма роботи Рад народних депутатів. На сесіях можуть розглядатися всі питання, що їх віднесено до відання відповідної Ради нар. депутатів. Водночас Конституція СРСР, конституції союзних і авт. республік, а також закони про відповідні ланки місц. Рад встановлюють перелік питань, які можна вирішити виключно на сесії відповідної Ради. Сесії складаються із засідань Рад нар. депутатів (у Верховній Раді СРСР — з роздільних і спільних засідань палат), а також засідань постійних (див. Постійні комісії Рад народних депутатів) та ін. комісій, що проводяться в період між сесіями. Порядок скликання і проведення сесій Верховної Ради СРСР визначається Конституцією СРСР і Регламентом Верховної Ради СРСР. Порядок скликання і проведення сесій Верховних Рад союзних і авт. республік визначається Конституцією СРСР, конституціями цих республік й відповідними регламентами (див., зокрема, Регламент Верховної Ради УРСР); сесій місц. Рад — конституціями союзних і авт. республік та відповідними законами про місцеві Ради народних депутатів. Сесії Верховної Ради СРСР скликаються Президією Верховної Ради СРСР: чергові — двічі на рік; позачергові — за ініціативою Президії Верховної Ради СРСР, а також за пропозицією союзної республіки або не менш як третини депутатів однієї з палат. Новообрана Верховна Рада СРСР скликається Президією Верховної Ради попереднього складу не пізніше як через два місяці після виборів. Указ про скликання сесії публікується, як правило, не пізніше як за 30 днів до її відкриття. На сесіях розглядаються найважливіші питання держ., суспільно-політ., госп., соціально-культурного будівництва та зовнішньої політики. Тільки на сесіях вирішуються питання, що становлять виключну компетенцію Верховної Ради СРСР: прийняття Конституції СРСР, внесення до неї змін; прийняття до складу СРСР нових республік, затвердження утворення нових авт. республік і авт. областей; затвердження держ. планів екон. і соціального розвитку СРСР, Держ. бюджету СРСР і звітів про виконання їх, утворення підзвітних Верховній Раді органів Союзу PCP. Верховна Рада СРСР як найвищий представницький орган держ. влади країни користується правом прийняття законів. Сесії Верховної Ради СРСР відкриваються на роздільних або спільних засіданнях її палат (див. Рада Союзу і Рада Національностей). На роздільних засіданнях обираються голови палат та їхні заступники, створюються постійні та ін. комісії палат, перевіряються повноваження депутатів, обговорюються проекти законів та ін. питання, внесені на розгляд Верховної Ради СРСР. Проведення роздільних засідань забезпечує депутатам кожної палати найширші можливості в обговоренні питань з урахуванням специфічних завдань кожної палати. На спільних засіданнях палат обирається Президія Верховної Ради СРСР, утворюється уряд — Рада Міністрів СРСР, обирається Верховний Суд СРСР, призначається Генеральний прокурор СРСР, утворюється К-т нар. контролю СРСР, заслуховуються доповіді з питань, внесених на розгляд Верховної Ради СРСР, приймаються закони, постанови, звернення, заяви, декларації Верховної Ради, затверджуються укази, що їх у період між сесіями прийняла Президія Верховної Ради СРСР і які відповідно до Конституції СРСР (ст. 122) підлягають затвердженню Верховною Радою. На спільних засіданнях палат головують по черзі голова Ради Союзу і голова Ради Національностей. Роздільні і спільні засідання палат проводяться, якщо на них присутня більшість від загальної кількості депутатів відповідних палат.

Сесії Верховної Ради УРСР скликаються Президією Верховної Ради УРСР: чергові — двічі на рік, позачергові — за ініціативою Президії Верховної Ради УРСР, а також на пропозицію не менш як третини депутатів Верховної Ради УРСР. Перша сесія новообраної Верховної Ради скликається Президією Верховної Ради УРСР попереднього складу не пізніше як через два місяці після виборів. На сесіях розглядаються і розв'язуються найважливіші політ., госп. і соціально-культурні питання життя республіки. На сесіях Верховної Ради УРСР вирішуються питання, що становлять її виключну компетенцію: прийняття Конституції УРСР, внесення до неї змін; затвердження держ. планів екон. і соціального розвитку УРСР, держ. бюджету республіки та звітів про виконання їх, утворення підзвітних Верховній Раді УРСР органів, прийняття законів республіки. На першій сесії кожного скликання обираються Голова Верховної Ради і чотири його заступники. Голова керує засіданням Верховної Ради і відає її внутр. розпорядком; заступники за дорученням Голови головують на засіданнях, а під час його відсутності виконують функції Голови в порядку черговості. На першій сесії перевіряються повноваження депутатів, обираються Президія Верховної Ради, постійні комісії, формується Уряд республіки, обирається Верховний Суд УРСР, утворюється Комітет народного контролю УРСР. Відповідно до ст. 97 Конституції УРСР закони УРСР приймаються або Верховною Радою республіки, або нар. голосуванням (референдумом), що проводиться за рішенням Верховної Ради УРСР. Вона приймає також постанови та ін. акти з питань, що розглядаються на сесіях, затверджує Укази Президії Верховної Ради УРСР, прийняті в період між сесіями Верховної Ради. Сесії місцевих Рад народних депутатів скликаються виконавчими комітетами в строки, встановлені конституціями союзних і авт. республік і законами про місцеві Ради (в УРСР — не рідше як чотири рази на рік). Сесія може бути скликана й на пропозицію не менш як третини заг. кількості депутатів відповідної Ради. Перша сесія новообраної Ради скликається виконкомом попереднього скликання не пізніше як через 15 днів після виборів і відкривається одним з найстаріших за віком депутатів. Наступні сесії відкриваються головою виконкому. Сесії вважаються правомочними при наявності не менш як двох третин від кількості депутатів відповідної Ради. Засідання є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати ін. Рад. На сесіях розглядаються і вирішуються питання держ., госп. і соціально-культур. будівництва, віднесені до відання Ради. При цьому тільки на сесіях можуть бути розглянуті такі, напр., питання, як визнання повноважень депутатів або дострокове припинення їх, обрання виконкому; утворення і обрання постійних комісій, заслуховування звітів про їхню роботу, а також повідомлень депутатів про виконання ними депутатських обов'язків; розгляд запитів депутатських і прийняття по них рішень; утворення відділів і управлінь, затвердження та увільнення від посади їхніх керівників; утворення к-ту (групи) нар. контролю та заслуховування його звітів; утворення різних комісій при виконкомах; затвердження поточних і перспективних планів екон. і соціального розвитку, місц. бюджетів та звітів про виконання їх; затвердження плану заходів по виконанню наказів виборців та деякі ін. Перелік питань, що належать до виключної компетенції кожної з ланок місц. Рад нар. депутатів і можуть вирішуватись тільки на сесіях, визначається законами про відповідні Ради.

В. С. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази