Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАТУС ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ
   

СТАТУС ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

- сукупність прав і обов'язків депутата представницького органу місцевого самоврядування, які визначають його місце та роль у механізмі місц. самоврядування, характер його взаємовідносин з виборцями — членами громади територіальної, органами місцевого самоврядування та органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та їх посад, особами. Встановлюється Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (2002). За цим Законом депутат місцевої ради є представником інтересів тер. громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України обирається на основі заг., рівного, прямого виб. права шляхом гаєм, голосування строком на 4 роки. Він зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповід. тер. громади та її частини — виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення у межах повноважень, наданих йому законом, брати активну участь у здійсненні місц. самоврядування. Депутат місцевої ради є повноваж. і рівноправ. членом відповід. ради. Він набуває свої повноваження у результаті обрання його до ради за Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998). Повноваження депутата починаються від дня відкриття першої сесії ради з моменту офіц. оголошення підсумків виборів і закінчуються у день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострок. припинення депут. повноважень. С. д. м. р. визначено згідно з принципом імперативного мандату, за яким він зобов'язаний підтримувати зв'язки зі своїми виборцями, виконувати їх доручення і може бути відкликаний ними.

Повноваження депутата припиняються достроково за наявності переліч. підстав, засвідчених офіц. док-тами, без прийняття рішення відповід. ради в разі його відкликання виборцями у встановленому законом порядку; припинення його громадянства України або виїзду на пост, проживання за межі України; обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно із законом несумісне з виконанням депут. повноважень; обрання його депутатом ін. місц. ради; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; набуття закон, сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі; в разі смерті депутата. Повноваження можуть припинятися достроково також: за рішенням відповід. ради у зв'язку з набуттям закон, сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; за особистою заявою депутата про складення ним депут. повноважень. Депутат здійснює свої повноваження, не пориваючи з вироб. або служб, діяльністю. Обраний секретарем сільс., селищ., міської ради, головою або заст. голови районної, обласної, районної у місті ради, він працює у відповід. раді на пост, основі й не може суміщати свою служб, діяльність з ін. роботою, у т. ч. на громад, засадах (за винятком викладацької, наук, та творчої у позароб. час), займатися підприєм. діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом. Депутат, що перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на ін. посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та ін. законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою служб, діяльність на цій посаді з посадою сільс., селищ., міського голови, секретаря сільс., селищ., міської ради, голови чи заст. голови районної у місті, районної, обл. ради, а також з ін. роботою на пост, основі в радах, їх викон. органах та апараті. Депутат не може використовувати свій мандат у цілях, не пов'язаних з депут. діяльністю. Він не може мати ін. представн. мандата. У своєму виб. окрузі депутат зобов'язаний: підтримувати зв'язок з виборцями, відповід. тер. громадою, труд, колективами і громад, орг-ціями, які висунули його кандидатом у депутати місц. ради, колективами ін. підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами місц. самоврядування, місц. органами викон. влади, розташованими на відповід. території; не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм екон. та соціального розвитку, ін. місц. програм, місц. бюджету, рішень ради і доручень виборців; брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на тер. громади або виб. округу; вив чати громад, думку, потреби тер. громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; визначати й оприлюднювати дні, години та місце прийому виборців, ін. гр-н; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів тер. громади, вживати заходів щодо їх операт. вирішення.

Депутат, який не виправдав довір'я виборців, може бути відкликаний ними. Підставами для відкликання можуть бути: порушення положень Конституції і законів України; пропуск ним протягом року більше половини пленар. засідань ради або засідань пост, комісії, невиконання без поважних причин рішень і доручень ради та її органів; невідповідність практ. діяльності осн. принципам і положенням його передвиб. програми; використання депут. мандата в корисливих цілях; системат. порушення норм депут. етики. Виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата також з ін. підстав, які вони вважатимуть істотними. У виб. окрузі депутат місц. ради має право офіційно представляти виборців свого виб. округу та інтереси тер. громади в місц. органах викон. влади, відповід. органах місц. самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місц. самоврядування відповід. рівня; брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях ін. місц. рад та їх органів, заг. зборах гр-н за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться у межах території його виб. округу; порушувати перед місц. органами викон. влади, відповід. органами місц. самоврядування, підприємствами, установами й організаціями та їх посад, особами, а також керівниками правоохор. і контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення; вносити на розгляд цих суб'єктів пропозиції з питань, пов'язаних з його депут. повноваженнями у виб. окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді. При здійсненні депут. повноважень депутат має також право на депут. звернення, депут. запит, депут. запитання; на невідкладний прийом; вимагати усунення порушень законності й встановлення прав, порядку.

Депутати мають право об'єднуватися у депут. групи і фракції. Вони відповідальні перед виборцями свого виб. округу і підзвітні їм; періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язані звітувати про свою роботу перед виборцями, об'єднаннями гр-н. Звіт депутата може проводитися у будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, труд, діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповід. виб. округу чи тер. громади в цілому. Депутат бере участь в організації виконання доручень виборців одноособово і в складі пост, чи тимчас. комісій ради або у складі утвореної з цією метою депут. групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповід. виб. округу. Депутат періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її викон. органами доручень виборців і особисту участь в організації їх виконання. На депутата покладається ряд обов'язків у раді та її органах, зокрема: брати участь у роботі ради, пост, комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень; виконувати доручення ради, її органів, сільс., селищ., міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень. При здійсненні своїх повноважень у раді та її органах він користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат місц. ради, що не входить до складу органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. Він також має право: обирати і бути обраним до органів ради; офіційно представляти виборців у раді та її органах; пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами; вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; вносити на розгляд ради, її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депут. діяльністю, проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них; висловлюватися щодо персон, складу утворюваних радою органів і кандидатур посад, осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою; порушувати питання про недовіру сільс, селищ., міському голові, розпуск утворених радою органів та звільнення посад, осіб місц. самоврядування; брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні; вносити пропозиції про заслуховування на пленар. засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посад, особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до компетенції ради, ін. органів і посад, осіб, які діють на її території; порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій; об'єднуватися з ін. депутатами місц. ради у депут. групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради, тощо.

Депутат місц. ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених зак-вом України. Ніхто не може обмежити його повноваження інакше як у випадках, зазначених у Конституції та ін. законах України. Депутат не несе відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Крим, справа стосовно депутата місц. ради може бути порушена судом або прокурором. Запобіжний захід щодо депутата у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися виключно судом. Про порушення крим. справи і застосування запобіж. заходу у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту стосовно депутата повідомляється відповідна місцева рада. Зак-вом також встановлюються ш. гарантії діяльності депутатів місц. ради, зокрема охорона їх труд, прав, надання депутату інформ. та юрид. допомоги, право на безплат. проїзд тощо.

Літ.: Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місц. самоврядування в Україні (муніцип. право). К., 2000; Місц. самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. К., 2000; Муніцип. право України. К., 2001; Смирнова Т. С. Прав, регулювання місц. самоврядування в Україні. К., 2001.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази