Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
   

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

- відбувся 10-13.11 1976 в Києві, напередодні Двадцять п'ятого з'їзду КПРС. У його роботі брали участь 2316 делегатів, які представляли 2 536 772 члени й 89 036 кандидатів у члени КПРС. Порядок денний з'їзду: 1) Звіт ЦК Компартії України; 2) Звіт Ревізійної комісії Компартії України; 3) Про проект ЦК КПРС до XXV з'їзду КПРС "Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки"; 4) Вибори керівних органів Компартії України. З'їзд, виражаючи волю комуністів і всіх трудящих республіки, схвалив і одностайно підтримав внутр. і зовн. політику КПРС, багатогранну й плодотворну діяльність її ЦК. На з'їзді відзначалося, що в роки 9-ї п'ятирічки (1971- 75) трудящі республіки внесли гідний вклад у розвиток єдиного на-родногосп. комплексу країни, зміцнення її екон., наук.-тех. потенціалу й обороноздатності, економіка Рад. України розвивалася високими й сталими темпами, піднялася на якісно новий рівень. Валовий сусп. продукт зріс на третину, нац. доход - на 26%. Випуск пром. продукції збільшився на 41,3% при плановому завданні 38-41%. Забезпечено планомірний розвиток усіх екон. районів республіки. Середньорічний обсяг валової продукції с. г., незважаючи на несприятливі погодні умови 1972 й 1975, збільшився на 15,5%. Виконано директиви Двадцять четвертого з'їзду КПРС по виробництву зерна, м'яса, молока, яєць. Зросли заготівлі с.-г. продукції. В нар. г-во республіки, як і намічалося планом, було вкладено 80 млрд. крб. Збудовано 300 великих пром. підприємств, понад 2800 виробничих об'єктів і комплексів, 98 млн. м2 житла, багато об'єктів со-ціально-культур. і побутового призначення. Виконано завдання п'ятирічки по перевезеннях народно-госп. вантажів усіма видами транспорту. У 9-й п'ятирічці за рахунок підвищення продуктивності праці, яке відбувалося прискореними темпами, одержано 80% приросту пром. виробн. і весь приріст с.-г. продукції. Послідовно здійснювалися концентрація і спеціалізація виробництва, перехід на дво-три-ланкову систему управління. Велике місце в роботі й рішеннях з'їзду зайняли питання здійснення курсу партії на підвищення ролі інтенсивних факторів екон. зростання, прискорення наук.-тех. прогресу, оновлення й модернізацію парку технологічного устаткування, вдосконалення організації нар. г-ва й управління ним.

На з'їзді всебічно обговорювалася діяльність парт. орг-цій, рад. і госп. органів республіки по здійсненню виробленої партією програми розвитку с. г., його інтенсифікації. Особливу увагу було звернуто на зміцнення матеріаль-но-тех. бази, поглиблення спеціалізації й концентрації с.-г. виробн. на базі міжгосп. кооперації й агропром. інтеграції, на широке впровадження досягнень науки й передового досвіду. Відзначивши великі успіхи в розвитку економіки й критично оцінюючи зроблене, з'їзд вказав на недоліки, нерозв'язані питання й резерви дальшого зростання сусп. виробництва, наголосив на необхідності посилення парт. керівництва економікою, спрямував орг. і масово-політ. роботу на широке розгортання соціалістичного змагання. Глибоке відображення в роботі з'їзду знайшло зростання ролі науки в розвитку суспільства. Було відзначено, що необхідно й надалі зі зростаючим розмахом розвивати досліджєння в галузі сусп., природничих і тех. наук, які мають першочергове значення. 9-а п'ятирічка стала важливим етапом у піднесенні добробуту, розвитку освіти й культури укр. народу. Реальні доходи на душу населення зросли за 5 років на 20%. Майже 9 млн. чоловік вселилися в нові або більш упорядковані квартири. Поліпшилися благоустрій міст і сіл, охорона навколишнього середовища. Завершено в основному перехід до загальної середньої освіти молоді. З'їзд всебічно розглянув питання дальшого орг.-політ. зміцнення Компартії України - бойового загону КПРС, розстановки й виховання кадрів, вдосконалення стилю й методів парт. керівництва, підвищення ролі Рад депутатів трудящих, профспілок, комсомолу та ін. масових орг-цій у розвитку соціалістичної демократії. ЦК Компартії України, підкреслювалося на з'їзді, неухильно проводив лінію на суворе додержання ленінських норм партійного життя, принципів демократичного централізму, підвищення авангардної ролі комуністів. Удосконалюючи стиль своєї роботи, парт, орг-ції викорінювали негативні явища, розвивали критику й самокритику, систематично, на основі ін дивідуального підходу, поповнювали свої ряди кращими представниками трудящих. Великий вплив на розвиток соціально-політ. і трудової активності комуністів мав обмін парт. документів, що проходив у ці роки. Ідеологічна робота парт. орг-цій республіки стала наступальнішою, конкретнішою, цілеспрямованішою, було вжито заходів до усунення наявних недоліків. Посилилось патріотичне й інтернац. виховання трудящих, чому великою мірою сприяло все-нар. святкування 50-річчя СРСР. З'їзд поставив завдання забезпечити комплексний наук. підхід до організації ідеологічної роботи. В одностайно прийнятій резолюції з'їзд схвалив політ. лінію ЦК Компартії України, його роботу по виконанню рішень XXIV з'їзду КПРС і Двадцять четвертого з'їзду Компартії України, схвалив проект ЦК КПРС до XXV з'їзду партії "Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976 - 1980 роки", доручив Раді Міністрів У PCP, виходячи з цього документа, з урахуванням пропозицій, висловлених делегатами з'їзду, комуністами, трудящими в ході його обговорення, забезпечити розробку на-родногосп. плану УРСР на 10-у п'ятирічку, активну участь у цій роботі парт., рад., профспілкових і комсомольських орг-цій. З'їзд запевнив ЦК КПРС у тому, що Компартія України - один з бойових загонів КПРС - готова до розв'язання великих і відповідальних завдань, які поставить черговий, XXV з'їзд КПРС. З'їзд обрав ЦК у складі 191 члена й 77 кандидатів у члени ЦК Компартії України й Ревізійну комісію в складі 57 чол. На Пленумі ЦК було обрано Політбюро й Секретаріат ЦК Компартії України. Першим секретарем ЦК Компартії України обрано В. В. Щербицького.

Літ.: XXV з'їзд Комуністичної партії України. 10 - 13 лютого 1976 року. Стенографічний звіт. К., 1976; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977. В. М. Мазур.

 

Схожі за змістом слова та фрази