Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАТЕНТ
   

ПАТЕНТ

[пізньолат. (litterae) patentes — грамота, від лат. patens (patentis) — відкритий, очевидний] — виданий компетентним держ. органом документ, який надає його власникові виключне право на винахід (корисну модель, пром. зразок, сорт рослин). П. потрібно розцінювати як: визнання та підтвердження д-вою того, що подана пропозиція є винаходом, корис. моделлю, пром. зразком чи сортом рослини; надання інформації сусп-ву про наявність даних н.-т. чи селекційних нововведень та їх охорону д-вою; визначення пріоритету й авторства його створювачів. Він також закріплює права й обов'язки автора — власника патенту та ін. суб'єктів патентних відносин. Відповідно до зак-ва України в галузі пром. власності (Закони «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин» — усі 1993) отримання П. пов'язане з необхідністю виконання встановлених зак-вом формальностей, насамперед подання належно оформленої заявки до патентного відомства: з 2000 — Держ. департаменту інтелект, власності М-ва освіти і науки України (раніше — Держпатент України). Заявка щодо видачі П. України на винахід, корисну модель, пром. зразок чи сорт рослин має відповідати вимогам «Правил складання та подання заявки на видачу патенту на сорт рослин» (1994) і «Правил складання та подання заявки на видачу патенту на промисловий зразок» (1995), «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (2001) — всі затв. Держпатентом України.

На підставі рішення про видачу П. та за наявності док-та про сплату відповідного збору Департамент публікує у своєму офіц. бюлетені відомості про видачу П. Водночас на підставі Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів на винаходи, Положення про Державний реєстр деклараційних патентів на корисні моделі, Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки (усі — 2001) Департамент здійснює держ. реєстрацію П. на винахід (корисну модель, пром. зразок, сорт рослин). Власниками П. можуть бути як фізичні, так і юрид. особи (за наявності їх згоди), вказані автором (авторами) як правонаступники в заявці на видачу П. чи у заяві, поданій до ком-пет. держ. органу до моменту реєстрації винаходу, а також роботодавець — коли винахід створено у зв'язку з виконанням служб, обов'язків чи за його дорученням, за умови, що труд, договором не передбачене інше. Право на одержання П. має правонаступник винахідника або роботодавця. Власникові П. належить виключне право на використання винаходів, що охороняються відповідним док-том, на свій розсуд, якщо це не порушує прав інших його власників. П. також надає його власникові право забороняти ін. особам використовувати винахід (корисну модель, пром. зразок, сорт рослин) без його дозволу, крім випадків, коли зак-вом таке використання не визнається порушенням прав шіасника док-та. Будь-яке посягання на права власника П. вважається порушенням прав останнього і тягне за собою відповідальність згідно з зак-вом України. До порушень виключного права власника П. віднесено несанкціоноване виготовлення, використання, ввезення, пропозицію до продажу, продаж та ін. введення у госп. обіг чи зберігання з ціє ю метою продукту, який містить запатентований винахід, а також введення у госп. обіг чи зберігання з цією метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, який охороняється П. на винахід. На вимогу власника таке порушення повинно бути негайно припинене, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові П. заподіяні збитки.

За подання заявки та видачу П., підтримання його чинності, продовження строку дії тощо сплачуються збори. їх перелік, строки і порядок сплати визначаються КМ України. Дія П. може бути припинена у разі несплати в установлений строк річного збору за підтримання його чинності, а також за ініціативою власника.

Дія П. обмежена територією країни патентування, а також строками. Так, строк дії П. на винахід становить 20 років, на корис. модель

— 5 років (може бути продовжений за клопотанням власника, але не більш як на 3 роки), на промислові зразки — 10 років (може бути продовжений за клопотанням власника, але не більш як на 5 років) і на сорт рослин — до 20 років (для винограду і плодових культур — 30 років) і може бути продовжений, але не більш як на 10 років. Дія П., виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом. Власник П. у будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Держ. департаменту інтелект, власності. Відмова набуває чинності від дати публікації відомостей про це в офіц. бюлетені.

П. також може бути визнаний недійсним повністю або частково в разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі, пром. зразка, сорту рослин) умовам патентоспроможності, наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було в поданій заявці, порушення порядку зарубіж. патентування.

Літ.: Пілопригора О. А.. Підопригора О. О Право інтелект, власності України. К., 1998; Інтелект, власність в Україні: прав, засади та практика, т. 3: Пром. власність. К., 1999; Крайнев П. П., Работягова Л. І., Дятлик І. І. Патентування винаходів в Україні. К., 2000.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази