Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ
   

РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ

- матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоакт. забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається. Правовідносини у даній сфері регулюються Законами України «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

(обидва — 1995), «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (2000). Осн. принципи держ. політики у сфері поводження з Р. в.: пріоритет захисту життя і здоров'я персоналу, населення та довкілля від впливу Р. в. згідно з держ. нормами безпеки радіаційної, реалізація держ. політики в цій сфері шляхом розробки та виконання довгострокової держ. програми поводження з Р. в., її перегляд і затвердження кожні 3 роки; забезпечення мін. рівня утворення Р. в., якого можна досягти на практиці; недопущення неконтрольованого їх нагромадження; забезпечення держ. нагляду за поводженням з Р. в.; прийняття рішень щодо розміщення нових сховищ Р. в. за участю гр-н, їх об'єднань, а також місц. органів держ. викон. влади і органів місц. самоврядування; гарантування надійної ізоляції Р. в. від довкілля при обгрунтуванні безпеки сховищ Р. в.; зберігання Р. в. у виробників відходів обмежений час з наступною їх передачею спеціаліз. підприємствам; заборона проведення робіт по захороненню Р. в. юрид. і фіз. особам, внаслідок діяльності яких утворюються відходи та які постачають і використовують радіоакт. речовини, ядерні установки; міжнар. співробітництво у сфері поводження з Р. в.; активна н.-д. діяльність у сфері поводження з Р. в. Держ. регулюванню безпеки у цій сфері підлягають такі види діяльності: ведення держ. обліку Р. в., Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів, місць їх захоронення, а також місць їх тимчас. зберігання; проектно-пошук. роботи щодо вибору майданчиків під об'єкти, призначені для поводження з Р. в.; проектування об'єктів і трансп. засобів, призначених для поводження з Р. в., їх випробування, виготовлення або буд-во, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації даних об'єктів, закриття сховищ для захоронення і виконання регламентних робіт щодо забезпечення безпеки на сховищах для захоронення після їх закриття.

Регулювання безпеки під час поводження з Р. в. здійснюють: М-во охорони навкол. природ, середовища України, МОЗ України, МВС України, ін. органи держ. викон. влади. Право на поводження з Р. в. мають юрид. і фіз. особи, які отримали за встановленим порядком дозвіл (ліцензію) органу держ. регулювання ядер, і радіац. безпеки на здійснення відповід. діяльності (ліцензіати). Ліцензіати, що виконують роботи на будь-якому етапі поводження з Р. в., зобов'язані: забезпечувати безпеку під час проектування, вибору майданчика, буд-ва, експлуатації та зняття з експлуатації споруд і обладнання, призначених для поводження з відходами; своєчасно здійснювати переоцінку безпеки діючих об'єктів, призначених для поводження з Р. в., щоб у разі необхідності були виконані всі практично доступні вдосконалення з метою підвищення безпеки таких об'єктів; забезпечувати розробку та реалізацію програм якості безпеки поводження з Р. в.; вести власний облік Р. в.; забезпечувати фіз. захист Р. в., радіац. моніторинг місць їх зберігання або захоронення; своєчасно інформувати органи держ. викон. влади і місц. самоврядування про порушення у роботі об'єктів, призначених для поводження з Р. в.; вживати заходів щодо ліквідації радіац. аварій та їх наслідків; бути спроможними відшкодувати збитки від радіац. аварій під час поводження з Р. в. за рахунок власних коштів або коштів страх, організацій. Забороняється діяльність, пов'язана з поводженням з Р. в., якщо не вжито заходів забезпечення фіз. захисту, котрий передбачає єдину систему пл анування, координації та контролю за комплексом орг. і тех. заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому проникненню до сховищ, доступу до Р. в. та їх використання, на своєчасне виявлення і припинення будь-яких посягань на цілісність і недоторканність захисних споруд. З метою уникнення неконтрольованого нагромадження Р. в. та забезпечення операт. контролю за їх місцезнаходженням і переміщенням, умовами зберігання та захоронения ведеться держ облік Р. в. Він включає ведення: Держ реєстру Р. в., Держ. кадастру сховищ Р. в. та переліку місць тимчас. зберігання відходів. Зберігання і захоронення Р. в. дозволяється тільки у спеціально призначених для цього сховищах. Зем. ділянки, відведені під сховища Р. в., вилучаються з госп. обігу і відмежовуються від сусідніх територій сан.-захисними зонами. У межах цих зон забороняються: проживання населення; всі види водо- і лісокористування та користування надрами, за винятком зумовлених затвердженими проектами; проведення наук, досліджень без спец, дозволів; ведення без спец, дозволу сільськогосподарської, лісогосподарської та ін. виробничої діяльності, спрямованої на одержання товар, продукції, а також буд-во об'єктів соціального і громад, призначення, будь-яка ін. діяльність, що не забезпечує режим радіац. безпеки.

Гр-нам, які проживають або працюють у районі розміщення сховищ Р. в. та об'єктів, призначених для поводження з відходами, гарантується право на компенсацію за шкоду здоров'ю, спричинену цими сховищами та об'єктами. Питання про вид, обсяги і порядок надання таких компенсацій у кожному конкр. випадку вирішується КМ України.

Див. також Радіаційний захист, Радіація, Ядерна безпека.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази