Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow ф arrow ФАКТОР
   

ФАКТОР

(чинник) - у туризмі: момент, суттєва обставина туристської практики. Розрізняють Ф. зовнішні і внутрішні. Зовнішні (екзогенні) Ф. впливають на туризм за допомогою демографічних і соціальних змін; економічного і фінансового розвитку; змін політичного і правового регулювання; технологічних змін; торгового розвитку; транспортної інфраструктури і безпеки подорожей. Демографічні й соціальні Ф.: вік населення; збільшення числа працюючих жінок і збільшення доходу на кожну родину (домогосподарство); зростання частки самотніх людей; тенденція до більш пізнього шлюбу і створення родини; надзвичайно швидке зростання числа бездітних пар у складі населення; зменшення імміграційних обмежень; збільшення оплачуваних відпусток і гнучкіших графіків робочого часу; більш ранній вихід на пенсію; зростання усвідомлення туристських можливостей. Оплачені відпустки, гнучкі графіки робочого часу ведуть до розширення канікулярних періодів, змінюють вигляд ділового туризму, межі сезонності. Звідси й велика тривалість турів, значна періодичність. Економічні й фінансові Ф.: поліпшення (погіршення) економічної і фінансової ситуації; збільшення (зменшення) особистого доходу; більш висока (низька) туристська активність залежно від виділеної на відпочинок частини доходів; зростання (зменшення) частки суспільних коштів на покриття витрат на туризм і подорожі. Внутрішні (ендогенні) Ф. - це насамперед Ф. ринку: процеси попиту, пропозиції і розповсюдження; сегментація ринку; простір, в якому розвивається туристський продукт; власне маркетинг; туристський приватний сектор і людський Ф. Особливості сучасних ринкових Ф.: попит стає постійним запитом, а не привілеєм; більше уваги приділяється індивідуальному туризму; зростає частка канікул і відпусток, особливо в закордонних відвідуваннях. Зростає роль Ф. сегментації ринку. З'являються нові демографічні групи, нові потреби. Це знаходить відображення у: а) появі нових внутрішньорегіональних туристських сегментів, зокрема в Азії, Європі, на Бл. Сході та інших регіонах; б) збільшенні відстаней подорожей, появі нової мережі маршрутів із тривалим перебуванням, особливо в Зх. Європі; в) розмаїтті форм проведення канікул і відпусток; г) розвитку пригодницького туризму; д) зростанні короткострокового перебування, пов'язаного з відпочинком від домашньої (робочої) обстановки або зі спеціальним побажанням. Розширення туристської зацікавленості веде до: розвитку туристського простору, особливо за рахунок країн, що розвиваються, які вводять систему дискретного туристського ринку; зростання диверсифікації туризму в усталеному туристському просторі; забезпечення умов "індивідуальності" туризму з необхідним високим рівнем стандартизації.

З поч. 90-х рр. XX ст. власне маркетинг туризму, так само як і приватний туристський сектор, і людський Ф., сприяє: горизонтальній інтеграції, тобто зростанню партнерських відносин великих фірм із середнім і малим бізнесом (операторами) або витісненню їх з бізнесу економічними методами; вертикальній інтеграції шляхом створення стратегічних торгових союзів; глобальному туристському бізнесу, оскільки великі оператори впливають на більшість країн через свої філії, встановлюючи зв'язки або купуючи місцеві фірми. Приватний туристський бізнес породжує: обмежене число великих, транснаціональних операторів; значну кількість споріднених малих підприємств (агентств); ефективну реалізацію туристського продукту; професійний маркетинг (з особливими фазами сегментації ринку продукції); потребу в навчанні, підвищенні кваліфікації персоналу. Ф. екстенсивні: зростання чисельності працівників, збільшення кількості залучених до господарського обороту матеріальних ресурсів, будівництво нових об'єктів туризму з технічним вище існуючих рівнем, підвищення кваліфікації персоналу, розвиток професійно-кваліфікаційної структури; технічне вдосконалення матеріальної бази на основі впровадження досягнень і результатів науково-технічного прогресу, включаючи реалізацію цільових програм підвищення культури і якості обслуговування, індустріалізації, технологізації та комп'ютеризації туризму; раціональне використання наявних матеріальних ресурсів, об'єктів і маршрутів (скорочення несезонного періоду, уведення знижок і пільг, залучення молоді й осіб "третього віку", підвищення комфортності, програма реконструкції і розвитку кожного об'єкта тощо); поліпшення організації праці (колективна й індивідуальна трудова діяльність, бригада, трудовий колектив, орендні відносини). Ф. стримувальні (негативні): кризи, мілітаризація економіки; зростання зовнішньої заборгованості; політична нестабільність; зростання цін на предмети споживання; безробіття; масові страйки;

падіння курсів валют; фінансова нестабільність (інфляція, стагнація); скорочення обсягів особистого споживання; банкрутство туристських фірм; посилення митних формальностей і зниження квот обміну валют. Ці Ф. стримували розвиток світового туризму, наприклад, у кін. 70-х - на поч. 80-х pp. XX ст. У 1980 р. рівень продажу турів в Іспанії знизився на 23%, в Англії - на 9,2%. У країнах Американського континенту обсяг прибуттів скоротився на 5,6%, в т. ч. у США - на 7,3%. Енергетична криза кін. 70-х pp. призвела до економічного спаду, що викликало нестабільність тарифів на обслуговування (особливо на транспорті); зростання цін на туристське обслуговування в цілому; погіршення готельного сервісу; скорочення дальності поїздок, їх тривалості й витрат на них; зниження попиту на поїздки за кордон. Процес монополізації туризму призвів, зокрема, до банкрутства англійської компанії " Корт Лайн " і двох її туроператорів "Клемссон" і "Хорайзен" (1974), а також інших британських фірм: "Морленд", "Клаб 18-30", "ЕрнаЛоу", "Лейкер-Хашдейз", "Ерроунт" (1981) тощо. Найгостріше процес банкрутства позначився на інтересах соціального і молодіжного туризму, в сфері яких у 60-80-ті pp. потерпіли фінансовий крах більш як 50 організацій. Впливом негативних Ф. можна пояснити і зниження на 40% іноземного туризму в Росію в 1991-1992 pp.. На розвиток світового туризму наприкін. XX - на поч. XXI ст. вплинула фінансова криза 1997-1998 pp.

 

Схожі за змістом слова та фрази