Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
   

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

- в Україні господарське товариство, всі учасники якого займаються спільною госп. діяльністю і несуть солідарну відповідальність за борги т-ва. П. т. є юрид. особою і діє на підставі установчого договору. Його прав, статус визначається Законом України «Про господарські товариства» (1991). Відповідно до цього Закону ведення справ П. т. здійснюється за заг. згодою усіх учасників і може здійснюватися всіма учасниками або одним чи кількома з них, котрі виступають від імені т-ва. В ост. випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке підписується рештою учасників т-ва. Якщо в установчому договорі визначаються кілька учасників, котрі наділяються повноваженнями на ведення справ т-ва, то передбачається, що кожен з них може діяти від імені т-ва самостійно. В установчому договорі може бути зазначено, що такі учасники мають право вчиняти відповідні дії тільки спільно. Повноваження учасника на ведення справ т-ва припиняються повністю або частково з припиненням діяльності самого т-ва у зв'язку з відмовою учасника від доручення чи скасуванням доручення на вимогу хоча б одного з решти учасників.

Учасник П. т. має право передати свою частку (її частину) ін. учасникам т-ва або третім особам за згодою усіх учасників т-ва. З передачею частки (її частини) третій особі здійснюється одночасно перехід усієї сукупності прав та обов'язків, що належали учаснику, який вибув з П. т. або відступив частину своєї частки. При реорганізації юридичної особи або смерті гр-нина, які є учасниками П. т., правонаступник (спадкоємець) має переважне право вступу до т-ва за згодою решти учасників. Правонаступник (спадкоємець) несе відповідальність за борги учасника, що виникли за час діяльності т-ва, перед П. т., а також за борги т-ва перед третіми особами. В разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу до П. т. або відмови т-ва у прийнятті правонаступника (спадкоємця) йому виплачують вартість частки, що належить реорганізованій юридичній особі (спадкодавцю), розмір якої визначається на день реорганізації (смерті) учасника.

Учасники П. т. не можуть від свого імені та у своїх інтересах здійснювати угоди, однорідні з метою діяльності т-ва, а також брати участь у будь-яких т-вах (крім акціонерних), які мають однорідну з П. т. мету діяльності. В разі порушення цих вимог учасники П. т. зобов'язані компенсувати збитки, заподіяні т-ву їхніми діями.

Учасник П. т., утвореного на невизначений строк, може в будь-який час вийти з т-ва, попередивши про це не пізніш як за 3 місяці, а вихід учасника з т-ва, утвореного на визначений строк, допускається лише з поважних причин та за умови, що попередження про це надійшло не пізніш як за 6 місяців. Якщо при виході учасника з П. т. це т-во зберігається, то учаснику виплачується вартість його частки відповідно до балансу, складеного на день виходу, а також належна частина прибутку, одержаного т-вом у даному році. Майно, передане учасником т-ва тільки для користування, повертається у натур, формі без винагороди. Учасника П. т., який систематично не виконує чи неналеж. чином виконує обов'язки або перешкоджає своїми діями досягненню мети т-ва, може бути виключено з т-ва в порядку, передбаченому установчими документами. При виключенні учасника з П. т. він має такі ж права, як і учасник, який виходить з т-ва. Звернення стягнення на частку учасника в П. т. за його власними зобов'язаннями не допускається. При недостатності майна учасника для покриття боргів за зобов'язаннями кредитори можуть вимагати у встановленому порядку ліквідації т-ва або виділення частки учасника-боржника. Решта учасників мають право з метою збереження т-ва виділити частку учасника-боржника в грошовій або натур, формі відповідно до балансу, складеного на день вибуття такого учасника з т-ва. Коли при ліквідації П. т. виявляється, що наявного майна не вистачає для сплати всіх боргів, за т-во у недостатній частині несуть солідарну відповідальність його учасники всім своїм майном, на яке відповідно до зак-ва України може бути звернено стягнення. Учасник несе відповідальність за борги т-ва незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до т-ва. Учасник, який сплатив повністю борги т-ва, має право звернутися з регресною вимогою у відповід. частині до решти учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно до своєї частки у майні т-ва.

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази