Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЦЕВЕ ГОСПОДАРСТВО
   

МІСЦЕВЕ ГОСПОДАРСТВО

- 1) Сукупність підприємств, установ, організацій, які здійснюють на тер. села, селища, міста госп. діяльність, спрямовану на задоволення колект. (громадських) інтересів і потреб місц. жителів. Виділяють такі елементи М. г.: комунал. підприємства, установи, о рганізації, діяльність яких повністю підпорядкована інтересам тер. громад; ін. підприємства, установи, організації, що не перебувають у комунал. власності, діяльність яких часткою пов'язана з реалізацією громад, інтересів; органи місц. самоврядування, які регулюють і координують їх діяльність в інтересах місц. населення. Відносини органів місц. самоврядування з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунал. власності відповідних тер. громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місц. самоврядування. Відносини органів місц. самоврядування з підприємствами, установами, організаціями, що не перебувають у комунал. власності, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності в межах повноважень, наданих органам місц. самоврядування законом.

2) Діяльність (сукупність заходів) тер. громад села, селища, міста в особі місц. публічних і приватних органів, спрямована на задоволення колект. потреб місц. населення у межах власної фін.-екон. бази. М. г. з погляду здійснення госп. діяльності значною мірою має риси приват, г-ва, оскільки тер. громада в особі органів місц. самоврядування виступає у ринкових відносинах як самост. та рівноправний суб'єкт госп. діяльності, тобто може самостійно володіти, користуватися, розпоряджатися матеріальними і фін. ресурсами, землею, природ, ресурсами, що перебувають у комунал. власності. Використовувати комунал. ресурси органи місц. самоврядування повинні для виконання громад, функцій, покладених на них законом та статутом тер. громади. У зв'язку з цим форми розподілу результатів місц. госп. діяльності є громадськими за своєю природою. У даному сенсі М. г. є «акціонерним товариством», до якого входять усі місц. жителі — члени тер. громади й осн. функцією якого є надання соціальних послуг. У цьому виявляється громад, характер М. г., оскільки мешканці є одночасно і замовниками комунал. послуг, і власниками комунал. власності. З ін. боку, органи місц. самоврядування як органи управління М. г. є також постачальниками певних послуг і виконавцями держ. завдань, делегованих їм відповідними місц. держ. адміністраціями, здійснення яких фінансує д-ва. Це зумовлює дуалістичний характер М. г. та громад.-держ природу місц. самоврядування в Україні.

3) Складова частина нар. (загальнодержавного) господарства Децентралізоване М. г. із своїми особливими суб'єктами (тер. громади, органи місц. самоврядування, комунал. підприємства, організації, установи), своїми засобами (комунал. власність і місц. фінанси) та своєю специф. метою (вирішення питань місц. значення) є виділеним з нар. (загальнодержавного) г-ва. Історично місц. (комунальні) засади М. г. виникають природно, незалежно від центр, держ. буд-ва, на основі локальних соціально-екон. відносин. Від держ г-ва М. г. відрізняється тим, що має порівняно вузькі (корпоративні) цілі місц. благоустрою жителів сіл, селищ, міст, тоді як нар. (загальнодержавне) г-во відає колект. потребами всіх гр-н д-ви незалежно від місця їх проживання.

4) Окр. сфера наук, знання. Зародилася у 2-й пол. 19 ст. Основи М. г. (основи муніципального, комунального г-ва) як комплексна наук, дисципліна, насамперед, вивчає, з одного боку, правові засади комунал. відносин, з другого боку, екон. теорію М. г. і теорію місц. фінансів, з третього — соціологію людини, об'єднань та д-ви, специфіку взаємовідносин цих суб'єктів на локал. рівні в процесі госп. діяльності. Юрид. напрям представляли Л. Штейн, Р. Гнейст, Г. Єллінек, екон. аспекти М. г. досліджувалися В. Зомбартом, соціологічні — М. Вебером, Г. Зіммелем. Першу спробу «стисло викласти муніципальну науку в цілому» зробив у 20-і рр. 20 ст. рад. вчений Л. Веліхов. Сучас. етап розвитку науки в Україні характеризується активізацією досліджень у цій галузі.

Літ.: Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. М., 1996; Воронин А. Г., Лапин В. А., Широков А. Н. Основы управления муницип. хозяйством. М., 1998.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази