Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО
   

УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО

- вид підприємства, що утворюється компет. органом держ. влади, місц. самоврядування або громад, організації в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини держ., комунал. чи колективної власності та належить до сфери управління цього органу. В нар. г-ві України У. п. існує переважно у формі держ. (комерційного або казенного) та комунал. підприємств. Прав, засади організації і діяльності держ. та комунального У. п. визначаються Госп. кодексом України (гл. 8), Законом «Про власність» (1991, з наст, змінами і доп.), ін. актами госп. зак-ва, а також їхніми установчими док-тами. Прав, статуси У. п. НАН України, держ. галузевих академій, громад, та реліг. орг-цій встановлюються спец, зак-вом про ці структури.

У. п. є особою юридичною і діє на підставі статуту, який затверджується органом, що його утворює. Майно такого підприємства закріплюється за ним на праві повного госп. відання чи праві оперативного управління. У. п. не несе відповідальності за зобов'язаннями власника і органу — його засновника. Орган, до сфери управління якого входить У. п., є представником власника і виконує його функції у законодавчо визначених межах. Він також призначає підзвітного і підконтрольного йому керівника підприємства. Державні У. п. діють як комерц. підприємства або казенні підприємства. Держ. комерц. підприємство є суб'єктом підприєм. діял ьності (див. Підприємництво) і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності всім належним йому на праві госп. відання майном. Збитки, завдані такому підприємству внаслідок виконання рішень органів держ. влади чи місц. самоврядування, які було визнано у суд. порядку неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазнач, органами добровільно або за рішенням суду.

Держ. комерційне У. п. зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому зак-вом порядку держ. замовлення і завдання, а також враховувати їх при формуванні вироб. програми, визначенні перспектив свого екон. і соціального розвитку та виборі контрагентів. За рахунок прибутку (доходу) держ. комерційного У. п. утворюють призначені для покриття певних витрат спец, (цільові) фонди, зокрема: амортизаційний, розвитку в-ва; споживання (оплати праці); резервний та ін. Таке підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно ін. юрид. особам чи гр-нам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, списувати з балансу, передавати в заставу майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майн. комплекси структур, одиниць і підрозділів держ. комерційне У. п. має право лише за поперед, згодою органу, до сфери управління якого воно входить, і, як правило, на конкурент, засадах. Кошти від продажу осн. фондів спрямовуються на інвестування вироб. діяльності підприємства. Держ. комерційне У. п. у передбачених законом випадках та порядку може бути перетворене в корпоратизоване підприємство.

Казенні У. п. утворюються за рішенням КМ України. Особливості їх госп. та соціальної діяльності визначаються ст. 76—77 Госп. кодексу України і зак-вом про держ. (у т. ч. казенні) підприємства.

В. П. Нагребельний, О. Б. Баб'юк.

 

Схожі за змістом слова та фрази