Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ
   

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ

— новий художній метод, що сформувався й утвердився в процесі розвитку соціалістичної літератури й мистецтва, які виникли на грунті революц. боротьби пролетаріату, керованого партією комуністів, за знищення капіталізму і побудову соціалістичного суспільства. Суттю С. р. є історично конкретне зображення дійсності в її революц. розвитку, життєва правда, виражена в худож. образах з позицій комуністичного світогляду. Ідейна цілеспрямованість, глибоке знання об'єктивних закономірностей суспільства, відображення життя в світлі ідеалів соціалізму визначають зміст і осн. художні принципи С. р., який увібрав у себе кращі здобутки всього попереднього світового мистецтва і відкрив нову епоху в худож. розвитку людства. Найгол. рисою С. р. від початку його виникнення є принцип комуністичної партійності л-ри й мистецтва, сформульований В. І. Леніним (див. Партійність). У принципі партійності виявляється новий, вищий рівень народності мистецтва. Зародження методу С. р. пов'язане з появою на істор. арені робітн. класу, виникненням його ідеології — марксизму-ленінізму, початком свідомої боротьби за революц. перетворення сусп. життя. Паростки пролет. мистецтва існували вже в середині 19 ст. (поезія чартистського руху в Англії, л-ра Паризької комуни, "Інтернаціонал" Е. Потьє — у Франції та ін.). Як худож. метод С. р. виник у Росії на поч. 20 ст. у творчості М. Горького. Після перемоги Великого Жовтня почався новий етап у розвитку С. р. Становлення мистецтва С. р. відбувалося в боротьбі за глибоке конкретне художнє втілення нової дійсності й нових духовних якостей рад. людини, утвердження віри в перемогу комуністичних ідей. У рад. л-рі й мистецтві С. р. утвердився завдяки пошукам діячами літератури і мистецтва нових художніх засобів, здатних яскраво відобразити історичну і соціальну правду життя, шляхів максимального вираження своєї творчої особистості, вихованої в дусі комуністичної ідейності. У становленні рад. л-ри та мистецтва на позиціях С. р. велику роль відіграли постанови ЦК РКП(б) "Про політику партії в галузі художньої літератури" (1925) та ЦК ВКП(б) "Про перебудову літературно-художніх організацій" (1932), а також ухвали 1-го з'їзду рад. письменників (1934), який остаточно сформулював і затвердив Статутом Спілки письменників осн. ідейно-естетичні принципи й саме визначення методу С. р. Цей метод є історично відкритою естетичною системою, яка забезпечує широкий простір для худож. пошуків, відображення митцем всього передового в житті, у сусп. свідомості. Метод С. р. передбачає багатство художніх манер, стилів, жанрів, широке виявлення своєрідності мови, нац. форми, індивідуальних художньо-творчих особливостей таланту, сприяє новаторству в усіх галузях творчості.

У кращих творах рад. л-ри й мистецтва, в усіх видах і жанрах (у поезії, прозі, драматургії, музиці, театрі, кінематографії, живопису, скульптурі, графіці) створено типові образи героїв Великої Жовтн. соціалістич. революції, громадянської і Великої Вітчизняної воєн, будівників соціалізму й комунізму в СРСР, показано ентузіазм трудящих мас, красу їхньої праці, духовне багатство, боротьбу за мир, переваги рад. способу життя. Рад. митці, озброєні передовим творчим методом, відображають народження в житті нового, комуністичного, світлу перспективу. Звідси життєстверджуючий пафос рад. мистецтва, героїчність характерів і образів. Розвиток гуманістичних ідей у дусі ленінізму, увага до загальнолюдських проблем— важлива риса С. р. на новому етапі. Пройняті комуністичною ідейністю, почуттям інтернаціоналізму й соціалістичного гуманізму, твори С. р. відіграють важливу роль у боротьбі прогрес. сил світу за здійснення ідеалів миру, дружби народів і соціалізму. Утверджується і збагачується л-ра й мистецтво С. р. у країнах соціалістичної співдружності, у творчості прогресивних митців капіталістичних країн. У рішеннях XXIV, XXV та XXVI з'їздів партії, у постановах ЦК КПРС "Про літературно-художню критику" (1972), "Про роботу з творчою молоддю" (1976), "Про творчі зв'язки літературно-художніх журналів з практикою комуністичного будівництва" (1982) наголошується на нерозривності завдань л-ри й мистецтва і завдань, які стоять перед усім народом у його боротьбі за комунізм, на необхідності підвищення ролі л-ри й мистецтва С. р. у духовному збагаченні народу.

Літ.: Ленін В. І. Про культуру. К., 1981; Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1979; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Горький М. Про літературу. К., 1954; Дзеверін І. Про літературно-естетичні погляди В. І. Леніна. К., 1981; Социалистический реализм и классическое наследие. М., 1960; Социалистический реализм в зарубежных литературах. М.. 1960; Социалистический реализм и художественное развитие человечества. М., 1966; Проблемы художественной формы социалистического реализма, т. 1 — 2. М. 1971; Теорія літератури. К., 1975; Проблемы социалистического реализма. М., 1975; Марков Д. Ф. Проблемы теории социалистического реализма. М.р 1978; Недошивин Г. А. Теоретические проблемы современного изобразительного искусства. М., 1972; Социалистический реализм и современный кинопроцесс. М., 1978; Мастера кинорежиссуры о социалистическом реализме. М., 1979: Художники социалистической культуры. М., 1981; Актуальные проблемы социалистического реализма. М., 1981.

О. К. Романовський.

 

Схожі за змістом слова та фрази