Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕГЛЯД ТА ПЕРЕВІРКА ВИРОКІВ, ПОСТАНОВ І УХВАЛ СУДУ
   

ПЕРЕГЛЯД ТА ПЕРЕВІРКА ВИРОКІВ, ПОСТАНОВ І УХВАЛ СУДУ

- встановлений законом порядок перегляду та перевірки у вищестоящих суд. інстанціях рішень судів нижчого рівня. П. та п. в., п. і у. с. є правовою гарантією забезпечення законності й обгрунтованості суд. рішення у суд. справі. У крим. судочинстві України передбачено три осн. форми перегляду суд. рішень: апеляція, касація та перегляд у порядку виключного провадження. Крім того, деякі ухвали суду і постанови судді за апеляц. процедурою переглядаються шляхом перевірки. Крим, справи в апеляц. порядку, за заг. правилом, переглядаються у межах заявленої апеляції (ст. 365 КПК України). Апеляція може бути подана на: вироки, постанови, ухвали місц. судів, зокрема, на вироки, які не набули закон, сили; постанови про застосування чи незастосування примусових заходів вих. і мед. характеру; ухвали (постанови) про закриття справи або направлення її на дод. розслідування; окр. ухвали (постанови); ін. постанови місц. судів у випадках, передбачених законом (ст. 347 КПК). Право на апеляцію у крим. судочинстві мають: обвинувачений, засуджений, виправданий, їх законні представники і захисники, цив. відповідач або його представник, прокурор, потерпший і його представник, цив. позивач або його представник, ін. особи у випадках, передбачених законом (ст. 348). Апеляції розглядаються апеляційними судами. 1) Верх, судом АР Крим, обласними. Київ, і Севастопольським міськими судами — на суд. рішення район, (міських) судів та міжрайон. (окружних) судів; 2) Військ, судами регіонів і ВМС — на суд. рішення військ, судів гарнізонів (ст. 356).

Апеляція подається за заг. правилом, через суд, який постановив вирок, ухвалу чи постанову. Апеляція, подана безпосередньо до суду апеляц. інстанції, надсилається до суду першої інстанції для виконання передбачених законом вимог. Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції, якщо інше не передбачено законом, може бути подана протягом 15 діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, — у той же строк з моменту вручення йому копії вироку. Протягом строку, встановленого для подання апеляції, справа ніким не може бути витребувана із суду (ст. 349). Подання апеляції на вирок, ухвалу чи постанову суду зупиняє набуття ними закон, сили та їх виконання, за винятком передбачених у законі випадків. Після виконання відповід. процес, вимог суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу, постанову, протягом 7 діб передає справу разом з поданою апеляцією і запереченнями на неї до апеляц. суду і визначає дату розгляду ним справи. Справа призначається до розгляду не пізніше 3 місяців від дня направлення її до апеляц. суду. Вона повинна надійти до апеляц. суду не пізніше як за 1 місяць до визначеної судом першої інстанції дати розгляду (ст. 354). Апеляц. суд у разі необхідності може провести попередній розгляд справи, який здійснюється у суд. засіданні суддею одноособово за обов'язкової участі прокурора. На засідання можуть викликатися ін. учасники суд. розгляду, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи (ст. 357). Апеляційний суд повинен розглянути справу в день, визначений судом першої інстанції. У випадках, коли при попередньому або апеляц. розгляді справи апеляц. суд визнав за необхідне провести суд. слідство, витребувати дод. докази, викликати в суд. засідання певних осіб, зробити доручення суду першої інстанції, а також у разі особливої складності справи він може перенести її розгляд не більш як на 30 діб (ст. 360).

Розгляд справи в суді апеляц. інстанції складається із вступ, частини, суд. слідства, суд. дебатів та ост. слова підсудного. На початку головуючий роз'яснює учасникам суд. розгляду їх права, в. т. ч. право давати пояснення з приводу апеляцій та виступати в суд. дебатах, а особам, які подали апеляції, — право підтримувати апеляції або відмовитися від них. Неявка учасників процесу на засідання суду апеляц. інстанції не є перешкодою для розгляду справи, якщо інше не передбачено законом або рішенням апеляц. суду. Суд. слідство в апеляц. суді провадиться лише щодо тієї частини вироку, законність і обгрунтованість якої оспорюються в апеляції. Суд. дебати в суді апеляц. інстанції полягають у промовах учасників суд. розгляду щодо тієї частини вироку, яку оскаржено. Першими виступають особи, які подали апеляції. Прокурор, якщо він підтримує апеляцію, подану ним чи ін. прокурором, виступає першим, а в ін. випадках — останнім.

Перед видаленням суду до нарадчої кімнати для постановлення рішення щодо законності й обгрунтованості вироку суду першої інстанції підсудному, якщо він брав участь в апеляц. розгляді справи, надається ост. слово. Протокол суд. засідання та фіксація тех. засобами перебігу суд. процесу в апеляц. суді ведуться у випадку проведення ним суд. слідства (ст. 362).

У результаті розгляду апеляцій апеляц. суд постановляє ухвалу, постанову чи вирок, якими залишає без змін чи скасовує повністю або частково ухвалу, постанову чи вирок суду першої інстанції. Зокрема, апеляц. суд може винести ухвалу про: залишення апеляції без задоволення; повернення справи прокуророві на дод. розслідування або на новий суд. розгляд до суду першої інстанції; скасування окремої ухвали чи постанови; скасування вироку чи постанови і закриття справи; зміну вироку, ухвали чи постанови тощо (ст. 366). Апеляц. суд за наявності передбачених законом підстав виносить окр. ухвалу. Крім того, він може окремою ухвалою звернути увагу відповід. посад, осіб на факти порушення закону при розслідуванні й розгляді справи судом першої інстанції (ст. 380). Для виконання ухвали, вироку чи постанови апеляц. суду справа надсилається до суду першої інстанції. Якщо на підставі рішення апеляц. суду засуджений підлягає звільненню з-під варти, суд звільняє його в залі суд. засідання (ст. 381). Апеляц. розгляд постанов судді і ухвал суду першої інстанції про закриття справи або направлення її на додаткове розслідування здійснюється у порядку перевірки, при цьому апеляц. інстанція не має право постановити свій вирок, скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції. Також у порядку перевірки розглядається апеляція на постанову судді щодо застосування заходів безпеки, арешту, продовження строків тримання під вартою, проведення обшуку, направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу. Зазначена апеляція подається безпосередню до апеляц. суду і розглядається не пізніше як через 3 доби після її надходження. Для розгляду цієї апеляції відповідні мат-ли невідкладно витребовуються апеляц. судом. При перевірці рішень суду суд. слідство не провадиться (ст. 382). При касац. перегляді суд перевіряє законність і обгрунтованість суд. рішення за наявними в справі і додатково поданими мат-лами в тій частині, в якій воно було оскаржене. Суд касаційної інстанції м оже вийти за межі касац. вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого чи виправданого. Коли задоволення касаційної скарги чи касаційного подання дає підстави для прийняття рішення на користь ін. засуджених, від яких не надійшли скарги або щодо яких не внесено подання, касац. суд зобов'язаний прийняти таке рішення (ст. 395).

У касац. порядку можуть бути перевірені:

1) вироки, ухвали і постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції;

2) вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку. У касац. порядку також можуть перевірятися вироки та постанови район, (міського), міжрайон. (окружного) судів, військ, судів гарнізонів, ухвали апеляц. суду, постановлені щодо цих вироків та постанов (ст. 383).

Касац. скарги на вироки, ухвали і постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції, та вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку, мають право подати: обвинувачений, засуджений, виправданий, їх законні представники і захисники; цив. відповідач або його представник; прокурор, потерпілий і його представник; цив. позивач або його представник; ін. особи у випадках, передбачених законом. На касац. оскарження вироків та постанов районного (міського), міжрайон. (окружного) судів, військ, судів гарнізонів, ухвал апеляц. суду, постановлених щодо цих вироків та постанов, мають право: засуджений, виправданий, їх законні представники і захисники; позивач, відповідач або їх представники; потерпілий, його представник. Касац. подання на вироки, ухвали і постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції, та на вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку, має право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляц. інстанції, або прокурор, який затвердив обвинувальний висновок. Касац. подання на вироки та постанови район, (міського), міжрайон. (окружного) судів, військ, судів гарнізонів, ухвали апеляц. суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, мають право подавати: засуджений, виправданий, їх законні представники і захисники; позивач, відповідач або їх представники; потерпілий, його представник. Касац. подання на вироки, ухвали і постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції, та на вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку, має право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляц. інстанції, або прокурор, який затвердив обвинувальний висновок. Касац. подання на вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, ухвали апеляц. суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, мають право подавати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляц. інстанції, а також Ген. прокурор України та його заступники, прокурор АР Крим, прокурор області, прокурор міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори та їх заступники в межах їхніх повноважень — незалежно від їх участі в розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції.

Особам, які мають право подати касац. скаргу, касац. подання, надається можливість ознайомитися у суді з матеріалами справи для вирішення питання про внесення касац. скарги чи подання (ст. 384). Касац. скарги і подання розглядаються: 1) колегією суддів палати Верховного Суду України з крим. справ — на суд. рішення, постановлені ВС АР Крим, обласними, Київ, і Севастопольським міськими судами, вироки район, (міських) та міжрайон. (окружних) судів; 2) колегією суддів військ, палати ВС України — на суд. рішення, постановлені військ, судами регіонів і ВМС, вироки військ, судів гарнізонів (ст. 385).

Відповідно до ст. 386 касац. скарги і подання на вироки, ухвали і постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції, та вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку, можуть бути подані протягом 1 місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який перебуває під вартою, — у той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи постанови. Касац. скарги і подання на вироки та постанови район, (міського), міжрайон. (окружного) судів, військ, судів гарнізонів, ухвали апеляц. суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, можуть бути подані протягом 6 місяців з моменту набуття ними закон, сили. Протягом строку, встановленого на касац. оскарження, справа ніким не може бути витребувана із суду, який виконує суд. рішення, за винятком суду касац. інстанції. Касац. скарги і подання на вироки, ухвали і постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції, та вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку, подаються через суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу або постанову, а на ін. рішення — безпосередньо до касац. суду (ст. 387).

Касац. скарги чи подання на вироки, ухвали і постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції, та на вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку, зупиняє набуття ними законної сили. Після виконання передбачених законом процес, вимог апеляц. суд, який постановив оскаржуване рішення, протягом 7 діб передає справу разом з поданою скаргою, поданням і запереченнями на неї до касац. суду і визначає дату розгляду справи, про що повідомляє сторони у справі. Касац. скаргу, подання на вироки та постанови район, (міського), міжрайон. (окружного) судів, військ, судів гарнізонів, ухвали апеляц. суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, до розгляду призначає касац. суд, про що повідомляє прокуророві, а також заінтересованим особам, роз'яснюючи їм право подати заперечення на подання чи скаргу або ж власні подання, скарги про перегляд справи у касац. порядку (ст. 389). До початку розгляду справи в касац. суді особа, що подала скаргу, прокурор, який вніс подання, та ін. особи мають право доповнити, змінити або відкликати їх, а також подати свої заперечення на скаргу, подання ін. учасника суд. розгляду (ст. 390).

Касац. подання, касац. скарга на вироки, ухвали та постанови апеляц. суду, постановлені ним як судом першої інстанції, та вироки і постанови апеляц. суду, постановлені ним в апеляц. порядку, призначаються до касац. розгляду не пізніше 2 місяців з дня їх направлення до касац. суду, а подання чи скарга на вироки та постанови район, (міського), міжрайон. (окружного) судів, військ, судів гарнізонів, ухвали апеляц. суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, — не пізніше 2 місяців з дня винесення ухвали про призначення справи до касац. розгляду. В необхід. випадках за ухвалою касац. суду розгляд справи може бути перенесено. Про зміну дати її розгляду суд касац. інстанції заздалегідь повідомляє осіб, які беруть участь у справі (ст. 392). На ствердження або спростування доводів, викладених у скарзі або поданні, особи, що їх подали, мають право подати до касац. суду док-ти, яких не було в справі. Нові матеріали не можуть отримуватися шляхом проведення слідчих дій. Особа, котра подала нові матеріали, повинна вказати, яким шляхом вони були одержані й яке значення вони мають для вирішення справи. Нові матеріали можуть бути витребувані також касаційним судом (ст. 393).

Справа з касац. скаргами і поданнями на суд. рішення розглядається касац. судом у складі З суддів з обов'язковим повідомленням прокурора та заінтересованих осіб (ст. 394). У засіданні суду касац. інстанції, яке проводиться за участю прокурора, можуть брати участь особи, наділені правом на касац. оскарження.

У разі потреби суд має право запросити цих осіб для дачі пояснень. Клопотання засудженого, який утримується під вартою, про виклик його для дачі пояснень під час касац. розгляду рішень апеляц. суду є обов'язковим для суду касац. інстанції (ст. 391). У результаті касац. розгляду справи суд приймає одне з таких рішень: 1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касац. скарги чи подання — без задоволення; 2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове розслідування або новий суд. або апеляц. розгляд; 3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу; 4) змінює вирок, пост анову чи ухвалу. В разі відкликання касац. скарг чи подання касац. суд виносить ухвалу про закриття касац. провадження, якщо інше рішення не було оскаржено учасниками суд. розгляду в касац. порядку (ст. 396). Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови є: істотне порушення крим. процес, закону; неправильне застосування крим. закону; невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого. Вирок апеляц. суду, постановлений ним як судом першої інстанції, може бути скасований або змінений і у зв'язку з однобічністю, неповнотою дізнання, поперед, чи суд. слідства або невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи. Касац. суд не має права скасувати виправдувальний вирок або ухвалу, постанову про закриття справи лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого (ст. 398). Касац. суд не має права посилити покарання або застосувати закон про більш тяжкий злочин. Обвинувальний вирок, постановлений апеляц. чи місц. судом, ухвала апеляц. суду щодо вироку місц. суду можуть бути скасовані у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжкий злочин або більш суворе покарання лише в разі, коли з цих підстав вніс подання прокурор або подав скаргу потерпілий чи його представник. Виправдувальний вирок, постановлений апеляц. чи місцевим судом, ухвала апеляц. суду щодо вироку місцевого суду можуть бути скасовані не інакше як за поданням прокурора, скаргою потерпілого чи його представника, а також за скаргою виправданої особи з мотивів виправдання (ст. 397). Вказівки суду, який розглянув справу в касац. порядку, є обов'язковими для органів дізнання чи досуд. слідства при дод. розслідуванні й суду першої чи апеляц. інстанції при повтор, розгляді справи (ст. 399). Перегляд суд. рішень в порядку виключного провадження передбачає (згідно зі ст. 400) відновлення крим. справи за нововиявленими обставинами та у зв'язку з неправильним заскасуванням крим. закону чи істотним порушенням вимог крим.-процес, закону (див. Перегляд кримінальних справ у порядку виключного провадження).

Згідно зі ст. 2 Протоколу № 7 до Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 кожен, кого суд визнав винним у вчиненні крим. правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його винним або винесеного йому вироку. Виходячи з цього міжнар.-правового док-та, нац. законом можуть робитися винятки для незначних правопорушень, а також тоді, коли відповідну особу судив у першій інстанції найвищий суд або коли її було визнано винною і засуджено після виправдального вироку.

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази