Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
   

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

— громад, представницька форма місцевого самоврядування, яка утворюється населенням мікротериторії для самост. вирішення питань місц. значення на основі законів і прийнятих відповідно до них локальних нормат. актів, з використанням власних та залучених матеріальних і фін. ресурсів. Це самост. ланка системи місц. самоврядування, яка має свої завдання і цілі, функції та повноваження. О. с. н. можуть бути будинкові, вуличні, квартальні к-ти, к-ти мікрорайонів, к-ти районів у містах, сільські, селищні к-ти. Роль О. с. н. у здійсненні місцевого самоврядування визначається насамперед тим, що вони обираються місц. жителями (представн. аспект), об'єднаними за ознакою спільного проживання на певній території (тер. аспект), для виявлення та реалізації їхніх спільних інтересів (інтелектуально-вольовий аспект) і мають часткові повноваження, делеговані їм місц. радами (орг.-прав. аспект), а також певні повноваження щодо володіння, користування і розпорядження майном, яке є комунал. власністю відповідної тер. громади (майн. аспект). Осн. завданнями О. с. н. є: створення умов для участі жителів у вирішенні питань місц. значення у межах Конституції і законів України; задоволення соціальних, культур., побут, та ін. потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповід. послуг; участь у реалізації соціально-екон., культур, розвитку відповід. території, ін. місц. програм. О. с. н. відрізняються від ін. органів місцевого самоврядування за своєю юрид. природою та специфікою здійснюваних ними функцій. На відміну від місц. рад, яким притаманні якості й риси держ. характеру, функції О. с. н. у повному обсязі мають громад, форму і самовряд. природу, характеризуються непідкріпленістю силою держ. примусу, не мають власних держ.-владних повноважень, але у певних випадках можуть звертатися до сили та авторитету органів місц. самоврядування або держ. органів. Громад, та самовряд. характер О. с. н. виражається у тому, що вони: максимально наближені до гр-н, які їх утворили; утворюються з дозволу місц. рад і за ініціативою місц. жителів на основі їх добровільного волевиявлення; мають громад.-самоврядний характер, зумовлений природою осн. джерела їх функцій і повноважень; діють від імені певного тер. мікроколективу, який доручив їм здійснювати самоврядування за даним колом місц. питань, а не від імені д-ви, ніби «орендуючи» владні повноваження у відповід. органів місц. самоврядування на час виконання деяких своїх завдань і функцій на певній території; несуть відповідальність тільки за здійснення ініціатив гр-н за місцем проживання; для здійснення ініціатив гр-н мають право володіння об'єктами комунал. власності, фін. ресурсами та самостійно розпоряджатися ними, бути юрид. особами; вирішують переважно питання, пов'язані із задоволенням соціально-екон., культурних інтересів місц. населення (організація дозвілля, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані дворів, вулиць, площ, здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями соціально-побут. сектора тощо). О. с. н. мають також вел. потенціал з огляду на їх участь у розгляді скарг, заяв та пропозицій гр-н, операт. волевиявлення громад, думки щодо тих чи ін. рішень органів влади та управління. Вони входять з клопотаннями до відповід. органів держ. влади та місц. самоврядування про надання допомоги і нвалідам, ветеранам війни і праці, малозабезпеченим гр-нам та ін. особам, які потребують соціальної допомоги; сприяють правоохор. органам у здійсненні заходів, спрямованих на дотримання законності, забезпечення правопорядку, запобігання правопорушенням серед неповнолітніх; скликають збори гр-н за місцем проживання для обговорення питань, що належать до їх відання, тощо. О. с. н. самостійно визначають напрями і види своєї діяльності відповідно до положень про ці органи. З питань, віднесених до їх компетенції, вони можуть приймати рішення орг.-розпорядчого характеру. О.с.н. обираються на строк повноважень відповід. ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про О. с. н. Територія діяльності О. с. н. визначається відповід. місц. радою або її виконкомом, виходячи з соціально-екон. цілісності території та з урахуванням пропозицій самих гр-н.

Повноваження О. с. н. можуть припинятися достроково, зокрема, в разі невиконання рішень місц. ради, її виконкому, заг. зборів гр-н або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску. Рішення про дострокове припинення повноважень О. с. н. приймається заг. зборами гр-н, які утворили даний орган, або відповід. радою. Органічно доповнюючи систему органів місц. самоврядування та сприяючи ефективному здійсненню функцій тер. громад, О. с. н. мають на меті забезпечення скорочення розриву між д-вою та сусп-вом: вони розширюють соціальну основу самоврядування, сприяють реалізації жителями — членами тер. громад їх конст. прав на участь в управлінні держ. та громад, справами. Прав, статус, порядок організації та діяльності О. с. н. визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) та «Про органи самоорганізації

населення» (2001).

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази