Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ
   

АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ

- спец, комісія, що створюється для перевірки та оцінки кваліфікації працівника на відповідність його займаній посаді або роботі, яку він виконує. Комісія вивчає фахові якості спеціаліста, обсяг його знань і досвіду, необхідних для виконання службових, труд, функцій. Це з'ясовується шляхом розгляду узагальнених матеріалів про посадову, проф. діяльність працівника, який атестується, та співбесіди з ним. При визначенні остаточної оцінки враховуються конкр. умови праці, характер функц. і фахових вимог, що пред'являються до атестованого.

Обов'язковість проведення атестації, а отже, і створення відповідних А. к. передбачається законами та нормат. актами. Так, згідно зі ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» (1991) в порядку, визначеному Генеральним прокурором України, періодичній (раз на 5 років) атестації підлягають прокурори і слідчі. За ст. 5 Закону України «Про ветеринарну медицину» (1992, в ред. від 5.XIІ 1996) атестації в порядку, встановленому Статутом вет. медицини, підлягають спеціалісти даної галузі. Митний кодекс України (ст. 154) передбачає, що в порядку, визначеному головою Держ. митного к-ту, атестуються служб, особи мит. органів. Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту» (1991, в редакції від 23.III 1996) А. к. створюється для атестації педагогічних працівників — у порядку, встановленому М-вом освіти. Атестацію (ст. 8 Закону «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», 1992) проходять військовослужбовці МВС. Для визначення рівня профес. знань осіб, які мають намір займатися адвокат, діяльністю, вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів утворюються (строком на 3 роки) відповідні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. Ці комісії складаються з двох палат — атес-таційної і дисциплінарної. Порядок організації та діяльності комісії визначається положенням про неї, яке затв. Президентом України. Законом України «Про статус судців» (1992) встановлено (ст. 39), що атестація суддів провадиться кваліфікац. комісією. Згідно з положенням про порядок проведення одноразової атестації працівників органів держ. викон. влади, затв. КМ України 20.XII 1993, вона здійснюється А. к., яка утв. керівником держ. органу. За результатами перевірки А. к. дає обгрунтований висновок про відповідність або невідповідність атестованого займаній посаді або виконуваній роботі, а також висловлює пропозиції щодо посад, перспектив працівника, в т. ч. про переведення його на ін. роботу або звільнення. Висновок заноситься до атестац. листа, що підписується головою та членами А. к., які брали участь у голосуванні, і повідомляється працівникові зразу після завершення атестації. Однак висновок має лише рекомендаційний характер для власника або уповноваженого ним органу, який самостійно приймає остаточне рішення щодо працівника.

Специф. місце серед А. к. займає Вища ате-стаційна комісія України (ВАК), яка, відповідно до Положення, затв. КМ України 27.III 1996, є органом держ. викон. влади і реалізує держ. політику в галузі атестації наук, і наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації шляхом присудження наук, ступенів та присвоєння вчених звань.

Д. О. Карпенко, Н. М. Хуторян.

АТЕСТАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНІ КОМІСІЇ СУДДІВ

— комісії, метою яких є визначення рівня професійної підготовки суддів та розгляд питань їх дисциплінарної відповідальності. Порядок організації та діяльності а.-д. к. с. регламентований гл. V Закону України «Про статус суддів» (1992). В Україні діють: Вища атестаційно-дисцип-лінарна комісія суддів України; атестацій-но-дисциплінарні комісії суддів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя; атес-таційно-дисциплінарна комісія суддів арбітражних судів; атестаційно-дисциплінарна комісія військових судів. Термін повноважень а.-д. к. с. — 5 років, починаючи з дня її першого засідання, яке проводиться у 15-денний строк від часу обрання повноваж. складу комісії. Голова А.-д. к. с. та його заступник обираються на першому засіданні з числа членів комісії таємним голосуванням на альтернат, основі при вільному висуненні кандидатів. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Голови Верх. Суду України, верх, суду АР Крим, обласних, Київського і Севастоп. міських судів, арбітражних судів АР Крим, областей, Києва та Севастополя, Вищого арбітраж, суду України, військ, судів регіонів, ВМС України й Військ, колегії Верх. Суду України та їх заступники не можуть бути обрані до складу А.-д. к. с.

Вища А.-д. к. с. України проводить атестацію голови, заступників голови та суддів Верх. Суду України, голови та заступників голови верх, суду АР Крим, голів та їх заступників обласних, Київ, і Севастоп. міських судів та приймає рішення про присвоєння їм кваліфікац. класу; здійснює служб, перевірки та розглядає скарги на рішення А.-д. к. с, суддів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя. У свою чергу А.-д. к. с. АР Крим, областей, Києва і Севастополя проводять атестацію суддів та голів районних (міських), міжрайонних (окружних) судів, суддів верх, суду АР Крим, обласних, Київ, і Севастоп. міських судів та приймають рішення про присвоєння їм кваліфікац. класу; здійснюють служб, перевірки та розглядають питання дисциплінар. відповідальності зазначених вище судців і голів судів, крім питань звільнення їх з посади.

А.-д. к. с. арбітраж, судів проводить атестацію суддів, голів та їх заступників і приймає рішення про присвоєння їм кваліфікац. класу; здійснює служб, перевірки та розглядає питання дисциплінар. відповідальності суддів, крім питань звільнення їх з посади. А.-д. к. с. військ, судів проводить атестацію усіх суддів військ, судів та приймає рішення про присвоєння їм кваліфікац. класу; здійснює служб, перевірки та розглядає питання дисциплінар. відповідальності зазначених вище суддів, крім питань звільнення їх з посади.

А.-д. к. с. мають право для здійснення своїх повноважень зажадати й одержати необхідну інформацію та матеріали суд. справ від керівників судів і будь-яких органів, організацій, установ і підприємств, гр-н та їх об'єднань. Особи, які ухиляються від надання інформації чи матеріалів на вимогу А.-д. к. с. або надають їх у спотвореному вигляді, несуть відповідальність згідно із законом. А. Й. Міллер.

 

Схожі за змістом слова та фрази