Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow цех-цюр arrow ЦІНОУТВОРЕННЯ
   

ЦІНОУТВОРЕННЯ

— процес формування цін, їхніх рівнів і співвідношень в умовах товарного виробництва, Ц.— складний процес, на який впливають екон. і соціально-політ. фактори. За капіталізму цей процес відбувається стихійно, з коливанням цін навколо вартості під впливом змін у співвідношенні між попитом і пропозицією. За імперіалізму характерним є встановлення монопольних цін, що забезпечує монополістам макс. прибуток, панівною тенденцією стає інфляційне зростання цін (див. Інфляція), що загострює і поглиблює притаманні капіталістичній економіці суперечності. В умовах соціалістичного виробн. Ц. є плановим, свідомо регульованим процесом, що його здійснює д-ва відповідно до діяння економічних законів і потреб розвитку соціалістичного суспільства (див. Вартості закон). Зміст і методи планового Ц. на різних етапах становлення й розвитку соціалістич. суспільства змінювалися відповідно до конкретних завдань певного періоду. Політика цін спрямована на наближення цін до суспільно необхідних затрат праці на виробн. різних видів продукції з метою зміцнення госпрозрахункових відносин (див. Господарський розрахунок) між підприємствами і галузями; на екон. стимулювання прискореного розвитку галузей, що забезпечують наук.-тех. прогрес, прогресивних змін структури нар. г-ва, створення і впровадження нової техніки й технології, зниження затрат сусп. праці на одиницю продукції, поліпшення її якості й асортименту; на стимулювання ефективнішого використання виробничих ресурсів і підвищення продуктивності праці; на вирішення соціально-екон. завдань — створення умов для подолання істотних відмінностей між містом і селом, зростання реальних доходів населення, поліпшення умов праці й побуту трудящих; підвищення ефективності зовнішньоекон. зв'язків тощо. Планове Ц. є важливим інструментом управління народним господарством. В СРСР Ц. здійснюється з метою забезпечення госпрозрахункових умов роботи соціалістичних підприємств і посилення їхньої екон. заінтересованості в більш раціональному використанні виробничих і природних ресурсів. Для цього, зокрема, здійснюється планове регулювання оптових цін на промислову і закупівельних цін на с.-г. продукцію. Водночас, для зміцнення госпрозрахункових відносин, запроваджено відносну стабільність оптових цін у пром-сті; вони, як правило, можуть змінюватися не більше як один раз на п'ятирічку. Це забезпечує гнучкість цін. Введення системи надбавок і знижок до оптових і закупівельних цін та застосування лімітних цін на стадії проектування нової продукції стимулюють прискорення науково-технічного прогресу та підвищення його ефективності, поліпшення якості продукції й розширення її асортименту. Науково обгрунтоване встановлення цін, які б максимально наближались до рівня суспільно необхідних затрат, вимагає вдосконалення методів визначення собівартості продукції, нормативного рівня рентабельності виробн. продукції, за допомогою якого встановлюють частку прибутку, що включається до ціни. Проекти цін, враховуючи всі статті виробничих витрат за прогресивними нормативами на базі середньогалузевої (середньозональної) собівартості й оптимального нормативу рентабельності підприємства і галузі, подають на затвердження відповідному держ. органу Ц. Збірники цін за відповідними групами товарів складають і видають для користування у вигляді прейскурантів цін за відповідною формою.

Літ. див. до ст. Ціна.

М. С. Калита.