Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБЛАСНА РАДА
   

ОБЛАСНА РАДА

— орган місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси громад територіальних сіл, селищ і міст області. Порядок формування та організації діяльності О. р. визначено Конститу цією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), ін. правовими актами. О. р. складається з депутатів, яких обирає нас. районів та міст обл. значення строком на 4 роки згідно із Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998). Загальний склад О. р. встановлюється радою відповідно до закону з урахуванням кількості районів в області, міст обл. значення і чисельності в них населення, але не повинен перевищувати 200 депутатів. Рада правомочна за умови обрання до неї не менше 2/3 депутатів від її складу. О. р. правомочні самостійно вирішувати питання у межах своїх повноважень, установлених Конституцією України та ін. законами України, а також переданих їм сільс., селищ, і міськими радами. Вони затверджують програми соціально-екон. і культурного розвитку областей, обл. бюджети і контролюють їх виконання. Згідно із законом О. р. делегують визначену частину своїх повноважень відповідним обл. держ. адміністраціям. Це, зокрема, підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-екон. та культур, розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з ін. питань, забезпечення збалансованого екон. і соціального розвитку відповід. території, залучення у порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні нас. відповідної території і багато ін. сфер діяльності. Орг. формами діяльності О. р. є сесії, які скликаються за необхідністю (але не менше одного разу на квартал), засідання пост, комісій, робота депутатів, голови ради, його заступників, президії (колегії) та апарату. О. р. в межах своїх повноважень приймає рішення, що доводяться до відома нас. області й є обов'язковими до виконання. Вони можуть визнаватися незаконними з мотивів невідповідності Конституції України, законам України тільки в суд. порядку.

Голова О. р. та його заступники обираються з числа депутатів. Голова організовує роботу ради, скликає і проводить її сесії, вносить на їх розгляд пропозиції та формує порядок денний, підписує рішення ради, забезпечує їх виконання, координує та організовує роботу викон. органів ради, керує її апаратом, представляє раду у відносинах з держ. органами, органами місц. самоврядування, об'єднаннями гр-н, труд, колективами та ін.

О. р. може утворити президію (колегію), яка є її дорадчим органом. До складу президії (колегії) ради входять голова ради, його заступники, голови пост, комісій ради, уповноважені представники депут. груп і фракцій. Вона попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Для забезпечення діяльності О. р. утворюється викон. апарат, який за посадою очолює голова ради. Апарат здійснює орг., правове, ін-форм., аналіт., матеріально-тех. забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню взаємодії і зміцненню зв'язків з тер. громадами, місц. органами держ. викон. влади, органами та посад, особами місц. самоврядування.

О. р. несе відповідальність за свою діяльність перед тер. громадами, д-вою, юрид. і фіз. особами. Підстави, види і порядок відповідальності визначаються Конституцією та ін. законами України. О. р. підзвітна, підконтрольна перед тер. громадами області. Повноваження О. р. можуть бути достроково припинені з причин порушення нею Конституції та ін. законів України, обмеження прав і свобод гр-н, невиконання наданих їй законодавством повноважень.

Літ.: Закон про місц. самоврядування в Україні: Наук.-практ. коментар. К., 1999; Місц. самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. К., 2000.

О. В. Батанов, М. П. Воронов.

 

Схожі за змістом слова та фрази