Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЦЕВОЇ РАДИ
   

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЦЕВОЇ РАДИ

- органи відповідної ради з вивчення, поперед, розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконкому. Обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. До складу П. к. м. р. не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної у місті (в разі її утворення), районної чи обл. ради, їх заступники.

Пост, комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-екон. і культур, розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують питання про стан та розвиток відповід. галузей госп. і соціально-культур. будівництва та ін., що вносяться на розгляд ради, розробляють проекти її рішень та подають свої висновки, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями. П. к. м. р. попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються відповід. радою для обрання, затвердження, призначення або погодження. Комісії за дорученням ради, голови чи заст. голови районної у місті, районної, обл. ради, секретаря сільс., селищ., міської ради або за власною ініціативою аналізують діяльність органів, підзвітних і підконтрольних раді та її виконкому, а також роботу місц. держ. адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень та їх посад, осіб. За результатами перевірки вони подають рекомендації на розгляд їх керівників, а в не-обхід. випадках — на розгляд ради або її виконкому. П. к. м. р. здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконкому сільс., селищ., міської, районної у місті ради. В питаннях, які належать до відання пост, комісій, та у визначеному законом порядку вони мають право отримувати від кер. органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні мат-ли і док-ти. Організація роботи П. к. м. р. покладається на голову комісії, який скликає і веде її засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з ін. органами, об'єднаннями гр-н, підприємствами, установами, організаціями, а також гр-нами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або коли він не може виконувати свої повноваження з певних причин, його функції здійснює заст. голови комісії або її секретар. Засідання П. к. м. р. скликається у міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від заг. складу комісії. За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від її заг. складу і підписуються головою, а в разі його відсутності — заст. голови або секретарем П. к. м. р. Протоколи засідань підписуються головою і секретарем комісії. Рекомендації П. к. м. р. підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк. З метою вивчення питань, розробки проектів рішень ради П. к. м. р. може створювати підготовчі комісії і роб. групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох П. к. м. р., можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заст. голови районної у місті, районної, обл. ради, секретаря сільс., селищ., міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті П. к. м. р. на їх спільних засіданнях, підписуються головами постійних комісій. Депутати працюють у П. к. м. р. на громадських засадах. За рішенням обл. ради голова пост, комісії з питань бюджету може працювати в раді на постійний основі. П. к. м. р. підзвітні раді. Основи правового статусу П. к. м. р. встановлено Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997). Перелік, функц. спрямованість і порядок організації роботи П. к. м. р. визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про пост, комісії, що затверджується радою.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази