Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОЛОГІЯ
   

ЕКОЛОГІЯ

(від грец.- середовище і - вчення) - розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідношень організмів з навколишнім середовищем, а також організацію і функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери). Виникненню і розвиткові Е. сприяли потреби сільс. г-ва, лісового г-ва, медицини, а також розвиток окремих наук - фізіології, ґрунтознавства, фіто- й зоогеографії тощо. Основи Е. як науки почали закладатися в кін. 18 - на поч. 19 ст. Термін "екологія" запровадив нім. учений Е. Геккель (1866), який визначив цю науку як таку, що вивчає відношення організму до навколишніх біотичних факторів та абіотичних факторів. Значний внесок у становлення Е. зробили вітчизн. вчені К. Ф. Рульє й М. О. Сєверцов, яких вважають фундаторами сучас. Е. Велике значення для розвитку Е. мало вчення Ч. Дарвіна (див. Дарвінізм). Швидкого розвитку Е. набула в 2-й пол. 19 - 1-й пол. 20 ст. В цей період особливо багато зробили для нагромадження екологічної інформації і розв'язання практичних питань вітчизн. вчені В. І. Вернадський, Г. Ф. Морозов, І. К. Пачоський, В. П. Поспєлов, Г. І. Танфільєв, О. П. Шенников та ін., у т. ч. укр.- В. Г. Аверін, Г. М. Висоцький, Є. В. Звєро-зoмб-Зубoвcький, О. Г. Лебедєв, П. О. Свириденко та ін. Розрізняють Е. загальну, що досліджує осн. принципи організації і функціонування різних надорганізмових систем, і спеціальну, предметом якої є вивчення взаємовідношень певних екологічних груп організмів, що належать до конкретних таксонів, з навколишнім середовищем; включає Е. рослин і Е. тварин. Крім того, Е. поділяють на аутекологію та синекологію. Вивченням популяцій займається популяційна Е., або демекологія, яку часто відносять до аутекології. Є й інші схеми поділу Е. Е. водяних організмів вивчає гідробіологія. Розрізняють ще геохімічну Е.- вивчає вплив геохім. середовища на живі організми; радіаційну Е.- досліджує діяння на живі організми та їхні угруповання іонізуючих випромінювань; палеоекологію - вивчає організми давноминулих часів та умови їхнього існування. Багато які розділи Е. набувають дедалі більшого практичного значення. Так, сільськогосподарська Е. досліджує агробіоценози; Е. людини займається проблемами впливу навколишнього середовища на людину, вивчає особливості урбанізованих біогеоценозів тощо. Виняткового значення набувають екологічні дослідження у зв'язку з проблемами охорони природи. Рад. екологи досягли значних успіхів у розв'язанні важливих питань у різних галузях нар. г-ва: в медицині, ветеринарії, захисті рослин, мисливському г-ві, використанні різних типів водойм, зокрема у використанні запасів риби й мор. звірів. Розробка таких проблем, як прогнози зміни чисельності корисних звірів, шкідників с.-г. і лісових рослин, або опрацювання ефективних систем захисту рослин від шкідників у певних природно-госп. умовах грунтуються гол. чин. на даних, здобутих внаслідок екологічних досліджень. Велике значення мають екологічні дослідження для розробки питань еволюційної теорії. В СРСР проблемами Е. займаються ряд н.-д. ін-тів АН СРСР і республіканських академій; кафедри вищих навч. закладів (ун-тів, мед., с.-г. ін-тів тощо). З 1964 проводяться роботи в рамках Міжнар. біол. програми (МБП), осн. метою якої є вивчення продуктивності екосистем у різних областях земної кулі. Дослідження з питань біол. продуктивності продовжені міжнар. програмою "Людина та біосфера". З 1974 діє Міжнар. т-во екологів (ІНТЕКОЛ). Питання Е. висвітлюються в журналах "Экология", "Гидробиологический журнал", "Вестник зоологии" та ін.

Літ.: Наумов Н. П. Экология животных. М., 1963; Шварц С. С. Эволюционная экология животных. Свердловск, 1969; Будыко М. И. Глобальная экология. М., 1977; Медина В. С. Охорона природи К., 1977; Киселёв Н. Н. Объект экологии и его эволюция. К., 1979; Одум Ю. Основы экологии. Пер. с англ М., 1975; Лархер В. Экология растений. Пер. с нем. М., 1978.

О. П. Кришталь.

 

Схожі за змістом слова та фрази