Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
   

РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

- засноване на приват., держ. чи комунальній формі власності сільськогосп. підприємство, яке здійснює спец, використання вод. живих ресурсів, що перебувають у стані природ, волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування, збирання) із природ, середовища з метою задоволення потреб населення і нар. г-ва у різних видах харч., корм., тех. та медичної продукції. Відповідно до своїх госп. цілей займається пром. ловом (промислом); досл.-конструкторським ловом; контр. ловом; експедиц. ловом; меліорат. ловом; н.-д. ловом; науково-пр омисловим ловом; веде також неспеціалізований промисел вод. живих ресурсів.

Р. г. здійснюють свою діяльність у поверхневих, тер. і внутр. морських водах, у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, а також у відкритому морі й екон. зонах ін. держав. Р. г. в порядку спец, використання риб. ресурсів має право вести пром. рибальство та добувати ін. об'єкти вод. промислу на ділянках рибогосп. водойм, до яких належать усі поверхневі, тер. і внутр. морські води, які використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування риби та ін. об'єктів або мають значення для природного відтворення їх запасів, а також у виключній (морській) екон. зоні та на континентальному шельфі України.

Діяльність Р. г. має здійснюватися з додержанням таких осн. вимог: недопущення погіршення умов існування вод. живих ресурсів; забезпечення охорони вод. живих ресурсів від браконьєрського та ін. використання, що проводиться з порушенням правил; сприяння природ, відтворенню вод. живих ресурсів шляхом проведення біотех. та рибницько-меліоратив. робіт, спрямованих на поліпшення умов їх існування, здійснення заходів щодо штуч. відтворення вод. живих ресурсів; виконання встановлених норм, лімітів (квот), строків і правил використання вод. живих ресурсів; забезпечення управління і контролю в галузі охорони, використання та відтворення вод. живих ресурсів і збереження середовища їх перебування; виконання норм і вимог міжнар. права щодо здійснення рибальства; забезпечення науково обгрунтованого рац. використання вод. живих ресурсів. Відповідно до Тимчасового порядку ведення риб. господарства і здійснення рибальства (затв. КМ України 28.IX 1996) водні живі ресурси, вилучені в порядку спец, використання, є власністю користувачів від моменту, коли вони потрапили до знарядь лову.

У своїй діяльності Р. г. керується також відповід. правилами, що розробляються і затверджуються Державним департаментом рибного господарства Міністерства аграрної політики України за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Ці правила враховують басейно-територіальний принцип. Р. г. мають такі права: здійснювати в установленому порядку використання вод. живих ресурсів; власності на добуті в установленому порядку водні живі ресурси та доходи від їх реалізації; на компенсацію збитків, заподіяних їм порушеннями природоохор. зак-ва; оскаржувати в установленому порядку рішення держ. органів і посад, осіб, що порушують їх права на використання вод. живих ресурсів, та ін. Господарства зобов'язані: дотримуватися встановлених лімітів (квот) вилучення (вилову, добування, збирання), правил рибальства, ін. норм щодо використання вод. живих ресурсів; своєчасно вносити плату за спец, використання вод. живих ресурсів; не допускати погіршення умов існування вод. живих ресурсів внаслідок власної діяльності, утримувати в належному сан. стані берегові водоохор. смуги (зони) в районах здійснення рибальства та використовувати їх з дотриманням вимог зак-ва; вести первин, облік чисельності та використання вод. живих ресурсів, вивчати їх біол. стан і стан наданих у користування рибогосп. водойм (їх ділянок), а також подавати в установленому порядку інформацію органам, що здійснюють держ. облік вод. живих ресурсів та їх використання, ведення держ. кадастру і моніторингу вод. живих ресурсів; здійснювати в установленому порядку комплексні рибницько-меліоративні заходи щодо охорони та відтворення, у т. ч. штучного, вод. живих ресурсів, збереження і поліпшення умов їх існування; не допускати без дозволу відповід. держ. органів переселення та акліматизації вод. живих ресурсів; безперешкодно допускати в місця добування, зберігання, утримання, переробки та реалізації вод. живих ресурсів, на риболовні судна та ін. плавзасоби представників держ. органів відтворення вод. живих ресурсів та регулювання рибальства (органів рибоохорони), органів Міністерства охорони навколишнього природ, середовища України, подавати на їх вимогу необхідні док-ти про стан обліку та використання вод. живих ресурсів, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження; надавати можливість представникам вказаних вище державних органів під час виконання ними службових обов'язків користуватися попутними суднами та ін. видами транспорту, а також засобами зв'язку; виконувати зобов'язання, що випливають з міжнародних договорів України, дотримуватися вимог міжнародного права щодо охорони водних живих ресурсів за межами юрисдикції України тощо. Під час здійснення госп. та ін. діяльності, проведення будь-яких видів робіт на рибогосп. водоймах, у прибережних захисних смугах і водоохор. зонах, на конт. шельфі та у виключній (морській) екон. зоні України Р. г. повинні передбачати і здійснювати заходи щодо збереження належ, екол. стану і умов відтворення вод. живих ресурсів, забезпечення недоторканності місць нересту, зимівлі, нагулу цінних видів риб та ін. місць, що становлять особливу цінність для їх охорони і відтворення.

О. О. Погрібний.

 

Схожі за змістом слова та фрази