Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХУВАННЯ
   

СТРАХУВАННЯ

— система правових, екон. та орг. відносин щодо захисту майн. інтересів гр-н та юрид. осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визнач, зак-вом або договором С, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом оплати фіз. та юрид. особами страхових платежів (страх, внесків, страх, премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. Об'єктами С. можуть бути майн. інтереси, пов'язані з: життям, здоров'ям, працездатністю та дод. пенсією страхувальника або застрах. особи (особисте С); володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове С). Виокремленим об'єктом є С. цив. відповідальності, яке є видом цив.-прав. відносин щодо захисту майн. інтересів третіх осіб для відшкодування їм шкоди за умови настання страх, випадків. Суб'єктами страх, діяльності є: д-ва в особі відповід. уповноважених органів, страх, компанії, фірми та ін. організації; юрид. особи та дієздатні гр-ни.

С. може бути добровільним або обов'язковим; окр. формою С. є загальнообов'язкове державне соціальне страхування. До добровільного С. належить С, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Заг. умови і порядок здійснення добровільного С. визначаються відповід. правилами, що встановлюються самостійно страховиком згідно з вимогами зак-ва про С. Видами добровільного С. можуть бути: С. життя; С. від нещас. випадків; медичне С, С. здоров'я на випадок хвороби; С. залізничного, повітряного, водного та ін. видів тр-ту, а також ін. майна; С. вантажів та багажу (вантажобагажу); С. від вогневих ризиків та ризиків стих, явищ; С. цив. відповідальності власників наземного, повітряного і водного тр-ту (включаючи відповідальність перевізника); С. відповідальності перед третіми особами; С. кредитів (у т. ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту); С. інвестицій, фін. ризиків, судових витрат, виданих гарантій (порук) та ін. види добровільного С, характеристику та класифікац. ознаки яких визначає уповноважений держ. орган. Страховики мають право займатися тільки тими видами добровільного С, які визначені в ліцензії.

Відповідно до зак-ва в Україні здійснюються такі види обов'язкового С.: медичне страхування; особисте С. медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними служб, обов'язків; особисте С. працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); С. спортсменів вищих категорій; С. життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини; особисте С. від нещас. випадків на тр-ті; С. цив. авіації; С. відповідальності мор. перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням мор. тр-ту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, ін. користувачам мор. тр-ту і третім особам; С. цив. відповідальності власників трансп. засобів; С. засобів вод. тр-ту; С. врожаю сільськогосп. культур і багаторіч. насаджень держ. агр. підприємствами, врожаю зерн. культур і цукр. буряків сільськогосп. підприємствами всіх форм власності; С. цив. відповідальності оператора ядер, установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядер, інциденту; С. працівників, які беруть участь у наданні психіатр, допомоги; С. цив. відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку можуть заподіяти пожежі та аварії на об'єктах підвищ, небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, госп. діяльність яких може призвести до аварій екол. та сан.-епідеміол. характеру; С. цив. відповідальності інвестора, в т. ч. за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачене такою угодою; С. майн. ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції» (1999); С. фін. відповідальності, життя і здоров'я тимчас. адміністратора та ліквідатора фін. установи; С. майнових ризиків при пром. розробці родовищ нафти і газу; С. медичних та ін. працівників держ. і комунал. закладів охорони здоров'я та держ. наук, установ на випадок захворювання на інфекц. хвороби, пов'язаного з виконанням ними профес. обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекц. хвороб; С. відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навкол. природ, середовищу під час транскорд. перевезення та утилізації (видалення) небезпеч. відходів; С. персоналу ядер, установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також держ. інспекторів з нагляду за ядер, та радіац. безпекою безпосередньо на ядер, установках від ризику негат. впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів; С. об'єктів косм. діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затв. КМ України за поданням Нац. косм, агентства України; С. цив. відповідальності суб'єктів косм. діяльності; С. об'єктів космічної діяльності (косм. інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску косм. техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її в косм. просторі; С. відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску косм. техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у косм. просторі; С. відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негат. наслідків при перевезенні небезпеч. вантажів; С. профес. відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам; С. відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам; С. цив. відповідальності гр-н України, шо мають у власності чи ін. закон, володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; С. тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійного лиха та нещас. випадків; С. відповідальності суб'єктів турист, діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну; С. відповідальності мор. судновласника; С. ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стих, лиха або техноген. катастроф та від протиправних ді й третіх осіб; С. відповідальності виробників (постачальників) продукції твар, походження, вет. препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам. Правові засади страх, діяльності визначаються ЦивК України (гл. 67), ГК України (ст. 352 -355), Законом України «Про страхування» (1996, в ред. 2001), зак-вом про держ. соціальне С, особисте і майнове С, а також С. відповідальності в окр. сферах економіки. В системі прав, регулювання страх, відносин важливу роль відіграють правила та договори

С. Правила С. розробляються страховиком для кожного виду С. окремо і підлягають реєстрації в уповноваженому держ. органі при видачі ліцензії на право здійснення відповід. виду С. Зазначені правила повинні містити: перелік об'єктів С; порядок визначення розмірів страхових сум та/або розмірів страх, виплат; страхові ризики; виключення зі страх, випадків і обмеження С; строк та місце дії договору С. та порядок його укладення; права та обов'язки сторін і дії страхувальника в разі настання страх, випадку; перелік док-тів, що підтверджують настання страх, випадку та розмір збитків; порядок вирішення спорів та ін. умов С. Порядок та правила обов'язкового С, особливі умови його ліцензування, форми договору типового, розміри страхових сум та макс. розміри страхових тарифів встановлюються КМ України.

Держ. нагляд у сфері С. на тер. України здійснюється спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади — Комітетом у справах нагляду за страх, діяльністю та його органами на місцях. Осн. функціями даного органу є: ведення єдиного держ. реєстру страховиків (перестраховиків) і держ. реєстру страх, та перестрах, брокерів; видача ліцензій страховикам на здійснення страх, діяльності і проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії; проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страх, посередниками зак-ва про страх, діяльність і достовірності їхньої звітності; розроблення нормат. та метод, док-тів з питань страх, діяльності; прийняття у межах своєї компетенції нормат.-прав. актів з питань страх, і посередницької діяльності у С. та перестрахуванні, а також здійснення ін. функцій. Див. також Співстрахування, Страхове бюро, Страховий агент. Страховий фонд.

Літ.: Страх, дело. М., 1992; Внукова Н. Н. Практика страх, бизнеса. К., 1994; Заруба О. Д. Страх, справа. К., 1998; Страх, право України. К., 1999; Сушко В. А. Страхование. М., 1999; Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страх, справа. К., 2002; Горбач Л. М. Страх, справа. К., 2003.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази