Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ
   

ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ

- зіткнення, протиборство різних соціально-політ. сил, суб'єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси і цілі, пов'язані насамперед із здобуттям влади, її перерозподілом, зміною свого політ, статусу, а також з політ, перспективами розвитку сусп-ва. Суб'єктами П. к. є індивіди, малі й великі соціальні групи, формально об'єднані в сусп.-політ, орг-ції або в політизовані соціальні рухи. В основі П. к. лежать соціально-екон., етн., політ, та ін. суперечності. Згідно з осн. тезою конфліктології конфлікт у сусп. чи особистому житті не є відхиленням від норм, перебігу подій, укладу життя або чимось однозначно шкідливим та деструктивним. Навпаки, у багатьох випадках він сприяє оновленню певної системи. Отже, слід виходити з того, що П. к. — норм, явище сусп. життя.

Процес удосконалення політ, системи України супроводжується конфліктами між законод. та виконавчою гілками влади, партіями і рухами, окремими політ, лідерами, фракціями в парламенті, адм. апаратом Президента України і адм. апаратом Уряду, між центр, та місц. владою, різними прошарками населення тощо. Конфліктність у процесі функціонування політ, системи зумовлена багатьма причинами, зокрема зміною сусп. відносин, появою нових соціальних структур, нової політ, еліти. Відбуваються ціннісна переорієнтація, формування особистісних, групових, нац. інтересів, зміна комунікат. структури (твориться відкрите сусп-во), крах старих і створення нових схем легітимізації.

У сучасних умовах політ, відносини склалися так, що причетність до влади або володіння нею відкривають великий діапазон для тих, хто включений у простір політ, системи. Влада дедалі більше стає предметом самоцінності. Й не лише тому, що вона відкриває доступ до розподілу матеріальних ресурсів, а й тому, що з її допомогою пропонується та утверджується відповідне соціальне світобачення. У суперництві інститутів політ, системи, їх б-бі за статус та реальні позиції у структурі влади розкриваються і уявлення щодо соціального світу самих учасників суперництва. Інтенсифікація соціальних і політ, змін в укр. сусп-ві пов'язана не лише з прагненням до розширення власне владних повноважень, посиленням конкуренції політ, структур, а й з їх б-бою за розширення соціального простору, в рамках якого діють відповідні гілки влади. За цих умов виникає потреба у своєчасному розв'язанні П. к. Безперервне виявлення, усунення чи врегулювання конфліктів у політ, житті є гарантією позит. розвитку сусп-ва і політики, недопущення прихованих джерел напруги в сусп-ві та порушення балансу соціальних і політ, сил.

Літ.: Небоженко В. С. Соціальна напруженість і конфлікти в укр. сусп-ві. К., 1994; Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1995; Иванов Н. Н., Смоленский В. Г. Конфликты и конфликтология. М., 1995; Полит, конфликты: от насилия к согласию. М., 1996; Степанов Е. И. онфликтология перех. периода: методол., теор., технол. проблемы. М., 1996; Дойч М. Разрешение конфликта. Конструктивные и деструктивные процессы. «Социально-полит, журнал», 1997, № 1; Дмитриев А. В. Конфликтология. М., 2000.

О. М. Чижова.

 

Схожі за змістом слова та фрази