Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ
   

ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ

(ДАК) — постійно діючий держ. викон. орган, який забезпечує виконання держ. вимог щодо ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти за напрямами (спеціальностями) підготовки і перепідготовки фахівців, надання та зміни статусів цих закладів. Утв. відповідно до пост. KM України від 12.IX 1996 на базі Міжгалузевої респ. акредитац. комісії, яка діяла від червня 1993. Діє на підставі Положення про Державну акредитаційну комісію, затв. KM України 12.11 1996 (зі змінами від 27.VIII 1997). Осн. завдання ДАК: формування і забезпечення разом з м-вами та відомствами, які мають у підпорядкуванні заклади освіти, виконання держ. вимог до вищої та проф.-тех. освіти, якості підготовки фахівців і роб. кадрів; координація і проведення ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти, напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців; розгляд і прийняття рішень з питань ліцензування, атестації, акредитації закладів освіти; координація роботи з нагляду за виконанням закладами освіти умов провадження осв. діяльності, на яку видано ліцензію; координація роботи з організації нострифікації документів про вищу та проф.-тех. освіту; встановлення вимог і критеріїв ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти; розгляд апеляцій закладів освіти за фактами порушення процедури проведення ліцензійної, атестаційної або акредитаційної експертизи; інформування громадськості про результати ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти. Відповідно до цих завдань ДАК: розробляє і затверджує вимоги до матеріалів про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти; розглядає експертні висновки фахових і регіон, експертних рад на мат-ли закладів освіти за результатами ліценз., атестац. або акредитац. експертизи, ухвалює рішення про надання ліцензій, свідоцтв про атестацію, сертифікатів про акредитацію; готує рекомендації і пропозиції до положень та інструкцій з організації проведення ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти; розглядає матеріали про зміни рівня підготовки фахівців, статусу закладів освіти, анулювання наданих їм ліцензій; розглядає і подає до М-ва освіти України пропозиції про надання вищим закладам освіти статусу національних; бере участь у формуванні мережі та організації роботи фахових і регіон, експертних рад; здійснює керівництво розробкою і виконанням програми наук, забезпечення ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти; організовує взаємодію і співробітництво з органами ліцензування, атестації та акредитації ін. країн. ДАК має право: залучати спеціалістів н.-д. лабораторій та кафедр вищих закладів освіти, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до проведення консультацій, ліценз., атестац. та акредитац. експертизи; повертати фаховим і регіон, експертним радам матеріали про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти для доопрацювання і дод. вивчення; отримувати в установленому порядку звітність про роботу фахових та регіон, експертних рад, закладів освіти, організовувати міжвідомчі наради з питань ліцензування, акредитації та атестації закладів освіти; зупиняти дію ліцензій чи анулювати їх у разі порушення закладом освіти умов провадження осв. діяльності, на яку видано ліцензію. Головою ДАК є міністр освіти України. До складу Комісії входять представники Міносвіти, ін. міністерств, відомств, місц . органів держ. викон. влади, провідні фахівці закладів освіти та наук, установ. Персон, склад ДАК затверджується KM України. Склад фахових регіон, експертних рад з питань ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти формує та затверджує ДАК. Типове положення про фахову та регіон, експертну раду з питань ліцензування, атестації та акредитації закладів освіти затверджує Міносвіти. Для поперед, розгляду матеріалів про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти при ДАК можуть створюватися експертні ради. Вони здійснюють поперед, розгляд матеріалів про ліцензування та акредитацію закладів освіти за напрямами (спеціальностями) підготовки фахівців за висновками фахових рад, а ліцензування та атестацію проф.-тех. закладів освіти — за висновками регіон, експертних рад і готують експертний висновок.

Періодичність засідань ДАК та її експертних рад визначається головою ДАК, але не менш як раз на два місяці. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяло участь не менше половини її складу. Рішення ухвалюється відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів ДАК.

Рішення оформляються протоколами і розпорядженнями та є обов'язковими для виконання органами держ. викон. влади, органами місц. самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та гр-нами. Фінансування витрат Комісії здійснюється за рахунок коштів, отриманих за проведення ліценз., атестац. та акредитац. експертизи, плати за ліцензії, свідоцтва та сертифікати встановленого зразка, а також добровільних внесків юрид. і фіз. осіб.

Д. М. Диновський.

 

Схожі за змістом слова та фрази