Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КОМУНІЗМУ
   

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КОМУНІЗМУ

— сукупність високопродуктивних матеріально-речових елементів продуктивних сил; неподільне панування великого машинного виробництва в усіх сферах нар. г-ва, що ґрунтується на загальнонародній комуністичній власності і забезпечує повний достаток матеріальних благ. М.-т. б. к. створюється на основі всебічного розвитку матеріально-тех. бази зрілого соціалізму і використання притаманної йому системи екон. законів. КПРС розглядає побудову М.-т. б. к. як велике завдання партії, рад. народу, як гол. матеріальну умову побудови комуністичного суспільства. Об'єктивні закономірності її формування враховуються з макс. повнотою в планах розвитку нар. г-ва вже на етапі розвинутого соціалізму. М.-т. б. к. матиме свої кількісні й якісні характеристики, соціальну й технологічну структурну комбінацію виробництва. Соціально-екон. визначеність її проявлятиметься в підпорядкуванні цієї бази меті комуністичного виробн., вимогам осн. екон. закону в умовах повного комунізму. Розвиток матеріальних компонентів продуктивних сил (засобів виробн., технології і втілення в них науки) досягне рівня, що забезпечить найвищу сусп. продуктивність праці, створить той достаток матеріальних і духовних благ, який потрібний для повного задоволення зростаючих суспільно необхідних потреб усіх членів суспільства, для розподілу за потребами. За своїми масштабами, рівнем розвитку М.-т. б. к. визначатиме таку дієздатність трудящих, такі цілеспрямовані зміни в характері й змісті праці, за яких працівник виступатиме не стільки як його гол. агент, скільки як контролер, регулювальник процесу машинного виробн. Він буде звільнений від виконання важкої фіз. праці і чисто мех. операцій, головним буде творчий характер його праці. За цих умов створення реального багатства стане менш залежним від робочого часу і від чисельності зайнятих й у галузях матеріального виробн. Його величина визначатиметься могутністю, ефективністю тих компонентів матеріально-тех. бази, які приводяться в рух протягом робочого часу і забезпечують високу продуктивність праці. Це буде широко розгалужена система високопродуктивних машин, засобів механізації і автоматизації, яка стане панівною в усіх сферах життєдіяльності людей. Науково-технічний прогрес внесе суттєві зміни в технологічну структуру знарядь праці, в галузеву і функціональну структуру всього парку устаткування, у виробн. досконалих і нових предметів праці, у розвиток досконалої інфраструктури матеріального виробн. М.-т. б. к. матиме адекватні комуністичні виробничі відносини. В комуністичній кооперації праці будуть виключені всі форми соціально-екон. нерівності. Зростаючий обсяг вільного часу буде достатнім для всебічного розвитку кожної особи, виступатиме, за висловом К. Маркса, "мірою багатства" і якісною ознакою М.-т. б. к.

Проблеми створення М.-т. б. к. конкретно розроблені в Програмі КПРС, рішеннях XXII—XXV з'їздів, пленумів ЦК та ін. документах партії, які є результатом творчого, марксистсько-ленінського аналізу реальних процесів розвинутого соціалістичного суспільства. Характерним напрямом у формуванні М.-т. б. к. є високі й сталі темпи розвитку галузей важкої індустрії, що забезпечують неухильне зростання продуктивності сусп. праці, розв'язання складних соціальних завдань. Це прискорений розвиток перш за все електроенергетики, машинобудування, хім. пром-сті, радіоелектроніки, які вносять докорінні зміни у функціональні елементи виробничого процесу. Дальший розвиток могутньої електроенерг. бази суспільства, що втілює найновіші досягнення науки і техніки, поступове створення в країні матеріальних умов повної електрифікації є вирішальною ланкою у формуванні М.-т. б. к. Створення досконалого виробничого апарату на основі прискореного розвитку машинобудування — бази наук.-тех. прогресу і тех. переоснащення всіх галузей нар. г-ва —має ключове значення для формування М.-т. б. к., зміцнення оборонної могутності країни. Забезпечення стійкого збалансованого розвитку важкої індустрії — магістральна лінія боротьби КПРС і Рад. д-ви за формування М.-т. б. к. Важливим напрямом у формуванні її є дальший розвиток наук.-тех. прогресу, повне використання його досягнень. Проведення єдиної технічної політики, концентрація сил на розв'язанні основних наук.-тех. проблем, розгортання наук. досліджень, розробка і здійснення комплексних цільових програм — все це відкриває принципово нові шляхи й можливості вдосконалення існуючої матеріально-тех. бази, створення техніки і технології майбутнього. В М.-т. б. к. акумулюються досягнення науково-технічної революції, буде цілком реалізовано принцип перетворення науки на безпосередню продуктивну силу.

На тривалу перспективу набуває великого значення інтенсивний розвиток усіх матеріальних елементів продуктивних сил. Курс КПРС на інтенсифікацію економіки і підвищення ефективності сусп. Виробн. є реалізацією тієї сусп. потреби, яка передбачає макс. збільшення випуску продукції високої якості для неухильного зростання добробуту трудящих, всебічного розвитку особи, тобто підпорядкований осн., найвищій меті економічної стратегії КПРС —дедалі повнішому задоволенню постійно зростаючих матеріальних і культур. потреб народу. П'ятирічка 1981—85 стане періодом дальших якісних зрушень у матеріально-тех. базі на основі інтенсифікації сусп. виробн., підвищення його ефективності та прискорення наук.-тех. прогресу. Створення М.-т. б. к.— єдиний шлях соціалістичного суспільства до комунізму. Закономірності побудови М.-т. б. к. використовують комуністичні партії країн соціалістичної співдружності.

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 36. Чергові завдання Радянської влади; т. 42. VIII Всеросійський з'їзд Рад 22—29 грудня 1920 р.; Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Матеріали XXV з'їзду Комуністичної партії України. К., 1976; Закономерности создания материально-технической базы коммунизма. М., 1976; Материально-техническая база коммунизма, т. 1—2. М., 1977: Економічні проблеми створення матеріально-технічної бази комунізму. К., 1978; Лебедев В. Г. Материально-техническая база коммунизма. М., 1978.

І. С. Ступницький.

 

Схожі за змістом слова та фрази