Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
   

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

- здійснюваний підприємствами та установами облік майна та результатів роботи методом подвійного запису госп. операцій згідно з планом рахунків Б. о. Підприємство, установа ведуть Б. о. у натур, вимірах та узагальненому грош. виразі шляхом безперервного, докум. і взаємопов'язаного їх відображення. Гол. завданнями Б. о. є: а) забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних та фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; б) своєчасне запобігання негативним явищам у фін.-госп. діяльності, виявлення і мобілізація внутрігосп. резервів; в) формування повної, достовірної інформації про госп. процеси і результати діяльності підприємства, установи, необхідної для оператив. керівництва та управління, а також для її використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фін., подат., статист, і банк, установами, ін. заінтересованими органами і організаціями.

При веденні Б. о. підприємство, установа повинні забезпечити: а) незмінність протягом поточ. року прийнятої методології відображення окремих госп. операцій та оцінки майна відповідно до правил, передбачених Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим KM України (3.IV 1993) зі змінами та доповненнями, внесеними урядом (5.VII 1993, 24.ІХ 1993, 21.111 1994, 26.IV 1995, 14.VIII 1996, 11.VIII 1997); б) повноту відображення в обліку за звіт, період (місяць, квартал, рік) усіх господарських операцій, проведених у зазнач, час, та результатів інвентаризації майна і зобов'язань; в) правильність віднесення доходів і витрат до відповідних звітних періодів (доходи і витрати визнаються у звітному періоді, до якого вони віднесені, незалежно від часу надходження доходів та оплати витрат, якщо ін. не встановлено згаданим Положенням); г) розмежування в обліку поточ. витрат на в-во (витрат обігу) та капіт. і фін. вкладень; д) тотожність даних аналіт. обліку даним синтет. обліку на перше число кожного місяця. Правила Б. о. у банках встановлюються Нац. банком України.

Відповідальність за організацію Б. о. несе керівник підприємства, установи. Облік здійснюється: а) бух. службою (відділом), яка є самостійним структурним підрозділом підприємства, установи і очолюється гол. бухгалтером, або централіз. бухгалтерією; б) спеціаліз. організацією або відповід. спеціалістом на договір, засадах, якщо підприємство, установа не має бух. служби. На невеликих підприємствах їх власники або керівники (викон. директори) можуть самі вести Б. о.

Гол. бухгалтер призначається або звільняється з посади керівником підприємства, установи та безпосередньо йому підлеглий. Він керується законодавством та ін. нормат. актами, відповідає за дотримання встановлених єдиних методол. засад Б. о.; забезпечує контроль та відображення на рахунках Б. о. всіх госп. операцій, надання операт. інформації, складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності з метою виявлення і мобілізації внутрігосп. резервів; здійснює (разом з ін. підрозділами) екон. аналіз діяльності підприємства, установи; підписує разом з керівником документи, що є підставою для приймання та видачі товарно-матеріальних цінностей, а також розрахункові, кредитні та фін. зобов'язання, візує госп. договори; бере участь у роботі юрид. служб по оформленню матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності підприємства, установи; забезпечує перевірку стану Б. о. у структурних підрозділах, філіях, представництвах та ін. відокремлених підрозділах. Методол. керівництво Б. о. і звітністю здійснює М-во фінансів України, яке розробляє і затверджує план рахунків Б. о. та ін. нормативні документи щодо ведення Б. о. і складання звітності, які обов'язкові для виконання усіма підприємствами та установами на тер. України, і дає роз'яснення щодо застосування вищезгаданого Положення. Нормат. документи з питань Б. о. та звітності, що використовуються у держ. статистиці, погоджуються з Мінстатом. Підприємства, установи, здійснюючи організацію Б. о., самостійно встановлюють орг. форму бух. роботи. Вони визначають форми і методи Б. о., грунтуючись на діючих загальних або галуз. формах і методах, з дотриманням єдиних методол. засад, встановлених вищезгаданим Положенням. На кожному підприємстві, в установі запроваджуються також відповідна технологія переробки облікової інформації, система внутрівироб. обліку, звітності і контролю госп. операцій, визначаються працівники з правом підпису

Документів.

Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази