Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЬКА РАДА
   

МІСЬКА РАДА

— орган місцевого самоврядування, що представляє тер. громаду міста і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місц. самоврядування. Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), ін. Закони України, а також статути тер. громад визначають порядок формування та організації діяльності М. р. Ради складаються з депутатів, які обираються нас. міста строком на 4 роки відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998). Заг. склад М. р. встановлюється радою не пізніше визначеного строку до дня виборів відповідно до названого Закону і залежно від чисельності населення у місті і може становити від 15 до 120 депутатів. М. р. вважається правомочною, якщо обрано не менш як 2/3 депутатів від заг. складу ради. М. р. є юрид. особами, мають свої печатки, рахунки в установах банків України. Вони правомочні самостійно вирішувати питання, віднесені Конституцією та ін. законами України до їх повноважень. Радам можуть надаватися законом повноваження органів викон. влади. М. р. може передавати на підставі договору свої окр. повноваження ін. органам місц. самоврядування, наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні матеріальні та фін. ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, контролювати їх виконання. З метою ефективнішого здійснення своїх повноважень і захисту прав та інтересів тер. громад міста М. р. можуть об'єднуватися в асоціації та ін. добровільні об'єднання у встановленому законом порядку, входити до відповідних міжнар. асоціацій, добровільних об'єднань органів місц. самоврядування.

Матеріальною і фін. основою організації та діяльності М. р. є майно, доходи місц. бюджету, позабюдж. кошти, земля, природні ресурси, що є у комунал. власності тер. громад міста, а також об'єкти їхньої спільної власності. М. р. від імені та в інтересах відповідних тер. громад міста здійснюють права суб'єктів комунал. власності. Орг. формами діяльності М. р. є її сесії, які скликаються у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, засідання її пост, комісій, повсякденна робота депутатів, міського голови, секретаря ради, викон. органів та апарату ради. М. р. у межах своїх повноважень приймає правові акти — рішення, які доводяться до відома нас. міста, є обов'язковими до виконання і можуть визнаватися незаконними з мотивів невідповідності Конституції України або законам лише в суд. порядку.

Роботу М. р. та її викон. к-ту організовує міський голова, якого обирає безпосередньо нас. міста і який скликає сесії ради, головує на її пленарних засіданнях, вносить на розгляд ради пропозиції і формує порядок денний сесії, підписує рішення ради, забезпечує їх виконання, здійснює керівництво апаратом ради, представляє її у відносинах з ін. суб'єктами.

М. р. несе відповідальність за свою діяльність перед тер. громадою міста, д-вою, юрид. і фіз. особами. Підстави, види і порядок відповідальності визначаються Конституцією та ін. законами України. М. р. підзвітна, підконтрольна і відповідальна перед тер. громадою міста. Тер. громада може достроково припинити повноваження М. р., якщо рада порушує Конституцію та ін. закони України, обмежує права і свободи гр-н, не виконує надані

їй законом повноваження.

М. П. Воронов.

 

Схожі за змістом слова та фрази