Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ
   

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ

- суспільно небезпечне явище, яке охоплює усю сукупність злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями, організованими (злочинними) групами та організаціями злочинними. О. з. — частина заг. злочинності (її особливий вид), що поєднує найнебезпечніші вияви багатьох видів умисної злочинності: насильницької, корисливої, економічної, корупційної. її специф. ознакою є організ. характер злочин, діяльності. За ступенем організованості виділяють слабоорганізовані, середньоорганізовані та високоорганізовані злочинні формування. Останні найнебезпечніші, оскільки є злочин, орг-ціями, що характеризуються високим рівнем структурованості, наявністю лідера чи кер. ядра, загальноприйнятими правилами поведінки, спеціалізацією крим. бізнесу, переважним учиненням тяжких злочинів, озброєністю, масштабністю та ретельним плануванням злочин, діяльності, тривалістю функціонування, наявністю «даху», який забезпечується працівниками державних, у т. ч. правоохоронних, органів.

Найпоширенішими злочин, діяннями, які вчиняються представниками О. з., є різного роду посягання на власність, фін. махінації, контрабанда (насамперед високоліквід. товарів, алк. та тютюн, виробів), незаконні дії з наркотиками і зброєю, насильницькі посягання на особу, в т. ч. вбивства на замовлення, податкові злочини, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Основними цілями О. з. є збільшення крим. доходів (отримання надприбутків) та посилення впливу на владні структури.

Найпривабливішими з огляду на отримання крим. доходів для О. з. сьогодні є: паливно-енергетичний комплекс; фін. та банк, системи; приватизація; зовнішньоекон. діяльність; виробництво, переробка та реалізація сільськогосп. продукції.

Характерні риси сучасної О. з.: яскраво виражене корисливе спрямування; вихід за рамки традиц. сфер прояву (наркобізнес, проституція, незаконні дії зі зброєю, ігорний бізнес) і проникнення у легальну економіку, намагання взяти під свій контроль соціально найважливіші й найбільш прибуткові сфери суспільного життя; міжрегіональний і міжнар. характер діяльності; створення системи нейтралізації соціального контролю О. з. і забезпечення ухилення від передбаченої законом відповідальності лідерів та ін. членів організованих злочин, угруповань; посилення корупц. зв'язків у владних структурах; використання різних форм і методів для лобіювання своїх інтересів в органах держ. влади та органах місц. самоврядування; проникнення у політику шляхом висування своїх представників на різні посади, в т. ч. виборні, у структурах держ. влади, фінансування виб. кампаній окр. політиків чи діяльності політ, партій та ін. громад, орг-цій; контроль і активне використання у своїх інтересах ЗМІ; успішне пристосування до сусп. змін і вдосконалення орг. форм існування; високий рівень тех. оснащеності та озброєності. На відміну від звичайної (неорганізованої) злочинності, яка відкрито діє проти офіц. інститутів сусп-ва, в т. ч. д-ви, О. з. у своєму функціонуванні прагне спиратися на держ. та громад, інститути, використовуючи їх у своїх цілях. Це значною мірою здійснюється за допомогою встановлення і поширення корумпованих відносин. Отже, О. з. органічно пов'язана з корупцією: вони тісно переплітаються між собою, живлять одна одну, сприяють розвитку одна одної. Наявність корумпованих зв'язків для організованих злочин, формувань і зв'язок корумпованих чиновників з такими формуваннями — це оптимальна з огляду на досягнення злочин, результату і безпеки функціонування схема існування двох зазнач, явищ. Представники О. з. зацікавлені у створенні відповід. позицій у владних структурах, щоб забезпечити сприятливі умови для своєї протиправної діяльності та уникнути передбаченої законом відповідальності, а корупціонери, у свою чергу, зацікавлені у використанні фін., орг. та ін. можливостей таких угруповань. Тому поширення корупції неодмінно призводить до розвитку О. з., а якісне й кількісне зростання останньої неодмінно тягне за собою збільшення кількості корупц. проявів і підвищення небезпечності їх характеру. Проникнення О. з. до влади сприяє утворенню олігархічних кланів, що є потуж, імпульсом для корумпування влади. Б-ба з О. з. є однією з найактуальніших сучас. проблем як у національному, так і у світ, масштабах. Вирішенню цієї проблеми присвячені численні спец, постанови міжнар. організацій, у т. ч. ООН. О. з. разом з корупцією на законод. рівні визнано чинниками, що реально загрожують нац. безпеці та конст. ладу України. Концепцією (Основами держ. політики) нац. безпеки України передбачено створення необхідних умов для ефективної боротьби з організованими формами злочинності як один з осн. напрямів держ. політики нац. безпеки України.

Специфіка О. з. зумовлює розробку і впровадження спец, засобів боротьби з нею. Базовим нормат.-прав. актом б-би з О. з. в Україні є Закон «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (1993), яким встановлено заг. правові та орг. засади у сфері б-би з О. з., визначено систему держ. органів, які безпосередньо ведуть б-бу з О. з., їх повноваження, систему фін., матеріально-тех. та ін. засобів забезпечення такої б-би. Відповідно до цього Закону держ. органами, спеціально утвореними для б-би з О. з. в Україні, є: Координаційний к-т по б-бі з корупцією і організ. злочинністю при Президентові України; спец, підрозділи по б-бі з О. з. МВС України; спец, підрозділи по б-бі з корупцією та О. з. СБУ.

Крим.-прав, заходи щодо осіб, які вчинили злочини в організованих формах, визначаються крим. законом. Особливості крим. відповідальності організаторів і членів організованих злочин, угруповань передбачено положеннями інституту співучасті, спец. крим.-прав, нормами, які встановлюють відповідальність за утворення певних злочин, об'єднань, керування ними, участь у них чи вчинюваних ними злочинах (бандитизм; утворення злочин, орг-ції, сприяння учасникам злочин, орг-цій та укриття їх злочинної діяльності, утворення терорист, орг-ції), відповідними положеннями, що визначають обставини, які обтяжують відповідальність за вчинення конкр. злочинів (ст. 27-30, 255-258 КК України).

Літ.: Основы борьбы с организ. преступностью. М., 1996; Концепція (Основи держ. політики) нац. безпеки України. «Голос України», 1997, 4 лют.; Криминология. М., 1997.

М. І. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази