Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОЧИНСТВО
   

СУДОЧИНСТВО

- процесуальна форма здійснення правосуддя, діяльність суду. Є видом державної діяльності, пов'язаної з розглядом і вирішенням цив., крим. та ін. судових справ. В Україні порядок здійснення С. регулюється Конституцією та процес, зак-вом. Залежно від категорії справ розрізняють такі осн. види С: конституційне, цивільне, господарське, кримінальне. Кожному з них властиві і заг. риси, і своя специфіка. Конституційне С. регулюється Осн. Законом, Законом «Про Конституційний Суд України» (1996) та Регламентом КС України (1997). З огляду на особливе значення Конституційного Суду України передбачено специф. процедуру конституційного провадження справ, які інціюються у формі конст. подання чи конст. звернення (без стягнення держ. мита). Рішення щодо відкриття провадження у справі ухвалюється колегією суддів або КС. Підготовка справи до розгляду здійснюється суддею-доповідачем і може передбачати проведення експертиз та утворення тимчас. комісії з фахівців відповід. галузей права для дод. дослідження мат-лів справи. Конст. провадження здійснюється держ. мовою в установлені строки: за конст. поданням — у триміс. строк (у разі невідкладності — протягом місяця); за конст. зверненням — у шестиміс. строк. Справа розглядається на пленар. засіданні КС на засадах гласності та колегіальності за участю суб'єктів права на конст. подання і конст. звернення, їхніх представників, а також залучених у разі необхідності до розгляду справи органів та посад, осіб, свідків, експертів і перекладачів. Крім того, законом встановлено особливості конст. провадження у справах: щодо конституційності законів та ін. прав, актів ВР України, актів Президента України, КМ України. ВР АР Крим; щодо спору стосовно повноважень конст. органів держ. влади та органів місц. самоврядування; щодо конституційності актів про призначення виборів, референдумів; щодо конституційності прав, актів, якими суперечливо регулюється порядок реалізації конст. прав та свобод людини і гр-нина тощо. Судове рішення за результатами конст. провадження приймається поіменним голосуванням шляхом опитування суддів КС України. Воно є остаточним і не може оскаржуватися. Відновлення провадження у справі можливе лише за виявлення нових обставин. Порядок цивільного С. регулюється ЦПК України. Воно складається із суд. стадій і розпочинається прийняттям заяви (скарги) та порушенням суддею цивільної справи. Цивільне С. грунтується на засадах змагальності й допускає застосування закону за аналогією. Відмова від права на судовий захист вважається недійсною.

У порядку цивільного С. відбувається розгляд: справ у спорах, що виникають з цив., труд., кооп. та сімейних правовідносин, якщо хоча б однією зі сторін у спорі є гр-нин; справ, які виникають з адм.-прав, відносин; справ окр. провадження. Видами провадження у цивільного С. є позовне, провадження у справах, що виникають з адм.-прав, відносин, та окр. провадження.

Господарське С. здійснюється на підставі Госп. процес, кодексу. Порядок провадження справ у госп. судах наближений до процедури цив. С, але має свої відмінності. Зокрема, законом передбачено досуд. порядок урегулювання госп. спорів шляхом обміну претензіями; у випадках, застережених законом або міжнар. договором, госп. суд застосовує норми права ін. держав, а в разі відсутності зак-ва, що регулює спірні відносини за участю іноз. суб'єкта підприєм. діяльності, може застосовувати міжнар. торг, звичаї. Відмінності стосуються і порядку перегляду госп. справ та ін. процес, інститутів.

Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів неповаги, неясності, суперечливості чи відсутності зак-ва, яке регулює спірні відносини.

У порядку господарського С. розглядаються спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання і виконання госп. договорів, спори про визнання недійсними актів органів влади, а також справи за заявами Рахункової палати, органів Антимонопольного к-ту та подат. органів України. Крім позовного провадження, госп. суд розглядає справи про банкрутство.

Порядок здійснення кримінального С. регламентується КПК України. Судовий розгляд кримінальних справ відбувається гласно, на засадах рівності сторін. Поряд із заг. порядком встановлено особливості провадження для справ приватного та приватно-публічного обвинувачення, а також провадження за протокол, формою досуд. підготовки мат-лів.

Літ.: Протасов В. Н. Юрид. процедура. М., 1991; Маля-ренко В. Т. Конст. засади крим. судочинства. K., 1999; Конст. право України. К., 2000; Штефан М. І. Цив. процес. К., 2001; Тертишник В. М. Крим.-процес, право України. К., 2002; Організація судочинства в Україні. К., 2002.

М. І. Сірий, В. М. Тертишник.

 

Схожі за змістом слова та фрази