Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДПРИЄМЕЦЬ
   

ПІДПРИЄМЕЦЬ

- особа, яка на профес. засадах систематично займається підприєм. діяльністю (приват. в-вом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг тощо) відповідно до чинного зак-ва України. П. як господарюючим суб'єктом може бути: гр-нин, який здійснює самост. активну підприєм. діяльність без створення юрид. особи; юрид. особа незалежно від форми власності, яка займається в-вом і реалізацією товарів, виконанням робіт і наданням різних послуг; група юрид. або фіз. осіб, якщо одна або кілька з них мають вирішальний вплив на їхню госп. діяльність на підставі володіння акціями, права використання активів тощо.

У зак-ві України термін «підприємець» використовується насамперед щодо фіз. особи як одного з гол. суб'єктів підприєм. діяльності. Осн. визначальним показником ефективності діяльності П. є категорія «підприємливість», яка означає здатність і можливість осіб — учасників підприємництва на високому профес. рівні здійснювати заходи, виконувати відповідні функції, спрямовані на досягнення високих результатів праці та одержання прибутку. Прав, статус П. визначено Конституцією України (ст. 42), Законом України «Про підприємництво» (1991), ін. нормат. актами. П. можуть бути гр-ни України, іноземці або особи без громадянства. Обмеження стосуються недієздатних осіб, депутатів, посад, осіб органів держ. влади та місц. самоврядування, військовослужбовців, служб, осіб органів прокуратури, суду, держ. безпеки, внутр. справ, держ. нотаріату. Крім того, не можуть бути П. особи, яким суд заборонив займатися певним видом підприєм. діяльності до закінчення строку, встановленого вироком суду. За заг. правилом, П. може здійснювати підприєм. діяльність у будь-яких орг. формах на свій розсуд, утворювати підприємство (юрид. особу) будь-якого виду (приватне, сімейне, колект., господарське т-во тощо) чи зареєструватися як приватний П. (фіз. особа). Відмову у держ. реєстрації П. може оскаржити у суд. порядку. Д-ва гарантує всім П., незалежно від обраних ними орг.-прав. форм підприєм. діяльності, рівні права і створює однакові можливості для їх доступу до матеріально-тех., фін., труд., інформ., природних та ін. ресурсів. У процесі здійснення підприєм. діяльності П. має право укладати з фіз. особами договори про використання їхньої праці. При укладанні трудового договору (контракту, угоди) П. зобов'язаний забезпечити встановлені зак-вом умови праці та її охорону згідно із Законом України «Про охорону праці» (1992), оплату праці не нижче встановленого в д-ві мін. рівня, а також ін. соціальні гарантії, включаючи соціальне і мед. страхування та соціальне забезпечення. При втраті працездатності найманого працівника П. має забезпечити потерпілому відшкодування витрат у випадках і в порядку, передбачених чинним зак-вом України.

Д-ва гарантує недоторканність майна і забезпечує захист права власності П. Вилучення д-вою у П. його осн. фондів, обігових коштів та ш. використовуваного ним майна не допускається, за винятком передбачених зак-вом випадків (стих, лиха, аварії, епідемії, епізоотії тощо). Збитки, завдані П. внаслідок порушення гр-нами, юрид. особами і держ. органами його майн. та особистих немайн. прав, що охороняються законом, відшкодовуються у встановленому законом порядку.

Літ.: Верхан П. X. Підприємець. Його екон. функція та сусп.-політ, відповідальність. К., 1994; Правові основи під-приєм. діяльності. К., 1997; Підприємництво і право. К., 1998; Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001.

Л. Р. Грицаєнко, В. П. Нагребельний.