Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow водол-волод arrow ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ 1654
   

ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ 1654

- історичний акт, що відбувся на Переяславській раді 1654 на завершення визвольної війни українського народу 1648-54. Возз'єднання було результатом об'єктивного процесу істор. розвитку рос. і укр. народів "таких близьких і мовою, і місцем проживання, і характером, і історією" (Ленін В. І. Повн. зібр. тв., т. 32, с. 334). Рос. і укр. народи, так само як і білоруський, походять з одного кореня - давньоруської народності (див. Київська Русь). Незважаючи на складні умови феод. ладу й перебування укр. земель під іноз. гнітом, між Росією та Україною розвивалися політ., екон. і культурні зв'язки. Проявлялося це в спільній боротьбі проти іноз. загарбників, зокрема тур.-тат. агресорів, проти яких разом діяли запорізькі козаки і донські козаки. Спільно виступали трудящі маси проти феод.-кріпосницького гніту під час селянського повстання під проводом І. І. Болотникова 1606-07, в сел.-козац. повстаннях кін. 16 - поч. 17 ст. на Україні. В боротьбі укр. народу проти гнобителів росло прагнення до возз'єднання з Росією, що проявилося, зокрема, в масових переселеннях українців у межі Рос. д-ви та ін. подіях, знайшло відображення в полемічній літературі, у зверненні київського митрополита І. Борецького до рос. уряду (1624). З особливою силою прагнення до В. У. з Р. проявилось під час визвольної війни укр. народу, яку очолив Б. Хмельницький. Вже на початку нар.-визвольної війни її керівники порушували перед рос. урядом питання про возз'єднання. Рос. уряд допомагав укр. народові військ. спорядженням, зброєю, захищав інтереси України під час переговорів з іноз. д-вами. Позитивна позиція рос. уряду щодо України, посилення екон. зв'язків, зокрема двосторонньої безмитної торгівлі, участь рос. нар. мас у визвольній війні сприяло поглибленню її та створювало умови для возз'єднання. Складні міжнар. відносини та ряд проблем внутр. розвитку (повстання 1648 у Москві, повстання 1650 у Новгороді та Пскові) затримували вирішення цього питання. Земський собор 1653, в якому брали участь представники різних станів і груп населення, схвалив рішення рос. уряду про В. У. з Р. На Україну було направлено повноважне посольство на чолі з боярином В. В. Бутурліним, урочисто зустрінуте населенням укр. міст і сіл. Проголошення В. У. з Р. відбулося на раді 8(18).І 1654 в Переяславі, в якій брали участь генеральна та різних полків старшина, козаки, жителі міст, представники укр. шляхти, духівництва й селяни навколишніх сіл. Таким чином, Переяславська рада набрала характеру всенародної ради. В. У. з Р. було здійсненням споконвічних прагнень укр. народу, який, об'єднавшись з рос. народом, врятував себе від поневолення шляхет. Польщею і султанською Туреччиною. Автономне становище України в складі Росії було визначено Березневими статтями 1654, що діяли з певними змінами до кінця 18 ст. В. У. з Р., незважаючи на політику соціального й нац. гноблення, яку провадив царизм, мало велике значення для екон., політ. і культурного розвитку укр. народу, відповідало корінним інтересам двох братніх народів.

В результаті В. У. з Р. ще більше зміцніли позиції Рос. д-ви на міжнар. арені. Далеко на Пд. відсунулись її держ. кордони, а українці разом з росіянами брали в охороні їх активну участь. Велася спільна боротьба проти іноз. загарбників, як про це свідчать Чигиринські походи 1677 і 1678, Російсько-турецькі війни 17-19 століть, Північна війна 1700-21, Вітчизняна війна 1812. В межах Росії територія, заселена українцями, розширювалась на сході до Дінця, а на півдні - до Чорного та Азовського морів. Возз'єднання сприяло екон. розвиткові України й Росії. Включення укр. міст у систему все-рос. ринку і скасування встановлених для них шляхет. Польщею обмежень сприяли розвиткові ремесел і торгівлі. В період капіталізму Україна стала одним з найрозвинутіших пром. районів Рос. д-ви. Взаємозбагачування двох братніх народів відбувалось у культурній та ідейній сферах життя. Братерська співдружність укр. і рос. народів загартовувалася в їхній спільній боротьбі проти соціального гноблення в епоху феодалізму. На якісно вищий рівень класова солідарність укр. і рос. трудящих піднялася в умовах капіталізму, коли провідна роль у боротьбі проти експлуататорів перейшла до пролетаріату.

Україна в складі Росії, незважаючи на гніт царизму, була притягальною силою для населення укр. земель, що перебували під владою ін. держав. Це сприяло консолідації укр. народності, пізніше--нації. Поворотним етапом в історії рос, укр. та всіх народів Рад. країни стала Велика Жовтнева соціалістична революція. З побудовою соціалізму відбулися докорінні зміни в соціальному й нац. житті народів СРСР, зокрема в їхніх зв'язках, дружбі та єднанні. Перебуваючи в складі СРСР, укр. народ здійснив свою заповітну мрію - возз'єднав усі свої землі (див. Возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі).

Історія довела всю неспроможність концепцій укр. бурж. націоналістів, спрямованих на фальсифікацію і знецінення В. У. з Р.- цієї видатної події в житті укр. народу. В 1954 російський і український народи разом з усіма ін. народами Радянського Союзу урочисто відзначили 300-річчя возз'єднання України з Росією. В постанові ЦК Компартії України (вересень 1978) про підготовку до святкування 325-річчя возз'єднання України з Росією підкреслено, що відзначення цього істор. акту є знаменною подією в сусп.-політ. житті республіки, яскравою демонстрацією дружби укр. і рос, всіх народів Рад. Союзу. Іл. див. на окремому аркуші, с. 224-225. Карта "Визвольна війна українського народу 1648-54 років" між с. 160-161.

Літ.: Тези про 300-річчя возз'єднання України з Росією (1654-1954). Схвалені Центральним Комітетом Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1954; Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы, т. 1 - 3. М., 1954; Визвольна війна 1648 - 1654 pp. і возз'єднання України з Росією. К., 1954; Воссоединение Украины с Россией. 1648-1954. M., 1954; Грлобуцкий В. А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648 -1654 гг. К., 1962; Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1.654 гг. К., 1965; Історія Української PCP, т. 1. К., 1967.

Ф. П. Шевченко.

Возз'єднання україни з росією 1654

 

Схожі за змістом слова та фрази