Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сусп-сяр arrow СУСПІЛЬНІ НАУКИ
   

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

— сукупність наук, предметом дослідження яких є соціально-економічні, політичні, ідеологічні закономірності розвитку суспільства й суспільних відносин, а також духовна культура. До С. н. належать історія, філософія, політична економія, науковий комунізм, правознавство та ін. Зміст і структура С. н. формувалися протягом тривалого часу й тісно пов'язані з рівнем сусп.-істор. практики. Першою формою пізнання сусп. явищ, притаманною докапіталістичному періодові, було відображення істор. фактів і окремих соціальних подій. На цій істор. стадії суспільствознавства емпіричні факти, описове знання осмислювались за допомогою різного роду спекулятивних філос. конструкцій, які мали компенсувати обмеженість соціального знання. За капіталізму сусп.-істор. практика, насамперед практика класової боротьби пролетаріату, створила реальні можливості й породила потребу пізнання суспільних законів, становлення наук. суспільствознавства, спрямованого на пізнання різних сторін соціального життя: економіки, політичних відносин, юрид. норм та ін. Ідейно-теоретичною та методологічною основою С. н. є створені К. Марксом і ф. Енгельсом діалектичний матеріалізм та історичний матеріалізм. Величезну роль у становленні С. н. відіграло вчення К. Маркса про суспільно-економічну формацію. З цього часу С. н. не тільки описують і пояснюють соціальні явища, а й прогнозують напрям сусп. розвитку. В. І. Ленін, відкривши заг. закономірності розвитку суспільства в перехідний період від капіталізму до соціалізму, розвинув усі складові частини марксизму, зробив великий внесок у всі галузі С. н., заклав теоретичний фундамент для наступного розвитку їх. Дальший розвиток С. н. пов'язаний з діяльністю КПРС, світового комуністичного руху, вчених-марксистів капіталістичних країн. КПРС на всіх етапах комуністичного буд-ва приділяє величезну увагу розвиткові С. н., розглядаючи їх як теор. фундамент і наук, основу керівництва сусп. процесами. Це відображено в ряді документів, присвячених розвиткові С. н., зокрема в постановах ЦК КПРС "Про заходи по дальшому розвитку суспільних наук і підвищенню їх ролі в комуністичному будівництві" (1967), "Про роботу в Московському вищому технічному училищі імені М. Е. Баумана і Саратовському державному університеті імені М. Г. Чернишевського по підвищенню ідейно-теоретичного рівня викладання суспільних наук" (1974), "Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи" (1979). Програма КПРС, матеріали XXIV—XXVI з'їздів партії, пленумів ЦК КПРС відкривають нові перспективи для розвитку С. н., є важливою методологічною базою досліджень практики комуністичного буд-ва та сучас. міжнар. життя. Особливу увагу питанням розвитку С. н. на сучас. етапі комуністичного буд-ва в СРСР приділив Червневий пленум ЦК КПРС 1983. Пленум відзначив, що С. н. повинні неухильно керуватися революц. теорією, вміло застосовувати марксистсько-ленінську методологію наук. пошуку, що неодмінною умовою успішного розвитку С. н. є їхня світоглядна чіткість. Визначаючи завдання С. н., пленум підкреслив, що вони повинні стати ефективним помічником партії та рад. народу в розв'язанні реальних, практичних завдань, які ставить життя перед нашим суспільством. Основними напрямами розвитку С. н. на сучасному етапі є дослідження розвитку світового революційного процесу, узагальнення досвіду революц.-перетворюючої діяльності КПРС і міжнародного комуністичного руху; аналіз співвідношення класових сил на міжнар. арені, найновіших особливостей державно-монополістичного капіталізму і класової боротьби пролетаріату, нових аспектів і сторін загальної кризи капіталізму; розвитку країн соціалістичної орієнтації, глобальних проблем сучасності; соціально-політ. процесів у країнах соціалізму, шляхів всебічного зміцнення світової соціалістичної співдружності; вивчення теор. питань розвинутого соціалістичного суспільства, всебічне дослідження властивих йому неантагоністичних суперечностей, особливостей розв'язання їх в умовах міцніючої соціально-політичної й ідейної єдності радянського суспільства; аналіз закономірностей становлення безкласової структури суспільства, інтернаціоналіз ації соціального життя, розвитку соціалістичного способу життя, соціалістичного народовладдя, сусп. свідомості, проблем комуністичного виховання; розробка питань стимулювання науково-технічного прогресу, поліпшення системи управління і планування, забезпечення пріоритету загальнонар., держ. інтересів, удосконалення розподільних відносин; критика антикомунізму, бурж. і ревізіоністських концепцій сусп. розвитку, викриття фальсифікаторів марксизму-ленінізму тощо.

Літ.: Матеріали Пленуму Центрального Комітету КПРС. 14—15 червня 1983 року. К., 1983; Общественные науки в высшей школе. К., 1980; Горак Г. І. Суспільні науки: особливості, генезис, структура. К., 1977.

В. I. Даниленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази