Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АВТОР
   

АВТОР

[лат. аи(с)гог — творець, засновник] — фіз. особа, творчою працею якої створено твір. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (1993) А. вважається особа, зазначена як А. на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва, якщо в суд. порядку не буде доведено інше. А. є первинним суб'єктом, якому належить авторське право. Виникнення суб'єктивних автор, прав у гр-нина України не залежить від його віку, стану здоров'я, майнового стану, місця створення та опублікування твору. Суб'єктивні автор, права виникають у А. в результаті факту створення твору. Закон передбачає широке коло повноважень А. Йому насамперед належить право на авторство. Зміст останнього становлять повноваження особи не лише вважатися А. твору, а й вимагати посилання на А. при його використанні. Право на авторство не залежить від форми, призначення, якостей твору. Не має значення, опублікований твір чи ні. А. має такі особисті (немайнові) права: вимагати визнання свого авторства, згадування його імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо; забороняти згадування свого імені, якщо він як А. твору бажає залишитися анонімом; вибирати псевдонім у зв'язку з використанням твору; протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або ін. зміні твору чи будь-якому ін. посяганню на твір, що може зашкодити репутації А., на обнародування твору. А. або ін. особі, яка має автор, право, належать виключні права на використання твору в будь-якій формі та будь-яким способом. Зміст цієї прерогативи полягає у виключному праві А. дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічний показ; переклади творів; переробки, адаптації, аранжування або ін. подібні зміни творів; розповсюдження творів шляхом продажу, відчуження ін. способом або шляхом здачі в найом чи у прокат та ін. передачі до першого продажу примірників твору тощо. Виключні права А. на використання творів арх-ри, містобудування, садово-паркового мистецтва включають у себе і право участі у практ. реалізації проектів цих творів.

Використання твору не А. може здійснюватися як за згодою, так і без згоди А., як на платній, так і на безоплатній основі. Використання твору з дозволу А. оформляється авторським договором. Цей договір є правовою формою реалізації права А. на винагороду за дозвіл використати твір. Особливість даного повноваження А. полягає в тому, що воно виникає безпосередньо не з факту створення твору, а з факту встановлення сусп. корисності твору, факту соціального запиту на твір з метою його використання. Винагорода може встановлюватися за згодою сторін і здійснюватися у формі одноразового платежу (винагороди), відрахувань (відсотків) за кожний проданий екземпляр чи кожне виконання твору або у формі змішаних платежів. Розмір та порядок застосування мінім, ставок автор, винагороди за публічне виконання творів встановлені пост. KM України «Про мінімальні ставки авторської винагороди творів літератури та мистецтва» від 18.ХІ 1994.

Законодавством встановлено випадки використання твору без згоди А., а також без відповідної винагороди. Це може бути вільне використання твору з обов'язковим позначенням А. і джерела запозичення шляхом використання цитат з опубл. творів, використання творів у передачах мовлення, звукозаписах навч. характеру, видання уже опубл. творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих. Без згоди А. допускається також (у визначених законом межах): репрографіч-не відтворення одного примірника твору б-ками, архівами, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку; вільне відтворення примірників твору для навчання; вільне відтворення комп'ютер, програм. Закон допускає вільне відтворення в особистих цілях творів, зафіксованих у звуко- і відеоза-писах, без згоди А. або ін. особи, якій належить автор, право. В цьому випадку закон передбачає виплату А. винагороди. Відчужуватися можуть лише майнові права А. Автор, права охороняються протягом життя автора і 50 років після його смерті, крім випадків, передбачених Законом. Н. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази