Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОСТІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   

ПОСТІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

— особа, яка уповноважена Президентом України представляти його інтереси у відповід. органі держ. влади. Своїх пост, представників глава д-ви має у ВР України. КМ України та КС України. В АР Крим діє Представництво Президента України, яке очолює П. п. П. У. в АР Крим. Прав, статус П. п. П. У. у ВР України закріплено Положенням про постійного представника Президента України у Верховній Раді України (затв. указом Президента України від 25.ІІ 1997. в ред. указу від 24.ХІІ 1999). П. п. П. У. у ВР забезпечує взаємозв'язок між Президентом і ВР у процесі законотворчої діяльності, а також розв'язання питань, що виникають у взаємовідносинах глави д-ви та парламенту.

Основними завданнями П. п. П. У. у ВР, зокрема, є: участь у забезпеченні здійснення повноважень Президента в парламенті; представлення на засіданнях ВР, її комітетів і тимчас. комісій проектів законів, пропозицій до законів, повернених Президентом для їх повторного розгляду, а також ін. док-тів, внесених Президентом; інформування глави д-ви про хід та результати розгляду в парламенті, а також його органах, внесених Президентом док-тів. П. п. П. У. в КМ України: здійснює постійний зв'язок між главою д-ви і урядом; представляє на засіданнях КМ, а також у його консультат. -дорадчих та ін. органах позицію Президента з питань, що розглядаються; інформує Президента про хід і результати розгляду питань на засіданнях уряду, його органів; вивчає акти, а в разі необхідності — проекти актів КМ щодо їх відповідності актам і дорученням Президента; виконує ін. повноваження за дорученням глави д-ви. Прав, статус пост, представника в КМ закріплено в Положенні про постійного представника Президента України у Кабінеті Міністрів України (затв. указом Президента України від 15.ІІІ 2000). Відповідно до Положення про постійного представника Президента України у Конституційному Суді України (затв. указом Президента від 22.У 1998) П. п. П. У. у КС уповноважений представляти главу д-ви як суб'єкта права на конст. подання з питань прийняття рішень та дачі висновків КС. Пост, представник бере участь у підготовці та провадженні справ у КС без дод. спец, рішення Президента. В разі необхідності П. п. П. У. у КС може представляти подання Президента до КС спільно з ін. особами, призначеними главою д-ви. Посада П. п. П. У. у КС за своїм статусом прирівнюється до посади заступника глави Адміністрації Президента України. П. п. П. У. у КС бере участь у підготовці проектів конст. подань Президента України до КС України і представляє їх Президентові; здійснює як представник суб'єкта права на конст. подання усі дії, передбачені зак-вом і пов'язані з підготовкою та конст. провадженням у справах; вносить за дорученням Президента зміни або уточнення до конст. подань, внесених до КС, а також до тих подань, що перебувають у конст. провадженні; координує діяльність ін. П. п. П. У., призначених для учас ті в підготовці, конст. провадженні у конкретно визначених справах; інформує Президента про хід та результати розгляду справ у КС. Представництво Президента України в АР Крим діє згідно з Конституцією України (ст. 139). Його правовий статус закріплено в Законі «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» (2000). Представництво є держ. органом, утвореним з метою сприяння виконанню в АР Крим повноважень, покладених на Президента України. Воно виконує доручення Президента, спрямовані на здійснення його повноважень як гаранта держ. суверенітету, тер. цілісності держави, додержання Конституції України, прав та свобод людини і гр-нина; бере участь з правом дорадчого голосу у засіданнях ВР та РМ автономії; входить з поданнями до її ВР і РМ, місцевих держ. адміністрацій та органів місц. самоврядування у республіці в разі прийняття ними нормат.-правових актів, що суперечать Конституції та ін. законам України, указам і розпорядженням Президента, постановам і розпорядженням КМ України, ін. актам зак-ва України, порушують права і свободи гр-н, з вимогою про усунення цих порушень, про що інформує Президента. Подання підлягає обов'язковому розгляду в позачерг. порядку. В разі неналеж. реагування на подання П. п. П. У. в АР Крим щодо незаконності прийнятих нормат.-прав. актів він вносить пропозиції про скасування чи зупинення дії таких актів безпосередньо Президентові України; вимагає у разі порушень Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента, актів КМ пояснень від посадових осіб ВР і РМ АР Крим, керівників районних держ. адміністрацій, органів місц. самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності в АР Крим; порушує питання у встановленому зак-вом порядку про притягнення до відповідальності посадових осіб, які вчинили правопорушення; звітує перед Президентом України про виконання своїх обов'язків, постійно інформує його з питань, що мають загальнодерж. значення тощо. При вирішенні питань, що належать до компетенції П. п. П. У., останні взаємодіють з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента. П. п. П. У. підпорядковані главі д-ви. їх призначає на строк своїх повноважень і звільняє з посади Президент України. Згідно із Законом України «Про представника Президента України» (1992) до 1997 в областях, містах Києві й Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя діяли представники Президента України, які визначалися як глави місц. держ. адміністрацій у відповідних адм.-тер. одиницях.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази